Metodologické prieniky do súčasného slavistického výskumu

Title: Metodologické prieniky do súčasného slavistického výskumu
Variant title:
  • Methodological penetration to Slavic studies contemporary research
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. [77]-81
Extent
[77]-81
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Literárnovedná slavistika má vo svojich dejinách vyprofilované národné školy, čo sa spája s tým, že si vypracovala aj svoj jazyk. Slavistické pracovisko na Masarykovej univerzite patrí svojou štruktúrou, organizáciou výskumu a metodológiou medzi najvýraznejšie v stredoeurópskom výskume. V poslednom období v odbornej verejnosti predstavilo dva monografické výstupy. Ivo Pospíšil je autor práce Srovnávací studie a Ivan Dorovský je autor práce Slovanské literatury a dnešek. Pospíšilov záber sa dotýka stredoeurópskeho literárneho slavistického sveta a Dorovský sa zaujíma o južnoeurópsky slavistický priestor. Pospíšil sa sústreďuje na metodologické otázky komparatistiky, kým Dorovského výskum má charakter panoramatického dejinného výkladu. Obidve práce sú aktuálne a majú hodnotné podnety na riešenie krízy v slavistikom výskume.
During the course of history, literary-scientific Slavic studies had created national schools and this was connected also with the development of their own language. The Slavic studies place of work at Masaryk University belongs to the most significant ones in Central European research regarding its structure, research organization and methodology. Recently, it has introduced two monographic works to a scientific public. Ivo Pospíšil is the author of the work Srovnávací studie and Ivan Dorovský is the author of the work Slovanské literatury a dnešek. Pospíšil provides a view on Central European literary Slavic world and Dorovský is interested in Southern European Slavic area. Pospíšil is concentrated on the issues of a comparative methodology, while Dorovský's research has a character of a panoramic historical interpretation. Both works are topical and give valuable stimuli to the solution of a crisis in Slavic studies research.