Przypomnienie wielkiego satyryka

Title: Przypomnienie wielkiego satyryka
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. [3]-14
Extent
[3]-14
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor ve své studii u příležitosti stého výročí narození velkého polského satirika světového jména Stanisława Jerzyho Lece připomíná jeho základní biografické momenty, kořeny života a díla, ale hlavne tematické a formalní spektrum jeho epigramatiky a aforistiky a humor celého satirického díla. Všímá si rovněž tradice evropského myšlení, židovské a biblické tematiky, rozebírá formální stránku žánru a žánrových forem epigramatické kategorie a aforistiky a dokládá svoje vývody mnohými přiklady z Lecova bohatého díla. Důležitou vrstvou ve struktuře autorova díla jsou humor, satira a komika, které s hlubokým myšlenkovým a filozofickým podložím vytvářejí jeho jedinečnost a národní specifičnost.
Author in his essay on the occasion of the 100th birthday of Stanislaw Jerzy Lec, great Polish satirist of world reputation, reminds his basic biographical points, roots of life and works, but mainly thematic and formal spectrum of his epigramatics and aphoristics and humour of all the satirical works. Author notices also the tradition of European thinking, Jewish and biblical themes, analyses formal feature of genres and genres forms of epigramatic categories and aphoristics and he illustrates his conclusions by many examples of rich works of Lec. The important level in the structure of author's works is humour, satirics and comicality which in relation with deep thoughts and philosophical subgrade creates its individuality and national particularity.