Próba hermeneutycznej interpretacji obrazu Otokara Kubína "Zátiší"

Title: Próba hermeneutycznej interpretacji obrazu Otokara Kubína "Zátiší"
Author: Bernacki, Marek
Source document: Slavica litteraria. 2009, vol. 12, iss. 1, pp. [83]-93
Extent
[83]-93
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tematem artykułu jest próba hermeneutycznej interpretacji obrazu (martwej natury) czesko-francuskiego malarza, namalowanego w 1922 r., kiedy rodziła się sztuka awangardowa. Wanitatywne i moralistyczne przesłanie kompozycji, odczytane w kontekście eseju Zbigniewa Herberta oraz wierszy Czesława Miłosza (z tomu Kroniki), staje się pretekstem do refleksji nad sensem nowoczesnej sztuki, która zatraciła sakralny i transcendentny punkt odniesienia.
The article tries to interpret an excellent painting entitled Zatisi ("still life") by a Czech-French origin painter Otokar Kubin in 1922, just at the moment when the contemporary art movement (avant-garde) started all over the world. Marek Bernacki, reading the vanitative and moralistic idea of the picture in the context of Zbigniew Herbert's essay Martwa natura z wędzidłem (1993) and Czesław Miłosz's poetical book Kroniki (1988), also discuses a deeper and a very important problem concerning modern art in Europe which, as it seems, has definitely lost its sacral meaning and eschatological point of view.