Modelování obrazové reprezentace se zřetelem ke krizovému plánování

Title: Modelování obrazové reprezentace se zřetelem ke krizovému plánování
Variant title:
  • Modelling picture representations in the framework of crisis planning
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. [7]-17
Extent
[7]-17
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek navazuje na předchozí publikace autora o užití psychologických poznatků a metod při řešení úkolů geografického informačního systému v podmínkách krizového plánování. Dosavadní zkušenosti z interdisciplinární spolupráce se specialisty z oblasti geografie a kartografie svědčí o možném přínosu psychologie při hodnocení programů vedoucích k optimalizaci činnosti operátorů, jejichž pracovní kompetence se zakládá na interpretaci kartografických podkladů. Jádrem tohoto sdělení jsou interní modely, které představují reprezentace stavu věcí v kognitivním systému subjektu. Jsou uvedeny některé klasické i moderní modely v psychologii i v příbuzných vědních oborech. V závěru se naznačuje podíl psychologie na řešení výzkumného záměru "Dynamická geovizualizace v krizovém managementu" na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.
The paper concerns utilizations of present findings on the subject of mental representation for solving tasks of geographical information system in conditions of crisis management planning. Existing experience from teamwork with geography and cartography specialists shows evidence of possible contribution of psychology in evaluating programs which lead to the optimalization of operator's functioning, whose working competency is based upon interpretation of cartography data. The quintessences of this paper are internal models, which constitute representation of face of affairs in cognitive system of subject, and therefore are useful. Some classic as well as current models in psychology and other related branches are mentioned. At the close the incorporation of psychology to the solution of the research program "Dynamic geovisualization in crisis management" on Faculty of Science of Masaryk University is pointed out.