Stress and support of mental health

Title: Stress and support of mental health
Variant title:
  • Stres a podpora duševního zdraví
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, vol. 56, iss. P12, pp. [79]-84
Extent
[79]-84
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The subject matter of the proposed methodological study is a research project and its explanation. The research has three basic aims: A) An analysis and a comparison of psychological, psychosomatic and neuropsychological factors affecting the health of people employed in highly stressful occupations. This will be followed by a determination of the time necessary for the disappearance of the effects of stress with view to the above-mentioned intervening variables. B) A comparison of psychological, psychosomatic and neuropsychological profiles of professionals in sudden situations of crises and after the passage of such critical situations, compared with the profiles of common people in comparable situations. This will be followed by the drafting of intervention and recondition therapeutic programmes for both groups of people. C) To constitute, on the basis of facts obtained by means of the above-mentioned research steps, intervention programmes of psychotherapy and recondition programmes of sanotherapy aimed at various clearly delimited groups of people.
Obsahem předložené metodické studie je teoreticky podložený a zdůvodněný výzkumný projekt. Má tři cíle: A) Analýza a komparace psychologických, psychosomatických a neuropsychologických faktorů, ovlivňujících zdraví lidí, kteří pracují v podmínkách s nadměrnou zátěží. Analýza času potřebného k odeznění následků stresu s přihlédnutím k přesně definovaným intervenujícím proměnným. B) Komparace psychologického, psychosomatického a neuropsychologického profilu lidí z pomáhajících profesí v náhlých krizových situacích a po odeznění krizové situace, s profilem lidí z běžné populace v zátěžových situacích a konstituování intervenčních a rekondičních terapeutických programů pro obě skupiny lidí. C) Na základě faktů získaných výše uvedenými výzkumnými kroky konstituovat širší spektrum psychoterapeutických programů s cílem zjistit míru jejich efektivnosti (velikost změny) a současně ověřit, zda tato změna statisticky významně koreluje s pozitivními změnami na biochemické úrovni.