Non plus ultra nemravnosti, zlotřilosti a bláznovství – metaliteracki dyskurs Ladislava Klímy a twórczość trywialna

Title: Non plus ultra nemravnosti, zlotřilosti a bláznovství – metaliteracki dyskurs Ladislava Klímy a twórczość trywialna
Variant title
Non plus ultra nemravnosti, zlotřilosti a bláznovství – metaliterární diskurs Ladislava Klímy a triviální tvorba
Author: Gawarecka, Anna
Source document: Bohemica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. [91]-112
Extent
[91]-112
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
Polish
License: Not specified license
Abstract(s)
Ladislav Klíma nevytvářel soustavné teorie týkající se funkce a poetiky populární literatury. Zabýval se petrifikovanými schématy a nevěnoval pozornost jejich literární provenienci, ani jejich místo ve stratifikaci oběhu pro něho nehrálo žádnou roli. Klímův výběr konkrétního genologického modelu se řídil kritériem přínosu daného vzoru při jeho využití coby prostředku transferu filozofických ideí. Čím byl tento vzor "zkostnatělejší" a standardnější, tím snáze podléhal významotvorným postupům. Upřednostnění filozofické vrstvy totiž vyvolává nutnost redukovat vrstvy ostatní, hlavně ty, které příliš přitáhly pozornost čtenáře a nutily ho vyhledávat a analyzovat novátorské konstrukční postupy. Pokud dostal čtenář do ruky text, který byl z pohledu vývoje syžetu "předvídatelný", soustředil se na jeho filozofické poslání, eventuálně si všímal mechanismů stírání diskursů. Klíma explicite propagoval závislost konstrukčních řešení na různých "hotových" a precizně popsaných poetikách a predilekci jejich mísení a vrstvení. Zároveň zdůrazňoval tendenci k "intenzifikaci efektů" a exponování "oficiálně proskribovaných" tematických okruhů a etických i názorových stanovisek, což je pro jeho tvorbu příznačné.
References
[1] ABRAMS, Erika, 1996. "Úvod", in Klíma, Ladislav, Sebrané spisy IV, Velký román (Praha: Torst)

[2] BARANOWSKA, Małgorzata, 1984. Surrealna wyobraźnia i poezja (Warszawa: Czytelnik)

[3] ČAPEK, Karel, 1971. Marsyas čili Na okraj literatury (Praha: Československý spisovatel)

[4] CHALUPECKÝ, Jindřich, 1992. Expresionisté (Praha: Torst)

[5] JANÁČKOVÁ, Jaroslava, 1975. Arbesovo romaneto. Z poetiky české prózy (Praha: Univerzita Karlova)

[6] JANÁČEK, Pavel, 2004. Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938 – 1951 (Brno: Host)

[7] JANICKA, Krystyna, 1985. Światopogląd surrealizmu. Jego założenia i konsekwekcje dla teorii twórczości i teorii sztuki (Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe)

[8] KLÍMA, Ladislav, 1989. Vteřiny věčnosti. Prózy, listy, eseje, sentence. Výbor z díla (Praha: Odeon)

[9] KLÍMA, Ladislav, 1990. Utrpení knížete Sternenhocha. Groteskní romaneto (Praha: Paseka)

[10] KLÍMA, Ladislav, 1993. Slavná Nemesis (Praha: Volvox Globator)

[11] KLÍMA, Ladislav, 1996. Sebrané spisy IV, Velký román (Praha: Torst)

[12] KLÍMA, Ladislav, 2005. Sebrané spisy I, Mea (Praha: Torst)

[13] KODÍČEK, Josef, 1993. "Předmluva", in Klíma, Ladislav, Slavná Nemesis (Praha: Volvox Globator)

[14] KOWALSKI, Piotr, 1996. (Nie)bezpieczne światy masowej wyobraźni. Studia o literaturze i kulturze popularnej (Opole: Uniwersytet Opolski)

[15] KOWALSKI, Piotr, 2004. Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji (Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)

[16] ŁEBKOWSKA, Anna, 2002. "Gender", in Kulturowa teoria literatury, red. M. P. Markowski, R. Nycz (Kraków: Universitas)

[17] MARTUSZEWSKA, Anna, 2007. Radosne gry. O grach/zabawach literackich (Gdańsk: Słowo/obraz/terytoria)

[18] PAUZA, Miroslav, 1990. "Utrpení knížete Ladislava Klímy", in Klíma, Ladislav, Utrpení knížete Sternenhocha. Groteskní romaneto (Praha: Paseka)

[19] TÁBORSKÁ, Jiřina, 1984. "Romaneto", in Slovník literární teorie, red. Š. Vlašín (Praha: Československý spisovatel)

[20] VÁCHAL, Josef, 1990. Krvavý román. Studie kulturně a literárně historická (Praha: Paseka)

[21] ZUMR, Josef, 1989. "Filozof hrdé lidskosti", in Klíma, Ladislav: Vteřiny věčnosti. Prózy, listy, eseje, sentence. Výbor z díla (Praha: Odeon)