Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách – izolovaní a nekvalifikovaní?

Title: Pedagogičtí pracovníci na málotřídkách – izolovaní a nekvalifikovaní?
Variant title:
  • Teaching staff in small schools with composite classes – isolated and underqualified?
Source document: Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 2, pp. [51]-68
Extent
[51]-68
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tento text představuje problematiku odborného zajištění chodu málotřídní školy ze strany pedagogického personálu. Na základě statistické analýzy vybraných položek celostátního dotazníkového šetření na málotřídních školách otevíráme témata, která se jeví v každodenní realizaci výchovně vzdělávacího procesu jako klíčová. Touto cestou akcentujeme zejména profesní specifika, která s sebou působení na málotřídní škole přinášejí. Dílčí kapitoly se týkají kvalifikovanosti pedagogických pracovníků, jejich dalšího vzdělávání, otevřenosti či izolovanosti málotřídních škol z pohledu sdílení pracovních zkušeností, spolupráce nebo inspirace. Jednotlivé části spojuje typický kontext venkovského prostředí, které se dá vnímat jako společný jmenovatel vstupujících proměnných.
The paper presents the problems involved in operating small schools with composite classes as experienced by their staff. A statistical analysis of selected items from a national questionnaire survey conducted in small schools with composite classes is used to introduce topics viewed as key ones in the everyday reality of providing education in these schools. Mainly professional specifics surfacing in teaching at a small school are emphasized. The individual chapters discuss qualification of staff, their continuing education, openness versus isolation of small schools as to professional experience sharing, cooperation and inspiration. The individual topics are connected by the typical context of village environment providing a common denominator to the relevant variables.
References
[1] Český venkov 2006. Sociální mobilita a kvalita života venkovské populace. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2007. ISBN 978-80-213-1631-7. 1991-0, S 183.

[2] Český venkov 2007: Studie Jihočeského a Ústeckého kraje. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. ISBN 978-80-213-1768-0

[3] Český venkov 2008: Proměny venkova. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. ISBN 978-80-213-1911-0

[4] EGER, Ludvík. Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-583-6

[5] FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-367-6

[6] JORDAN, Ron, WHITELEY, Tony. Teaching is Full Time Job and so is Managing: Dilemmas and Delights of Managing a Small School. Příspěvek z British Educational Research Association Annual Conference [online]. York, September 11–14, 1997. s. 15. [cit. 2003 03-21] Dostupný z http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000507.htm

[7] KRAMPLOVÁ, Iveta, POTUŽNÍKOVÁ, Eva. Jak (se) učí číst. Praha: ÚIV, 2005. ISBN 80-211-0486-4

[8] KASÍKOVÁ, Hana, DUBEC, Michal. Spolupráce učitelů: Od větší k menší neznámé. Studia paedagogica, 2009, 14, č. 1, s. 68–86. ISSN 1803-7437

[9] MUSIL, Fraňo, SEDLÁČEK, Josef. Naše málotřídní školy. Praha: SPN, 1964, s. 199.

[10] NEŠETŘILOVÁ, Helena, MAŘÍKOVÁ, Pavlína. Příjmy a výdaje domácností. In Český venkov 2000. Základní údaje. Praha: PEF ČZU, 2002, s. 79–90. ISBN 80-213-0915-6

[11] PIETARINEN, Janne, MERILÄINEN, Matti. Aktivní a pasivní fáze kariéry učitele v kontextu málotřídní školy. Studia paedagogica, 2008, č. 13, s. 65–83. ISSN 1211-6971

[12] POL, Milan. Škola v proměnách. Brno: MU, 2007. ISBN 978-80-240-4499-9.

[13] POL, Milan, LAZAROVÁ, Bohumíra. Spolupráce učitelů – podmínka rozvoje školy: řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Praha: Strom, 1999. ISBN 80-86106-07-1

[14] Průcha, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-584-9

[15] Small Primary Schools in Wales. [online] Cardiff: Estyn, 2006. [cit. 2009-06-20] Dostupný z http://www.estyn.gov.uk/publications/Remit_25_Small_Prim_Schools_Wales_2003_04.pdf

[16] SOUTHWORTH, Geoff. Primary School Leadership in Context: Leading Small, Medium and Large Sized Primary Schools. London: Routledge&Falmer, 2004. ISBN 0-415-30396-6

[17] SPILKOVÁ, Vladimíra, VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2008.

[18] Trnková, Kateřina. Možnosti spolupráce málotřídních škol. Učitelské listy [online]. Praha: Agentura Strom, 2006, s. 1–7. Dostupný z http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/AR.asp?ARI=102877.

[19] TRNKOVÁ, Kateřina. Podmínky vzdělávání na málotřídních školách. Příspěvek z konference ČAPV. České Budějovice: JČU, 2007.

[20] TUČEK, Milan. Sociální struktura venkova a mobilita jeho obyvatel. In Český venkov 2003. Situace před vstupem do EU. Praha: PEF ČZU, 2003, s. 197–208. ISBN 80-213-1121-5

[21] VOMÁČKA, Jiří. Málotřídní školy. Nástin pedagogické problematiky. Liberec: TU, 1995. ISBN 80-7083-170-7

[22] Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ze dne 8. prosince §§2005§§.

[23] Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základní vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ze dne 18. ledna §§2005§§.

[24] Výkonové ukazatele 2007/2008. [online] Praha: ÚIV, 2008. [cit. dne 2008-06-24]. Dostupné z< http://www.uiv.cz/clanek/705/1534>.

[25] Výroční z práva České školní inspekce za školní rok 2004/2005. [online] Praha: ČŠI, 2005. [cit. 2006-09-14]. Dostupné z http://194.228.111.171/files/218/vz0405.pdf.

[26] Výroční z práva České školní inspekce za školní rok 2005/2006. [online] Praha: ČŠI, 2006. [cit. 2007-05-14]. Dostupné z http://www.csicr.cz/upload/vyrocni_zprava_2005–2006.pdf.

[27] WAUGH, David (Ed.) Small Primary Schools. The University of Hull, 1991. ISBN 0-85958-235-3

[28] Wilson, Valerie. All in Together? An Overview of the literature on composite classes [online]. Glasgow: SCRE, 2003. [cit. 2006-08-29] Dostupné z http://www.scre.ac.uk/resreport/pdf/086.pdf

[29] Zákon č. 561/§§2004§§ Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

[30] Zákon č. 563/§§2004§§ Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

[31] Zpráva o školním roce 2001/2002. [online] Praha: ČŠI, 2002. [cit. 2006-09-14] Dostupné z http://194.228.111.171/files/146/zprava.zip.