Spätná väzba ako faktor ovplyvňujúci lingvistickú a komunikatívnu úroveň produktívnej zručnosti písania

Title: Spätná väzba ako faktor ovplyvňujúci lingvistickú a komunikatívnu úroveň produktívnej zručnosti písania
Variant title:
  • Feedback as a factor influencing linguistic and communicative level in the productive skill of writing
Source document: Studia paedagogica. 2011, vol. 16, iss. 2, pp. [89]-108
Extent
[89]-108
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Zámerom článku je predstaviť taxonómiu, prostredníctvom ktorej sme identifikovali najčastejšie globálne a lokálne chyby v slohových prácach participantov. Zároveň chceme vysvetliť jednotlivé kroky tohto systematického postupu, výsledkom ktorého bolo získanie dát, na základe ktorých sme porovnali počiatočnú a aktuálnu úroveň zručnosti písania u participantov oboch skupín. A následne štatistickým spracovaním týchto dát verifikovať jednotlivé hypotézy o vplyvu poskytovania spätnej väzby na rozvíjanie komunikatívnej a lingvistickej úrovne produktívnej zručnosti písania v anglickom jazyku.
The purpose of this article is to introduce a taxonomy on whose basis we identify the most common global and local errors made in participants' essays. At the same time we explain individual steps taken in this systematic procedure. Based on this procedure we gained data that we used to compare the initial and current level of the writing skills of participants in both groups. Subsequently we verified statistically individual hypotheses that deal with the impact of feedback on the development of communicative and linguistic competence in writing in English.
Note
Tento článok vznikol v rámci projektu Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování (GD406/09/H040) financovaného Grantovou agenturou České republiky.