Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Radomyšli, okr. Strakonice (poloha "Tomanovna")

Title: Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Radomyšli, okr. Strakonice (poloha "Tomanovna")
Variant title:
  • Anthropological characteristics of skeletal remains from an early-mediaeval burial ground in Radomyšl, Strakonice district ("Tomanovna" location)
  • Eine anthropologische Charakteristik der Skelettüberreste vom frühmittelalterlichen Gräberfeld in Radomyšl, Bez. Strakonice (Lage "Tomanovna")
Source document: Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 135-140
Extent
135-140
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V předkládané studii uvádíme výsledky antropologické analýzy raně středověkého souboru z polohy "Tomanovna" na pohřebišti v Radomyšli. Celkem byly posouzeny pozůstatky minimálně 56 jedinců z 22 hrobů. Ve většině hrobů byly nalezeny pozůstatky více osob v neanatomické poloze, pouze deset hrobů obsahovalo skelet jednoho jedince. V souboru šestnácti nedospělých a čtyřiceti dospělých byly zastoupeny všechny věkové kategorie s výjimkou novorozenců a nejmenších dětí do šesti měsíců. Z metrického hlediska převažovali jedinci s brachykranními lebkami, což by posouvalo celý soubor do mladšího období, od 13. století výše. Z nečetných patologických odchylek bychom zmínili nález osteomyelitis purulenta chronica se zarakveným sekvestrem na humeru z hrobu 18.
This study presents the results of anthropological analysis of an early-mediaeval series from the "Tomanovna" location in the Radomyšl burial ground. In total, the remains of 56 individuals from 22 graves have been assessed. The majority of graves contained the remains of several persons in non-anatomical positions; only 10 graves contained a single skeleton each. The series, comprising 16 children and 40 adults, features all age categories, with the exception of babies and infants up to 6 months. In metric terms, Brachycephalic individuals prevailed, which could shift the dating of the whole series to a more recent period, from the 13th century onwards. Among sporadic pathological deviations, a find of osteomyelitis purulenta chronica with calcified sequester of the humerus from grave 18 is worthy of note.