Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou

Title: Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou
Variant title:
  • Research into Veselí nad Moravou castle
  • Die Grabung der Burg in Veselí nad Moravou
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 1, pp. 125-137
Extent
125-137
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Záchranný archeologický výzkum na zámku ve Veselí nad Moravou, který probíhal před jeho plánovanou rekonstrukcí, umožnil identifikaci základních komponent hradního organismu. Odkryv pozůstatků předhradí s dochovanými dřevěnými konstrukcemi a předměty z organických materiálů značně ovlivňuje náš pohled na nezděnou zástavbu předhradí v druhé polovině 13. století.
Rescue archaeological research carried out in Veselí nad Moravou Castle before a projected reconstruction has enabled identification of the basic components of the castle structure. The unearthing of the remains of the outer bailey with preserved wooden constructions and objects consisting of organic materials help shape the archaeologists' view of the non-masonry building elements in the outer bailey in the second half of the 13th century.
Note
Tento text vznikl v rámci grantového projektu Grantové agentury České republiky P405/11/1729 Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě.
References
[1] AČ IV: Archiv český čili staré písemné památky české i morawské, sebrané z archivůw domácích i cizích IV (Palacký, F., ed.). Praha 1846.

[2] AČ VII: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích VII (Kalousek, J., ed.). Praha 1887.

[3] ARCHIV ČESKÉHO VELKOPŘEVORSTVÍ MALTSKÉHO ŘÁDU (1085–1526). Komenda Grobniki (Gröbnig), http://www.monasterium.net., cit. 1. 2. 2010.

[4] CDB V/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1. 1253–1264 (Šebánek, J.–Dušková, S., edd.). Pragae 1974.

[5] CDM IX: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IX. 1356–1366 (Brandl, V., ed.). Brünn 1875.

[6] ESCHENLOER: Peter Eschenloer's Geschichten der Stadt Breslau: Oder, Denkwürdigkeiten seiner Zeit: vom Jahre 1440 bis 1479 I (Kunisch, G. J., ed.). Breslau 1827.

[7] FRB IV: Fontes rerum Bohemicarum IV (Emler, J., ed.). Praha 1884.

[8] FRB V: Fontes rerum Bohemicarum V (Emler, J., ed.). Praha 1893.

[9] KP III/2: Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové. Tomus III. Pars altera. Půhony Olomoucké 1437–1448 (Brandl, V., ed.). Brunæ 1880.

[10] ZBYTKY REGISTER: Zbytky register králův římských a českých z let 1361–1480 (Sedláček, A., ed.). Praha 1914.

[11] ZDO I: Moravské zemské desky Olomoucké. Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren (1348–1466). Olmützer Cuda (Chlumecky, P.–Chytil, J.–Demuth, K.–Wolfskron, A., edd.). Brünn 1856.

[12] DEJMAL, M.–HOCH, A., v  tisku: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín) Bartolomějské náměstí parc. č. 1010/1, PV 52.

[13] DEJMAL, M.–MERTA, D., 2009: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín) Zámecká ulice č. p. 14, PV 50, 446–447.

[14] DEJMAL, M.–MERTA, D., v tisku: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín) Zámecká ulice č. p. 14, PV 52.

[15] HURT, R.–NĚMEČEK, B., 1973: Veselí nad Moravou dějiny města. Brno–Veselí nad Moravou.

[16] KAŠPÁRKOVÁ, S., 2005: Veselí nad Moravou zámek. Stavebně-historický průzkum, http://www.wesels.eu, cit. 1. 2. 2010.

[17] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

[18] PLAČEK, M., 2007: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Dodatky. Praha.

[19] PLAČEK, M.–FUTÁK, P., 2010: Tvrdišovci – potomci hodonínského kastelána Tvrdišeho a jejich místo v dějinách Moravy. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, 593–607. Praha.

[20] POKLUDA, Z., 1991: Veselí nad Moravou v době Šternberků, JM 30, 287–290.

[21] POKLUDA, Z., 1993: Hrad a panství Uherský Ostroh, Slovácko XXXV, 155–169.

[22] SEDLÁŘ, J., 1999: Umělecké památky. In: Veselsko. Vlastivěda moravská. Sv. 66 (Nekuda, V., ed.), 395–483. Brno.

[23] VÁLKA, J., 1991: Dějiny Moravy. Díl 1. Středověká Morava. Vlastivěda Moravská. Nová řada. Svazek 5. Brno.