Praha archeologická : koncepce a realizace projektu Integrovaného informačního systému archeologických pramenů Prahy

Title: Praha archeologická : koncepce a realizace projektu Integrovaného informačního systému archeologických pramenů Prahy
Variant title:
  • Prague – The City of Archaeology : the concept and realisation of the project of an integrated information
  • Das Archäologische Prag : Konzept und Realisierung des Projekts integriertes Informationssystem der archäologischen Quellen Prags (III_APP)
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 41-55
Extent
41-55
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roce 2013 byl zahájen pětiletý projekt Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hl. m. Praze, v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Projekt s názvem Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy (IIS_APP) s i klade za cíl vytvořit v prostředí GIS interaktivní geograficko-informační systém vycházející z Mapy archeologických dokumentačních bodů, kterou od roku 1975 vytvářel v Archeologickém ústavu v Praze PhDr. Ladislav Hrdlička. Jde o speciální nástroj určený pro historické jádro Prahy – městskou památkovou rezervaci a památku UNESCO, který má umožnit hospodárné nakládání s jeho výjimečným archeologickým fondem, a to jak v oblasti jeho vědeckého zhodnocování, tak v oblasti památkové péče. Prostřednictvím webového portálu budou informace přístupné on-line nejen odborníkům a pracovníkům veřejné správy, ale i široké veřejnosti. Systém je stavěn jako obecný a lze jej využít pro kteroukoliv zkoumanou lokalitu v ČR. Cílem projektu je 1 – vytvořit interaktivní informační systém archeologických pramenů Prahy (IIS_APP) v prostředí GIS. Jeho prostřednictvím pak zajistit 2 – hospodárné nakládání s archeologickým fondem evropského významu a jeho využívání pro základní výzkum, památkovou péči, státní správu, územní rozvoj a plánování i pro prezentaci kulturního dědictví, 3 – jednoznačné propojení dat ve stávajících a obecněji zaměřených evidenčních a databázových systémech různých typů, obsahů a funkcí, 4 – průběžnou on-line aktualizaci a revizi údajů o archeologických výzkumech na území historického centra Prahy a nových pramenech k archeologii Prahy obecně, 5 – běžnou dostupnost širšího spektra dat a typů dokumentů a 6 – vytvořit obecně využitelný strukturovaný systém vyvinutý v prostředí GIS pro evidenci, využití a prezentaci specifického typu archeologických pramenů, a to jako speciální vrstvy Archeologické mapy ČR.
In 2013 the Institute of Archaeology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, v. v. i., and the National Heritage Institute, Prague launched a five-year project within the Programme of Applied Research and Development of the National and Cultural Identity (NAKI). The main objective of the project, entitled the Integrated Information System of Prague's Archaeological Sources (IIS_APP), is to create in the GIS environment an interactive geographic information system based on the Map of Archaeological Documentation Points, the work on which was started by PhDr. Ladislav Hrdlička at the Institute of Archaeology in Prague in 1975. The map is a specialized tool designed for the historical centre of Prague, a UNESCO-listed urban heritage reserve, that will enable a considerate employment of its unique archaeological heritage, both in the area of its scientific assessment and protection. The information will be made available online through a website, not only for specialists and those working in the public administration but also for the general public. The system is designed as a general one and can be applied to any investigated location in the Czech Republic. The project's objectives are as follows: 1 – creation of an integrated information system of Prague's archaeological sources (IIS_APP) in the GIS environment, ensuring; 2 – considerate employment of the city's unique archaeological heritage of European importance and its application in basic research, heritage care, public administration and urbanism, as well as in the presentation of cultural heritage; 3 – combining data from the existing and more general register and database systems of different types, contents and functions; 4 – continuous online updating and revision of data about archaeological research in the historical centre of Prague and new sources for the archaeology of the city in general; 5 – access to a broad spectrum of data and document types; 6 – creation of a universally valid structured system in the GIS environment for the cataloguing, application and presentation of a specific type of archaeological sources, as a special layer of the Archaeological Map of the CR.
Note
Text je dílčím výstupem projektu programu MK ČR NAKI reg. č. DF13P01OVV014.
Der vorliegende Beitrag ist Projektteilergebnis des Programms des Kulturministeriums der Tschechischen Republik Nationale und kulturelle Identität Reg.-Nr. DF13P01OVV014.