Smrt dolu Sauersack/Rolava (okres Sokolov) : zánik důlního závodu v mezioborové perspektivě

Title: Smrt dolu Sauersack/Rolava (okres Sokolov) : zánik důlního závodu v mezioborové perspektivě
Variant title:
  • The death of the Sauersack/Rolava mine (Sokolov district) : the decline of a mining plant through the prism of interdisciplinary research
  • Der Tod der Grube Sauersack (Rolava), Bez. Sokolov (Falkenau) : der Untergang eines Bergwerkbetriebes aus fachübergreifender Sicht
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 179-205
Extent
179-205
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek prezentuje průběžné výsledky výzkumných aktivit Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., a bakalářského úkolu řešeného od roku 2014 na Katedře historie UJEP v Ústí nad Labem formou případové studie k problematice zániku a archeologizace důlního závodu Sauersack/Rolava (okr. Sokolov). Ten byl vybudován za účelem těžby a prvotního zpracování cínové rudniny v rámci válečného úsilí třetí říše, která zde nasadila na nucené práce válečné zajatce mnoha evropských národností. Po roce 1945 nebyly těžební a úpravnické práce obnoveny a v únoru 1946 padlo rozhodnutí o demontáži upotřebitelného vybavení a uzavření dolu. Od léta 1947 se tak areál závodu i přilehlého zajateckého tábora postupně mění v archeologickou lokalitu.
This contribution p resents r esults yielded so farby research activities of the Archaeological Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, and a bachelor's degree thesis started in 2014 at the Department of History of Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem in the form of a case study devoted to the decline and archaeologization of the Sauersack/Rolava mining plant (Sokolov district). The plant was established in order to mine and smelt tin ores, as part of the Third Reich military endeavours. Forced labour in the mine was performed by prisoners of war of many European nationalities. After 1945 the mining and smelting activities were not resumed and in February 1946 the Czechoslovak government decided to have the mining equipment dismantled and to close the mine down. In summer 1947, the complex of the mining plant and the adjacent POW camp started to turn into an archaeological site.
References
[1] FORBES, N.–PAGE, R.–PÉREZ, G., 2009: Europe's Deadly Century. Perspectives on 20th Century Conflict Heritage. Swindon.

[2] FUNARI, P.–ZARANKIN, A.–SALERNO, M., edd., 2010: Memories from Darkness: Archaeology of Repression and Resistance in Latin America. New York.

[3] GILEAD, I.–HAIMI, Y.–MAZUREK, W., 2009: Excavating Nazi Extermination Centres, Present Pasts 1, 10–39. | DOI 10.5334/pp.12

[4] GŁOSEK, M., 1996: Archeologiczne aspekty badań cementarzy polskich oicerów zamordowanych przez NKWD na wschodzie. In: Słowiańszczyzna w Europie Średniowiecznej 2 (Kurnatowska, Z., ed.), 259–268. Wrocław.

[5] GONZÁLEZ-RUIBAL, A., 2009: Topography of terror or cultural heritage? The monuments of Franco's Spain. In: Europe's Deadly Century. Perspectives on 20th century conflict heritage (Forbes, N.– Page, R.–Pérez, G., edd.), 65–72. Swindon.

[6] GONZÁLEZ-RUIBAL, A., 2012: From the battlefield to the labour camp: archaeology of Civil War and dictatorship in Spain, Antiquity 86, 456–473. | DOI 10.1017/S0003598X00062876

[7] GONZÁLEZ-RUIBAL, A., 2014: Returning to where we have never been: excavating the ruins of modernity. In: Ruin Memories Materialities, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past (Olsen, B.–¨Pétursdóttir, Þ., edd.), 367–389. London.

[8] GONZÁLEZ-RUIBAL, A.–MOSCHENSKA, G., edd., 2015: Ethics and the Archaeology of Violence. New York.

[9] HISTORICKÉ ORTOFOTO: http:kontaminace.cenia.cz, cit. 29. 11. §§2014§§.

[10] KOKOŠKOVÁ, Z.–PAŽOUT, J.–SEDLÁKOVÁ, M., 2011: Pracovali pro třetí říši. Praha.

[11] KOLA, A., 2000: Bełżec. The Nazi Camp for Jews in the Light of Archaeological Sources. Excavations 1997–1999. Warsaw – Washington.

[12] KOLÁŘ, J.–MACHÁČEK, J., 2014: rec. David Válek a kol.: Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947–1950), AR LXVI, 548–551.

[13] KUNA, M. a kol., 2014: Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století – Archaeological Atlas of Bohemia. Selected Sites from Prehistory to the 20th Century. Praha.

[14] LAUBER, W., 2004: Sauersack – ein verschwundenes Dorf in Erzgebirge. Schönheide.

[15] MYTUM, H.–CARR, G., edd., 2012: Prisoners of War: Archaeology, Memory, and Heritage of 19th- and 20th-Century Mass Internment. New York.

[16] NENUTIL, J.–RAK, M., edd., 2011: Exhumace obětí II. světové války – předpoklady, východiska, výzkum. Plzeň.

[17] NEUSTUPNÝ, E., 2013: Archeologie modernity – teoretický kontext. In: Archeologie 19. a 20. století: Přístupy – Metody – Témata (Vařeka, P., ed.), 13–16. Plzeň.

[18] PANHUYSEN, R., 2014: From Scene of Crime to Heritage: How Can We Investigate Recent Mass Graves while Taking into Account Their Role in Commemorative Practices? Oral presentation, CHAT 2014 meeting, Pilsen.

[19] PFOHL, E., 1922: Orientierungslexikon der Tschechoslowakischen Republik. Reichenberg.

[20] RAK, M., 2013: Archeologie konfliktů 20. století. In: Archeologie 19. a 20. století: Přístupy – Metody – Témata (Vařeka, P., ed.), 115–136. Plzeň.

[21] ROJÍK, P., 2000: Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří. Kouzlo hornické Přebuzi, Nejdku a jejich okolí – Geschichte des Zinnbergbaus im westlichen Erzgebirge. Zauber der Bergstädte Frühbuss und Neudek und deren Umgebung. Sokolov.

[22] ROJÍK, P., 2005: Tin deposits at Přebuz and Rolava in the Krušné hory / Erzgebirge, Czech Republic: classic localities, new challenges – Cínová ložiska u Přebuzi a Rolavy v Krušných horách, Česká republika: klasické lokality, nové výzvy, Journal of the Czech Geological Society 50, 157–165.

[23] ROJÍK, P., 2010: Historischer Zinnbergbau im Westerzgebirge (Krušné hory), am Beispiel der Zinnreviere Přebuz (Frühbuß) und Horní Blatná (Platten), Der Aufschluss 61, 239–260.

[24] SAUNDERS, N. J., 2003: Trench Art: Materialities and Memoires of War. Oxford.

[25] SOA P: Státní oblastní archiv Plzeň, fond Cínové doly Rolava 1906–1950 (nezpracovaný archivní fond částečně přístupný pro nahlížení).

[26] SPOERER, M., 2005: Nucené práce pod hákovým křížem. Praha.

[27] SVĚTLÍK, R.–SYMONDS, J.–VAŘEKA, P., 2014: Divided Landscapes, Divided Peoples: An Archaeology and Anthropology of the Iron Curtain. Oral presentation, CHAT 2014 meeting, Pilsen.

[28] ŠAFANDA, J., 2012: Možnosti archeologie 20. století – Tábory nucených prací. Nepublikovaná bakalářská práce na KAR FF ZČU v Plzni.

[29] THEUNE, C., 2006: Vier Tonnen Funde geborgen. Eine Müllgrube im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen, Stadt Oranienburg, Lkr. Oberhavel, Archäologie in Berlin und Brandenburg 2006, 131–133.

[30] THEUNE, C., 2010: Archäologische Relikte und Spuren von Tätern und Opfern im ehemaligen Konzentrationslager Mauthausen. In: Mauthausen Memorial neu gestalten. Tagungsbericht zum 1. Dialogforum. 18.–19. Juni 2009, 33–38. Wien.

[31] THEUNE, C., 2010a: Historical archaeology in national socialist concentration camps in Central Europe, Historische Archäologie 2010 [on-line]. Dostupné z: http://www.histarch.uni-kiel.de/2010_Theune_high.pdf.

[32] VAŘEKA, P., ed., 2013: Archeologie 19. a 20. století: Přístupy – Metody – Témata. Plzeň.

[33] VAŘEKA, P., 2013a: Přehled kvalifikačních prací zaměřených na archeologii modernity na katedře archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni do roku 2012. In: Archeologie 19. a 20. století: Přístupy – Metody – Témata (Vařeka, P., ed.), 165–169. Plzeň.

[34] VAŘEKA, P.–BALÝ, R.–FUNK, L.–GALUSOVÁ, L., 2008: Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945 – Die archäologische Grabung der nach 1945 verschwundenen Dörfer mittelalterlichen Ursprungs in der Tachauer Gegend, AH 33, 101–117.

[35] WEBER, N., 2001: Rolava: Cínový důl Sauersack, Krasová deprese 9, 2–8.