Archeologický výskum hradu Gýmeš v rokoch 2013–2014

Title: Archeologický výskum hradu Gýmeš v rokoch 2013–2014
Variant title:
  • Archaeological research into the Gýmeš castle in 2013–2014
  • Die archäologischen Grabungen auf Burg Gýmeš in den Jahren 2013–2014
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 597-611
Extent
597-611
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cieľom príspevku je prezentovať prvé čiastkové výsledky archeologického výskumu hradu Gýmeš v rokoch 2013–2014. Archeologický výskum sa uskutočnil súbežne s archtitektonicko-pamiatkovým výskumom M. Bónu. Sondy boli situované v priestore pôvodnej vstupnej gotickej brány, skalného tunela, hospodárskej budovy v hornom hrade a parkánového vstupu pod Kaplnkou sv. Ignáca. Z archeologického výskumu pochádza keramický materiál, ktorý sme zatiaľ len čiastkovo zanalyzovali. Medzi nálezmi sa objavuje keramika, kachlice, drobné železné predmety a sklo. Nálezy dokumentujú históriu hradu od 13. do 16. storočia.
This contribution presents the first results of archaeological research into the Gýmeš castle in 2013–2014. The research was conducted in parallel with architectural and heritage research led by M. Bóna. Test pits were excavated in the area of the original Gothic main gate, a rocky tunnel, an outbuilding in the upper castle and the rampart entrance below the Chapel of St. Ignatius. The archaeological research yielded pottery that was partially analysed. Apart from pottery the finds include tiles, small iron items and glass, and document the history of the castle in the 13th–16th centuries.
Note
Príspevok vznikol v rámci grantu VEGA 02-189-12.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojekts VEGA 02-189-12.
References
[1] BÓNA, M., 1995: Sakrálne stavby hradu Gýmeš, Pamiatky a múzeá, č. 2, 30–32.

[2] BÓNA, M., 1996: Renesančné a barokové prestavby hradu Gýmeš, Pamiatky a múzeá, č. 4, 28–31.

[3] BÓNA, M., 2003: Hrad Gýmeš a kultúrne pamiatky obce Jelenec. In: Fehér, A. a kol., Jelenec: monografia, 152–214. Bratislava.

[4] BÓNA, M., 2003a: Heslo Hrad Gýmeš. In: Buran, D. a kol., Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia, 580–581. Bratislava.

[5] BÓNA, M., 2006: Sakrálny okrsok Gýmešského hradu ako súčasť neskorobarokovej prestavby hradného komplexu. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005, 89–101. Trnava.

[6] BÓNA, M., 2007: heslo Gýmeš. In: Plaček, M.–Bóna, M., Encyklopédia slovenských hradov, 121–124. Bratislava.

[7] BÓNA, M., 2011: Hrad Gýmeš. Stručný sprievodca po zrúcanine hradu. Bratislava.

[8] BÓNA, M., 2014. Doplnkový architektonicko-historický výskum v objektoch predbránia a hradného paláca III. Zlaté Moravce.

[9] BÓNA, M.–LUKAČKA, J., 2002: Úloha hradov horného Ponitria a Požitavia pri obrane a osídlení územia do konca 14. storočia – Aufgabe der Burgen in der Gegend am Oberlauf der Flüsse Nitra und Žitava bei der Verteidigung und bei der Besiedlung dieses Gebiets bis Ende des 14. Jhs, AH 27, 239–268.

[10] DRENKO, Z., 1974: Nálezová správa z archeologického výskumu Levického hradu č. 6987/1974 ulož. v AÚ SAV v Nitre.

[11] EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B., 2001: Renesančné kachlice na Slovensku, Pamiatky a múzeá, č. 4, 40–42.

[12] ELIÁŠ, M., 2011: Forgáchovci. Šľachtický rod z Gýmeša. Jelenec.

[13] FÜGEDI, E., 1986: Castle and Society in Medieval Hungary. Budapest.

[14] HALAČKA, I., 1987: Mince Zemí koruny české 1526–1856. I. Kroměříž.

[15] HEINZ-MOHR, G., 1971: Lexicon der Symbole. München.

[16] HOLČÍK, Š., 1976: Stredoveké kachlice na Slovensku, ZbSNM 70, História 16, 91–113.

[17] HOLČÍK, Š., 1978: Stredoveké kachlice. Bratislava.

[18] JAŠŠO, F., 2011: Nálezová správa z archeologického výskumu hradu Gýmeš v roku 2011 ulož. v Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky, Bratislava.

[19] KATKIN, S.–BÓNA, M., 2000: Záchranný výskum v kaplnke hradu Gýmeš. In: AVANS 1998, 113–115. Nitra.

[20] KÖNYÖKI, J., 1905: A középkori várak, különleges tekintettel Magyarországra. Budapest.

[21] LUKAČKA, J., 2003: Rod Forgáčovcov do polovice 15. storočia, Historický zborník 13, č. 1–2, 66–79.

[22] MÁCELOVÁ, M., 1999: Gotické kachľové pece z banskobystrickej radnice – Die gotischen Kachelofen aus dem Rathaus in Banská Bystrica, AH 24, 409–420.

[23] MENCLOVÁ, D., 1973: Príspevok k typológii hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. In: Pisoň, Š., Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, 397–445. Bratislava.

[24] MEDNYÁNSZKY, A., 1821: Ghymes váranak leirása, Tudományos Gyűjtemény 2, 36–46.

[25] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[26] PLACHÁ, V.–HLAVICOVÁ, J., 2003: Devín. Slávny svedok našej minulosti. Bratislava.

[27] PLICKOVÁ, E., 1959: Pozdišovské hrnčiarstvo, 51–52. Bratislava.

[28] POLLA, B., 1971: Kežmarok. Výsledky historicko-archeologického výskumu. Bratislava.

[29] RUTTKAY, M., 1995: Príspevok k poznaniu stredovekej keramiky na juhozápadnom Slovensku – Beitrag zur Erkenntnis der mittelalterlichen Keramik in der Süd-West-Slowakei, AH 20, 563–584.

[30] RUTTKAY, M., 1997: Die Grundveränderungen in der Keramikproduktion im 12.–14. Jh. in der Westslowakei, Pravěk NŘ 6, 261–284.

[31] RUTTKAY, M., 2008: Kachlice z hradu v Topoľčiankach, ŠZ 41, 123–233.