Varianty metodiky prezentácie hodnotných vrstiev a nálezov interiéru Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

Title: Varianty metodiky prezentácie hodnotných vrstiev a nálezov interiéru Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch
Variant title:
  • Methodology versions of the presentation of value layers and finds from the interior of the Church of St. Margaret of Antioch in Kopčany
  • Varianten zur Präsentationsmethodik der wertvollen Schichten und Funde im Innenraum der Kirche St. Margaretha von Antiochien in Kopčany
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 661-681
Extent
661-681
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Stáročný vývoj, ktorým Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch prešiel, sa zapísal do jeho podoby skladbou interiérových omietkových úprav, výmalieb, výzdob, architektonických článkov a pod., tvoriacich jeho neodmysliteľnú hodnotovú bázu, ktorá vypovedá o jednotlivých koncepciách zásahov. Ich nositeľom je predovšetkým interiér, keďže exteriér je výrazne poznačený úbytkom povrchových vrstiev, z ktorých ostali v podstate len minimálne fragmenty. Naproti tomu interiér obsahuje stále vrstvy a situácie, ktoré predstavujú dôležitý súbor, vypovedajúci o kvalitách týchto úprav. Práve táto skutočnosť umožňuje uvažovať o spôsobe obnovy v zásade nezávisle od voľby princípov obnovy exteriéru. Poznatky o hodnotových vrstvách a význame objektu sa samozrejme premietajú do zložitosti metodických otázok jeho obnovy a prezentácie. Navyše objekt už poznačili rôzne čiastkové úkony, ktoré treba rešpektovať. Autori v rámci architektonicko-historického výskumu štítov spracovali aj tri varianty metodiky obnovy a prezentácie celého interiéru, ktoré v nasledovnom príspevku približujú k odbornej diskusii.
The history of the Church of St. Margaret of Antioch in Kopčany spanning a hundred years is reflected in the interior plastering, painting, decorations, architectural elements and others. These components make up an inimitable major value base of the building, bearing witness of its individual modification concepts. These were chiefly applied in the interior, as the exterior shows sparse surface layers of which only fragments have survived. In contrast, the interior contains permanent layers that constitute an important series illustrating the qualities of these modifications. This enables the researchers to consider the manner of the restoration of the interior independently of the restoration of the exterior. Information about value layers and the importance of the building is naturally projected into the complex issues of the methodology of its restoration and presentation. In addition, the building has been the subject of some partial modifications that need to be respected. Within architectural and historical research into gables, the authors produced three versions of the methodology of the restoration and presentation of the interior which they submit to a specialist discussion by way of this contribution.
References
[1] BAGIN, Anton, 1992: Kopčany pri Holíči iba 600-ročné?, Katolícke noviny, č. 33, 13.

[2] BAXA, Peter a kol., 2004: Baxa, Peter–Ferus, Viktor–Glaser-Opitzová, Renáta–Katkinová, Jana, Veľkomoravský kostol v Kopčanoch, Pamiatky a múzeá, č. 4, 65.

[3] BAXA, Peter a kol., 2005: Baxa, Peter–Ferus, Viktor–Glaser-Opitzová, Renáta–Katkinová, Jana, Veľkomoravské hroby pri Kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, Pamiatky a múzeá, č. 3, 48–50.

[4] BOTEK, Andrej, 2007: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch, Pamiatky a múzeá, č. 4, 41–45.

[5] BOTEK, Andrej, 2007a: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch – výsledky výskumov a metodické otázky obnovy. In: Studia archeologica Slovaca Mediaevalia VI. Zborník príspevkov zo sympózia Kostol ako stred sídliskovej jednotky. Kláštorisko, 31. august – 2. september 2006, 97–102. Bratislava.

[6] BOTEK, Andrej, 2010: Kostol sv. Margity v Kopčanoch – vývojové etapy a otázky metodiky obnov, Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 22, 29–51. Bratislava.

[7] BOTEK, Andrej–ERDÉLYI, Róbert–VACHOVÁ, Barbora, 2011: Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany. Architektonicko-historický výskum interiéru štítov a návrh obnovy interiéru. Uložené na KPÚ Trnava (súčasť spisu, bez sign.).

[8] BOTEK, Andrej–ERDÉLYI, Róbert–VACHOVÁ, Barbora, 2013: Nálezy zvyškov zaklenutia lode kostola v Kopčanoch, Pamiatky a múzeá, č. 2, 38–41.

[9] BOTEK, Andrej–GREGOROVÁ, Jana–PALGUTOVÁ, Katarína, 2011: Prípravná dokumentácia ku kompletizácii podkladov Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch – 2. časť. Fakulta architektúry, STU Bratislava. Uložené na KPÚ Trnava (súčasť spisu, bez sign.).

[10] BOTEK, Andrej–ÚRADNÍČEK, Vladimír, 1998: Kostolík sv. Margity Antiochijskej Kopčany. Záverečná správa. Výskumná úloha 7/95, Výskum sakrálnej architektúry. Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania. Uložené na KPÚ Trnava (súčasť spisu, bez sign.).

[11] GREGOR, Pavel, 2008: Kultúrne pamiatky a ich hodnoty, interpretácia a prezentácia kultúrno-historických hodnôt pri ochrane a obnove architektonického dedičstva. Determinanty voľby metódy ochrany a obnovy pamiatok. In: Gregor, P. a kol., Obnova pamiatok, 67–70. Bratislava.

[12] KVASNICOVÁ, Magdaléna, 2007: Patrocínium sv. Gála v stredovekej architektúre na Slovensku. In: Studia archeologica Slovaca Mediaevalia VI. Zborník príspevkov zo sympózia Kostol ako stred sídliskovej jednotky. Kláštorisko, 31. august – 2. september 2006, 53–82. Bratislava.

[13] PAULINY, Pavol, 2007: Archeologický park Mikulčice – Kopčany. Projekt. Slovenská architektonická revue, č. 5–6, 16–21.

[14] POLOMOVÁ, Beata, 2001: Duch v krajine – vnímanie / uznanie / tvorenie. In: Krajina – človek – kultúra, VI. celoslovenská konferencia. Zborník referátov, 33–37. Banská Bystrica.

[15] PUŠKÁR, Juraj, 2001: Návrh na reštaurovanie gotických okien Kostola sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Archív KPÚ Trnava, Zbierka reštaurátorských dokumentácií, sign. R173.

[16] PUŠKÁR, Juraj–MÝTNIK, Vojtech, 2004: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Návrh na reštaurovanie exteriérových omietok. Archív KPÚ Trnava, Zbierka reštaurátorských dokumentácií, sign. R176.

[17] PUŠKÁR, Juraj–MÝTNIK, Vojtech, 2006: Kostol sv. Margity v Kopčanoch. Podrobný výskum reštaurovaných exteriérových omietok ako doplnok reštaurátorského prieskumu z Návrhu na reštaurovanie exteriérových omietok, 2004 a nové nálezové situácie z južnej a západnej steny lode. Archív KPÚ Trnava, Zbierka reštaurátorských dokumentácií, sign. R 212.

[18] PUŠKÁR, Juraj–MÝTNIK, Vojtech, 2009: Kostol sv. Margity v Kopčanoch. Návrh na reštaurovanie. Západná a južná fasáda. Archív KPÚ Trnava, Zbierka reštaurátorských dokumentácií, sign. R 222.

[19] SABADOŠOVÁ, Elena–HAVLÍK, Marián, 1999: Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany. Správa o výsledkoch architektonického výskumu 1995–1998. Národné pamiatkové a krajinné centrum. Slovenský ústav pamiatok, Krajské stredisko. Bratislava. Archív PÚ SR Bratislava, Zbierka výskumných správ, inv. č. 1512/a.

[20] SABADOŠOVÁ, Elena–HAVLÍK, Marián, 1999a: Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany. Ideový návrh pre obnovu pamiatky, pre jej realizáciu. Pamiatkový ústav – regionálne stredisko, Bratislava. Uložené na KPÚ Trnava (súčasť spisu, bez sign.).

[21] SABADOŠOVÁ, Elena–HAVLÍK, Marián, 2008: Umelecko-historický výskum južnej a západnej fasády lode kostola s vyhodnotením reštaurátorských nálezov počas odstraňovania omietok. Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany. Archív KPÚ Trnava, Zbierka výskumných správ, sign. T 692.

[22] ŠURIN, Miroslav–BOTEK, Andrej, 2008: Kopčany, Kostol sv. Margity Antiochijskej. Návrh na reštaurovanie interiéru. Rkp., archív autora.