K aktuálním komparatistickým výsledkům v oblasti starší literatury

Title: K aktuálním komparatistickým výsledkům v oblasti starší literatury
Variant title:
  • The current results of comparative research in 17th and 18th literature
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. [29]-39
Extent
[29]-39
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Ve studii se pokoušíme výsledky z oblasti bádání o starší literatuře, jmenovitě 17. a 18. století (literatury epochy renesance a období baroka), rozdělit do dvou základních kategorií s celkem osmi podkategoriemi. Kategorie jsou vytvořeny dle empirických zkušeností dichotomicky, konkrétně zda (a nakolik) si odborné výsledky především prostředí česko-slovensko-polsko-bulharského vzhledem ke zkoumané shodné či podobné literární tematice odpovídají či neodpovídají. V této souvislosti se zmiňují především badatelské výstupy Gizely Gáfrikové, Marty Keruľové, Zuzany Kákošové a Dušana Teplana, Jima Naughtona, Velička Todorova, Žoržety Čolakové.
This study aims to classify findings of research into Old Literature, more specifically, 17th and 18th century literature (Renaissance and Baroque), into two basic categories and nine subcategories. Based on empirical experience, the categories have been created along a dichotomy. More specifically, the criteria are whether (and to what extent) the research findings from the Czech-Slovak-Polish-Bulgarian environment with regard to identical or similar topics correspond to each other or not. Well-known research outputs in this area are by Gizela Gáfriková, Marta Keruľová, Zuzana Kákošová and Dušan Teplan Jim Naughton, Velichko Todorov, Žoržeta Cholakova.
References
[1] BARON, Roman – MADECKI, Roman a kol.: Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). Praha: Historický ústav, 2014.

[2] BRTÁŇOVÁ, Erika: Stredoveká scholastická kázeň: k recepcii latinských sermones v kódexoch slovenskej provenience. Bratislava: Veda, 2000.

[3] ČOLAKOVA, Žoržeta (překl.): Zа diferenciacijata meždu konvencionalnata i literaturno prestižnata chomiletika ot epochata na baroko. "Slavjanski dialozi, br. 12. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo "Paisij Chilendarski", 2011.

[4] GÁFRIKOVÁ, Gizela: Zabúdané súvislosti. Bratislava: Slovak Academic Press, 2006.

[5] HEJNIC, Josef: Pamětní nápis. Praha – Vyšehrad 1988.

[6] HORÁKOVÁ, Michaela [= SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela]: Shody a rozdíly svatonepomucenských kázání českého a rakouského prostředí. In: HOLÝ, Jiří – ZAND, Gertaude (eds.): Tschechisches Barock. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – New York: Peter Lang, 1999, s. 181–204.

[7] HRABĚTOVÁ, Irena: Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992.

[8] KÁKOŠOVÁ, Zuzana: Martin Rakovský a Juraj Koppay. In: SCHMIDTOVÁ, Ol'ga (eds.): Martin Rakovský a latinská humanistická kultúra na Slovensku. Bratislava: Univerzita Komenského, 1998, s. 37–51.

[9] KARDYNI-PELIKÁNOVÁ, Kristyna: Od Komenskiego do…Komenskiego. Trzy aspekty czeskich przekładów arcyhymnu Jana Kochanowskiego: filologiczny, wersologiczny, kulturowy. In: Barok polski wobec Europy. Sztuka przekładu. Warszawa: Wydawnictvo Anta, 2005, s. 323–361.

[10] KERUL'OVÁ, Marta: Predstavenie humanistického autora – začiatok procesa jeho poznávania (Jan Bocatius). In: KERUL'OVÁ, Marta – BRUNCLÍK, Jozef (eds.): Šesťkrát cesta za autorom. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 11–42.

[11] KYSUČAN, Lubor: Antika v latinské barokní literatuře českých zemí. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita v Opavě 2011, č. 4, s. 177–189.

[12] KYSUČAN, Lubor: Motivy z latinských dějin v latinské literatuře českého baroka. In: PAVERA, Libor – POSPÍŠIL, Ivo – SOBOTKOVÁ Marie (eds.): Literární vědec, historik a folklorista. Sborník k 70. narozeninám Jiřího Fialy. Praha: Verbum 2014, s. 69–83.

[13] MĚŠŤAN, Antonín: Comenius und die deutschen und polnischen Arianer. Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen Länder Europas 10, 1967, s. 329–339.

[14] NAUGHTON, James: Kontinuita spisovné češtiny v próze 18. století. Studia Comeniana et historica, XXV/1995, Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, s. 40–54.

[15] PAVERA, Libor – POSPÍŠIL, Ivo (eds.): Žánrové metamorfózy ve středoevropském kontextu. Brno: Istensis, 2003.

[16] PETRŮ, Eduard – STORCHOVÁ, Lucie (eds.): Alžběta Johanna Westonia. Proměny osudu. Brno: Atlantis, 2003.

[17] RYBA, Bohumil: Verisimilia humaniorum disciplinarum. Praha: Univerzita Karlova, 1969.

[18] SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela: Italský přínos k nepomucenské homiletice českého prostředí. In: HEROLD, Vilém – PÁNEK, Jaroslav (eds.): Baroko v Itálii, baroko v Čechách. Praha – Roma: AV ČR – UK Praha, 2003, s. 291–302.

[19] SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela: Sondy do cyrilometodějské německy psané barokní homiletiky. In: JANEČKOVÁ, Marie – ALEXOVÁ, Jarmila – POSPÍŠILOVÁ, Věra (eds.): Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: nakladatelství ARSCI, 2010, s. 217–227.

[20] SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela: Barokní slavismus v německy psaných cyrilometodějských textech barokního období. Naučni trudove, tom 50, kn. 1, sb. G. Plovdiv: Universitetsko izdatelstvo "Paisij Chilendarski", s. 16–22.

[21] SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela: Vídeňská cyrilometodějská kázání 18. století. In: Sborník z mezinárodní konference Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. 2014 (dosud v tisku).

[22] STICH, Alexandr: On the Beginnings of Modern Standard Czech. In: CHLOUPEK, Jan – NEKVAPIL, Jiří (eds.): Studies in Functional Stylistics. Brno – Praha: Masaryk University – Charles University, 1993, s. 92–98.

[23] SVATOŠ, Martin: Latinská literatura v Čechách 1620–1760. In: VLNAS, Vít (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha: Národní galerie 2001, s. 254–261.

[24] TEPLAN, Dušan: Rétorika odchylky: alegória, protiklad a denegácia. In: KERUL'OVÁ, Marta – BRUNCLÍK, Jozef (eds.): Šesťkrát cesta za autorom. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, s. 165–192.

[25] TODOROV, Veličko – PAVLOV, Ivan: Istorija na češkata literatura I. Sofija: Izdatelstvo Nauka i izkustvo, 1988.

[26] VACULÍNOVÁ, Marta: Opera poetica /Bohuslaus Hassensteinius a Lobkowicz/. Monachii: K. G. Saur, 2006.

[27] VOISINE-JECHOVÁ, Hana (ed.): La Visualisation des choses et la conception philosophique du monde dans l'oeuvre de Comenius. Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1994.