1

Title: Studia historica Brunensia
Year: 2015
Volume: 62
Issue: 1
Publication year
2015
ISSN
1803-7429 (print)
2336-4513 (online)
Note
  • Číslo k poctě Heleny Krmíčkové. K vydání připravili Dalibor Havel, Petra Mutlová a Dana Stehlíková.
Department FF MU
hidden section Slovo úvodem
Title Document
Slovo úvodem | [5]–9
Havel, Dalibor; Mutlová, Petra; Nechutová, Jana; Stehlíková, Dana
PDF
Title Document
Protestor igitur coram Deo et cristo eius cuilibet hoc legenti, quod in hiis et in aliis omnibus factis meis me ipsum humiliter submitto correccioni... | [11]–13
Nechutová, Jana
PDF
Title Document
Od Matěje z Janova k Heleně Krmíčkové | [15]–17
Skalický, Karel
PDF
Title Document
Soupis prací Heleny Krmíčkové | [19]–22
PDF
hidden section Tabula gratulatoria
Title Document
Tabula gratulatoria | [23]–24
PDF
Title Document
Význam CDB pro hlubší poznání staré češtiny | [25]–32
Pleskalová, Jana
PDF
Title Document
Sdílení paměti? : k otázce významu a rozšíření historického povědomí v době přemyslovské | [33]–59
Kalhous, David
PDF
Title Document
K provenienci nejstaršího rukopisného zlomku knihovny Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU | [61]–71
Havel, Dalibor
PDF
Title Document
Consors, soror, filia, mater et ducissa : k vládní praxi žen po boku přemyslovských knížat (do roku 1197) | [73]–103
Jagošová, Anna
PDF
Title Document
Oslavanský klášter a cúda 21. května 1288 | [105]–114
Sviták, Zbyněk
PDF
Title Document
Poklad z Bezuchova jako významný pramen pro moravské peněžní dějiny 13. století | [115]–133
Grossmannová, Dagmar
PDF
Title Document
Listina Václava III. z 9. ledna 1306 ve věci rozhodnutí sporu pražského biskupa Jana a Hynka Krušiny z Lichtenburka a její význam | [135]–142
Maráz, Karel
PDF
Title Document
Osudy Zbraslavské kroniky | [143]–154
Bláhová, Marie
PDF
Title Document
De simplicibus medicinis secundum ordinem alphabeti : řazení lemmat v latinském Herbáři Křišťana z Prachatic | [155]–180
Stehlíková, Dana
PDF
Title Document
Ekonomické myšlení a počátky české reformace | [181]–199
Uhlíř, Zdeněk
PDF
Title Document
Dva nové texty M. Maříka Rvačky z jeho působení na koncilu v Kostnici | [201]–225
Petr, Stanislav
PDF
Title Document
Notae de pace v pražském univerzitním kodexu IV G 6 | [227]–233
Nechutová, Jana
PDF
Title Document
K pramenům Husových Punkt: Jan Hus a Bernard Gui | [235]–247
Soukup, Pavel
PDF
Title Document
Neb čert čertu oka nevykline : příspěvek ke srovnání Husovy eschatologie v kázáních ad populum a kázáních ad clerum | [249]–266
Mazalová, Lucie
PDF
Title Document
Traktátek De bellis a pojetí tělesného boje v postilách Jakoubka ze Stříbra | [267]–294
Marek, Jindřich
PDF
Title Document
Mikuláše z Drážďan Sermo ad clerum 1416 (kritická edice) | [295]–312
Mutlová, Petra
PDF
Title Document
Mistr Jakoubek ze Stříbra a testimonia Husovy mučednické smrti z let 1415–1417 | [313]–323
Šmahel, František
PDF
Title Document
Processus consistorialis martyrii Io. Huss cum correspondentia legis gratiae ad ius papisticum in simoniacos et fornicatores papistas et de victoria Christi deque Antichristi degradatione et depositione | [325]–360
Cegna, Romolo
PDF
Title Document
Pravoslavný gosudar vší Rusi, Sofie Paleologovna a byzantské dědictví | [361]–371
Boček, Pavel
PDF
Title Document
Utrakvistická konfese z roku 1513 | [373]–387
Halama, Ota
PDF
Title Document
Zlomek knihy bratrstva svaté Barbory z Archivu města Brna | [389]–397
Pátková, Hana
PDF
Title Document
Náboženské poměry na boskovickém panství v předbělohorském období z pohledu svědectví soudobých lokálních pramenů městské správy | [399]–424
Musilová, Ivana
PDF
Title Document
Soubor figurálních a heraldických sepulkrálií z 16. a 17. století v kostele svaté Kunhuty v Hostěradicích | [425]–455
Kvardová, Martina
PDF
Title Document
Příliš "živá" voda a spor pacovského faráře s majiteli statku Kámen o právo k ní | [457]–469
Martínková, Lenka
PDF
Title Document
Farářské zkoušky v brněnské diecézi se zaměřením na jejich formování do poloviny 19. století | [471]–479
Plevová, Marie
PDF
Title Document
245. výročí narození gubernátora Moravy a Slezska Antonína Bedřicha Mitrovského (*1770 Brno – †1842 Vídeň) | [481]–492
Zachová, Irena
PDF
Title Document
Diplomatika a diplomatické edice v německočeské medievistice, zejména v rámci Spolku pro dějiny Němců v Čechách do vzniku Československé republiky (1862–1918) | [493]–513
Hlaváček, Ivan
PDF
Title Document
Principia et maiora Thomæ Aquinatis pronuntiata sancte teneantur : doporučování nauky sv. Tomáše Akvinského papežem sv. Piem X. | [515]–543
Filip, Štěpán Martin
PDF