Vyprávěny, nebo předváděny? : k některým genologickým aspektům auditivních slovesných žánrů

Title: Vyprávěny, nebo předváděny? : k některým genologickým aspektům auditivních slovesných žánrů
Variant title:
  • Narrated or performed? : on certain genologic aspects of auditive verbal genres
Author: Pokorný, Milan
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. [91]-99
Extent
[91]-99
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Teze o blízkosti vyjadřovacích prostředků epiky a akustického ztvárnění literárního díla (M. McLuhan) je východiskem genologické charakteristiky auditivních slovesných žánrů. Narativní a dramatické žánry v jejich auditivních variantách je třeba hodnotit interdisciplinárně, s využitím intermediální analýzy. Studie hodnotí aktuální příklady takových postupů, svědčící o vnitřní dynamice geneticko-komparatistického výzkumu tranzitivních žánrových útvarů.
The notion of proximity of expressive means in epic poetry and the acoustic rendition of a literary piece (stipulated by M. McLuhan) is the basis of the genologic characterisation of auditive verbal genres. It is necessary to asses the auditive variants of narative and dramatic genres in an interdisciplinary manner, by the means of intermedial analysis. The study asseses selected contemporary uses of these practices which bear evidence of the inner dynamics of the geno-comparative research in the area of transitive genres.