Ľudské konanie determinované historickými udalosťami v románe Lajosa Grendela − Ostrá streľba

Title: Ľudské konanie determinované historickými udalosťami v románe Lajosa Grendela − Ostrá streľba
Variant title:
  • Human behavior determined by historical events in the novel Lajos Grendel - Ostrá streľba
Source document: Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. [193]-203
Extent
[193]-203
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cieľom príspevku je analýza románu Lajosa Grendela Ostrá streľba. Grendelov román spočíva v pútavej intelektuálnej analýze, v opise, kde časové roviny stavia proti sebe na spôsob grotesky. V neposlednom rade aj nečakaným zvratom, miešaním reality, rozprávky a mýtu, ktoré vytvárajú autentickú atmosféru. Lajos Grendel je vynikajúci majster skupinovej psychológie – on totiž v skutočnosti nevytvára jednotlivé charaktery, jeho charaktery sú v podstate len zrkadlá, v ktorých sa odráža celá spoločnosť. A v tom spočíva jeho nepochybný prínos. Vytvára panoramatické zrkadlo, ktoré zachytáva spoločnosť v konkrétnej situácii. Prínosom práce je vystihnutie ľudského konania v ponímaní Lajosa Grendela.
Aim of this contribution is to analyze the novel Lajos Grendel Ostrá streľba. Grendel's novel lies in the intellectual analysis, the description of which time levels against each the grotesque way. Last but not least, unexpected twists, mixing reality, fairy tale and myth to create an authentic atmosphere. Lajos Grendel is an excellent master of group psychology − because he does not actually create different characters, the characters are basically just mirrors, which reflect the whole of society. And this is his undoubted benefits. Creates a panoramic mirror that captures society in a particular situation. The benefit of this work is the depiction of human action in the perception of Lajos Grendel.
References
[1] BERKES, Tamás: A történetmondó beszédhelyzete. Grendel Lajos: Éleslövészet. Életünk 11, 1981, č. 6, s. 980−982.

[2] ELEK, Tibor: Az Áttételek írója. Grendel Lajos prózájárol. Alföld 4, 1986, č. 2, s. 78–81.

[3] GRENDEL, Lajos: Ostrá Strel'ba. Odtienené oblomky. Bratislava: Tatran, 1985.

[4] JUHÁSZ, Erzsébet: Állomáskeresésben. Pécs: Jelenkor Kiadó, 1993. (Élő Irodalom sorozat), s. 42−47.

[5] KESERŰ, József: Folytonosság és / vagy megszakítottság(?). Történeti narratíva Grendel Lajos Éleslövészet és Duba Gyula Aszály című regényében. Kalligram 3, 2001, č. 10, s. 34−38.

[6] KISS, Gy. Csaba: A közép − európai identitás útvesztőjében. Grendel Lajos Éleslövészet című regényéről − külföldieknek. Életünk 5, 1986, č. 1, s. 477−500.

[7] LENKEI, Júlia: Grendel Lajos: Éleslövészet. (Nemzetiségi antiregény). Kritika 1, 1983, č. 7, s. 56−59.

[8] LIBA, Peter: Lajos Grendel – Odtienené oblomky. Slovenské pohl'ady 102, 1986, č. 5, s. 31−34.

[9] MOHAI, V. Lajos: Kritikai labirint. Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 1996, s. 25–26.

[10] NÉMETH, Zoltán: Talamon Alfonz. Tegnam és ma. Bratislava: Kalligram, 2001. 128 s.