Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů

Title: Implementace prvků dialogického vyučování v rámci mikrovyučování u studentů učitelství přírodovědných předmětů
Variant title:
  • Implementation of dialogic teaching components into micro-teaching of pre-service science teachers
Source document: Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 3, pp. [81]-106
Extent
[81]-106
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předkládaná studie se zabývá otázkou, zda jsou studenti učitelství v závěrečné fázi své pregraduální přípravy schopni aplikovat principy dialogického vyučování do praxe, a to v kontextu výuky přírodovědných předmětů. V rámci povinně-volitelného kurzu byli studenti nejprve teoreticky seznámeni s vybranými prvky dialogického vyučování (otevřené otázky, follow-up/uptake, triadická interakce), následně zhlédli a společně s vyučující kurzu analyzovali ukázky výuky, ve kterých byly principy aplikovány, aby konečně měli za úkol připravit a realizovat vlastní výstup (= mikrovyučování: 15 minut výuky pro spolužáky v kurzu), v rámci něhož využijí právě principy dialogického vyučování. Z mikrovyučování byl pořízen videozáznam a společně se skupinovou z pětnou vazbou (mluvenou i psanou) se stal podkladem pro psanou reflexi každého studenta. Na základě observační mikroanalýzy videozáznamů a tematické analýzy reflexí bylo z jištěno, jak a za jakých podmínek se studentům ne/podařilo naplnit dialogické zadání. V závěru studie jsou diskutovány také obecnější přesahy směřující do sféry pregraduálního vzdělávání učitelů.
This paper examines whether pre-service science teachers in the final stages of their training are capable of applying the principles of dialogic education in their teaching. Students were acquainted with selected features of dialogic teaching (such as open-ended questions, follow-up/uptake, and the triadic interaction) in a compulsory course. They observed a video recording of a teaching session that included some of the applied principles, analyzed this part with the help of a lecturer, and planned a micro-teaching session of 15 minutes in which they instructed their peers. Each micro-session was recorded and provided with group feedback in both oral and written form, which then served each student as starting points for written reflection. Based on observational micro-analysis of the recordings and thematic analyses of reflections, this paper describes when and under what conditions the students meet the challenges of dialogic teaching and under which conditions this task eludes them. Finally, the paper also discusses some theoretical overlaps that comment on pre-service teacher education.
Note
Pvní verze textu byla vytvořena v rámci projektu Učitel a žáci v dialogickém vyučování, financovaného Grantovou agenturou České republiky (GA13-23578S).