Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku : korelace archeologických a historických pramenů

Title: Obraz událostí třicetileté války na Chrudimsku : korelace archeologických a historických pramenů
Variant title:
  • The events of the Thirty Years' War in the Chrudim region : correlation of archaeological and historical sources
  • Das archäologische Bild der Ereignisse des Dreißigjährigen Krieges in der Region Chrudim
Source document: Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 281-309
Extent
281-309
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Jak vyplývá ze současného stavu poznání období třicetileté války ve východočeském prostoru (konkrétně na Chrudimsku a Pardubicku), jedná se o region s velkým informačním potenciálem. Ačkoliv na Chrudimsku a Pardubicku na rozdíl od západočeského či jihomoravského prostoru chybí hmotné doklady velkých bojišť nebo pozůstatků obléhacích prací, můžeme zde díky tranzitní pozici sledovaného území poměrně dobře dokumentovat například změny venkovského osídlení, výrazné destrukční horizonty ve městech – doplňované nálezy keramických dýmek a pohyby menších vojenských kontingentů doplněné dislokací známých mincovních depotů.
As follows from the current state of knowledge of the Thirty Years' War period in eastern Bohemia (more precisely the Chrudim and Pardubice regions), this area has a great information potential. Although the Chrudim and Pardubice regions lack, in contrast to western Bohemia and southern Moravia, the material evidence of large battlefields and the remains of siege structures, the transit position of the area enables to document, for example, the changes in rural settlement, distinct destruction horizons in towns supplemented with finds of ceramic pipes, and the movements of small military contingents accompanied by the dislocation of well-known coin depots.
Note
Tento článek byl podpořen grantem GAČR: GA15-03380S: Proměněná země. Interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech (2015–2017).
Der vorliegende Beitrag wurde vom Förderprojekt GAČR: GA15-03380S gefördert: Verwandeltes Land. Interdisziplinäre Forschung über den Einfluss des Dreißigjährigen Krieges auf die ländlichen Gegenden Böhmens (2015–2017).