Zástavba města Berouna ve 13. století

Title: Zástavba města Berouna ve 13. století
Variant title:
  • The building layout of the town or Beroun in the 13th century
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 157-[176]
Extent
157-[176]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ABSOLON, A. 1977: Beroun hradby. Závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu. Praha. Archiv OM Beroun Ar P 2-3.

[2] BOHÁČ, Z. 1972: Patrocinia kostelů českých královských měst, Acta Regionalia 1970-1971, 16-22, Praha.

[3] BÖHNER, K. 1978: Bonn im Frühen Mittelalter, Bonner Jahrbücher 178, 395-426.

[4] BŘICHÁČEK, P.-CHARVÁT, P.-MATOUŠEK, V. 1983: Zpráva o záchranném výzkumu v Berouně 1979-80, AR XXXV, 377-386.

[5] CDB: Codex Diplomaticus necnon epistolaris regni Bohemiae vol. I-V, edd. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek, S. Dušková, Pragae 1904 sqq.

[6] DURDÍK, T. 1978: Nástin vývoje českých hradů 12.-13. století, Archaeologia Historica III, 41-52.

[7] DURDÍK, T. 1979: Die Anfänge des Burgenbaues im Jagdgebiet der Přemysliden, in: Rapports du IIIe Congres International d'Archéologie Slave t. 1, "Veda", Bratislava, 201-210.

[8] DURDÍK, T. 1979a: Vývoj hradů 13. století v Čechách, Folia Historica Bohemica I, Praha, 177-191.

[9] DURDÍK, T.-Klápště, J.-Sommer, P. 1986: Archeologie a architektura, Archaeologia Historica XI, 11-24.

[10] HRDLIČKA, L. 1982: Využití výkopů pro inženýrské sítě jako pramene k poznání původního reliéfu a jeho proměn v historickém jádru města, AR XXXIV, 599-620.

[11] JANSOVÁ, L. 1957: Středověké skládací vážky z Berouna, AR IX, 203-206.

[12] KLÁPŠTĚ, J.-VELÍMSKÝ, T. 1977: Mostecké zemnice 13. století (zpráva o stavu výzkumu) Archaeologia Historica III, 121-129.

[13] LÍBAL, D. 1969: Stavebně historický průzkum Berouna. Rukopis zpracován pod vedením D. Líbala, Praha, uložen na SÚRPMO, Jindřišská 9, Praha I.

[14] MALIČKÝ, J. 1967: Berounsko v mladší době kamenné, in: Holeček J. et al.: Obrázky z Berounska, 16-19. Praha.

[15] MEINARDUS, O. F. A. 1981: An examination of the traditions of the Theban légion, in: Bulletin de la Société d'Archéologie Copte XXIII, 1976-1978, 5-32.

[16] MJČ: PROFOUS, A.-SVOBODA, J.-ŠMILAUER, V.: Místní jména v Čechách I-V. Praha 1947-1960.

[17] NOVOTNÝ, V. 1913: České dějiny I/2. J. Laichter Praha

[18] PETRÁŇ, J. 1985: Dějiny hmotné kultury I/2. Praha.

[19] POBUDA, K. 1942: Svatý Jakub, ochránce Berouna. Beroun.

[20] RAZÍM, V. 1985: Opevnění středověkého Berouna. K problematice městské fortifikace doby posledních Přemyslovců, Umění XXXIII, 137-152.

[21] RAZÍM, V. 1987: Opevnění Berouna v době pohusitské, Vlastivědný sborník Podbrdska 32/33, 62-84.

[22] RBM: Regesta diplomatica et epistolaria Bohemiae et Moraviae. Vol. II. ed. J. Emler, Pragae 1870.

[23] RICHTER, M. 1975: České středověké město ve světle archeologických nálezů, AR XXVII, 245-258.

[24] RICHTER, M. 1982: Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha.

[25] SCHWARZ, E. 1957: Sudetendeutsche Familiennamen aus der vorhussitischer Zeit, Köln-Graz.

[26] SLÁMA, J. 1977: Mittelböhmen im frühen Mittelalter, Praha.

[27] SOMMER, P. 1979: Dominikánský klášter v Berouně, Archaeologia Historica IV, 43-54.

[28] SPEICH, K.-SCHLÄPFER, H. 1978: Kirchen und Klöster in der Schweiz. Zürich.

[29] ŠIMÁK, J. V. 1938: České dějiny I/5: Středověká kolonizace v zemích českých. Praha.

[30] VÁVRA, J. 1899: Paměti královského města Berouna. Beroun.

[31] ŽEMLIČKA, J. 1979: Nezdařená městská založení v Čechách ve 13. století. Hospodářské dějiny IV, 43-68.

[32] ŽEMLIČKA, J. 1985: Odboj kralevice Přemysla v letech 1248-1249 a jeho sociální zázemí, ČČH XX-XIII/4, 564-586.