Kruhové přezky z výzkumu na Jungmannově náměstí v Praze

Title: Kruhové přezky z výzkumu na Jungmannově náměstí v Praze
Variant title:
  • Ringförmige Schnallen aus der Forschung auf dem Jungmannsplatz In Prag
Source document: Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 493-498
Extent
493-498
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BALCREDI, L. 1988: Užití kovu ve středověké osadě. Výsledky dovadního archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec, Archaeol. Hist. 13, 459-485.

[2] DRAGOUN, Z. 1983: Gotické dýky ve sbírkách Muzea hlavního města Prahy, Archaeol. Prag. 4, 225-261.

[3] FINGERLIN, I. 1971: Gürtel des hohen und spätem Mittelalters, Kunstwissenschaftliche Studien, Bd. XLVI, München-Berlin.

[4] HRDLIČKA, L.-DRAGOUN, Z.-RICHTEROVÁ, J. 1981: Praha 1-Staré Město, Ungelt, Pražský sborník historický 13, 165-174;

[5] HRDLIČKA, L.-DRAGOUN, Z.-RICHTEROVÁ, J. 1984: Praha 1-Staré Město, Týnský dvůr parcela č. 1065, Pražský sborník historický 17, 154-156.

[6] CHARVÁT, P. 1994: De Theutonicis uxoribusque eorum: Etnicita v archeologii středověkých Čech, Listy filologické CXVII, 1994, 32-36.

[7] KLÁPŠTĚ, J. 1983: Studie o středověké studně z Mostu, Pam. archeol. LXXIV, 443-492.

[8] KLÁPŠTĚ, J. 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most

[9] KRUMPHANZLOVÁ, Z. 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9.-11. věku v Čechách, Pam. archeol. LXV, 1974, 34-110.

[10] KRUPICA, O. 1978: Stredoveké Krásno, Západné Slovensko 5, 169-333.

[11] KUTAL, A. 1984: Gotické sochařství in: Dějiny českého výtvarného umění, 1/1, 216-283, Praha.

[12] MATĚJČEK, A. 1926: Velislavova bible a její místo ve vývoji knižní ilustrace gotické, Praha.

[13] PEŠINA, J. a kol. 1958: Gotická nástěnná malba v zemých českých, Praha.

[14] REICHERTOVÁ, K. 1978: Stavební počátky bývalého slovanského kláštera na Sázavě, Umění 26, 134— 151.

[15] REICHERTOVÁ, K. a kol. 1988: Sázava, památník staroslověnské kultury v Čechách, Praha.

[16] RICHTER, M. 1982: Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera, Praha.

[17] RICHTEROVÁ, J. 1979: Výzkum v Ungeltu, čp. 636/637, Praha 1, Staré Město, Archaeol. Hist. 4, 21-31.

[18] RICHTEROVÁ, J. 1985: Výzkum na Jungmannově náměstí v Praze 1 (Předběžná zpráva), Archaeol. Prag. 6, 173-189.

[19] RICHTEROVÁ, J. 1986: Zpráva o výzkumu architektury kostela Panny Marie Sněžné v Praze, Archaeol. Prag. 7, 195—204.

[20] RICHTEROVÁ, J. 1988: Záchrané a zjišťovací výzkumy středověkých vesnic na území Prahy, Archaeol. Hist. 13, 495-510.

[21] RICHTEROVÁ, J. 1996: Středověké osídlení v povodí středního toku Rokytky, Archaeol. Prag, (v tisku).

[22] SLIVKA, M. 1983: Výrobky z kosti a parohu na Slovensku v obdobie stredoveku, Archaeol. Hist. 8, 327-346.

[23] STEJSKAL, K. - Voit, P. 1991: Iluminované rukopisy doby husitské, Praha.

[24] STEJSKAL, K. 1984: Počátky gotického malířství, in: Dějiny českého výtvarného umění 1/1, 284-310, Praha.

[25] SVOBODOVÁ-LADOVÁ, M. 1973: Zvláštní místní práva v Praze, Pražský sborník historický VIII, 95-185.

[26] UNGER, J.-PROCHÁZKA, R. 1995: Počátky katedrály sv. Petra a Pavla v Brně ve světle archeologických výzkumů roku 1991 a 1992, Brno v minulosti a dnes 13, 90-111.

[27] URBÁNKOVÁ, E.-STEJSKAL, K. 1975: Pasionál Přemyslovny Kunhuty, Praha.