Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci

Title: Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci
Variant title:
  • Špilberker Kachelöfen und ihre Besteller
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 555-587
Extent
555-587
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] AČ III, 1844: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. Red. Palacký, F., Praha.

[2] AČ VI, 1872: Detto. Red. Palacký, F., Praha.

[3] AČ VII, 1887: Detto. Red. Kalousek, J., Praha.

[4] AČ X, 1890: Detto. Red. Kalousek, J., Praha.

[5] AČ XVI, 1897: Detto. Red. Kalousek, J., Praha.

[6] AČ XVIII, 1900: Detto. Red. Kalousek, J., Praha.

[7] AMB (Archiv města Brna), SLML: Sbírka listin, mandátů a listů.

[8] BALETKA, T., 1996: Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta (1375-1411), In: Sborník archivních prací 46.

[9] BARTEKOVÁ, R., 1988: Prodej Špilberku roku 1560, In: Forum Brunense.

[10] BARTEKOVÁ, R., 1989: Špilberk ve 40. a 50. letech 15. století, In: Forum Brunense.

[11] BARTEKOVÁ, R., 1993: Špilberské panství v polovině 16. století, In: Forum Brunense.

[12] BAUM, W., 1996: Císař Zikmund, Praha.

[13] BEROUŠEK, J., 1999: Brno (okr. Brno-město) Pekařská, Anenská, Kopečná ul. (blok 91), parc. č. 1096/1, 1096/2, 1095/1, 1095/2, 1109, In: Přehledy výzkumů 40 (1997-1998), s. 299.

[14] BOČEK, A., 1850: Přehled knížat a markrabat i jiných nejvyšších důstojníků zemských v Markrabství moravském. Brno.

[15] BRANDL, V., 1872: Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové. Díl I, Brunae.

[16] BRANDL, V., 1873: Detto. Díl II, Brunae.

[17] BRANDL, V., 1878: Detto. Díl III, Brunae.

[18] BRANDL, V., 1881: Detto. Díl IV, Brunae.

[19] BRANDL, V., 1888: Detto. Díl V, Brunae.

[20] BRANDL, V., 1876: Glosarium illustrans bohemico-moravicae historiae fontes. Brünn.

[21] BRETHOLZ, B., 1893: Die Übergabe mährens an Herzog Albrecht V. von Österreich im Jahre 1423. (Beiträge zur Geschichte der husitenkriege in Mähren), Wien.

[22] CEJNKOVÁ, D.-LOSKOTOVÁ, I.-PLAČEK, M., 1995: Předběžné výsledky archeologického výzkumu Špilberku, In: Brno v minulosti a dnes 13, s. 156-157.

[23] CDM V, 1850: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae, ed. J. Chytil, Brunae.

[24] CDM VI, 1854: Detto, ed. P. Chlumecky-J. Chytil, Brünn.

[25] CDM XI, 1885: Detto, ed. V. Brandl. Brünn.

[26] CSERGHEÖ, G.-SIEBMACHER, J., 1893: Der Adel von Ungarn sammt den Nebenländern der St. Stephans-Krone (Wappenbuch), B. IV, Nürnberg.

[27] DEMUTH, C. J., 1856: Geschichte der Landtafel des Markgrafthumes Mähren (Olmützer Cuda), Brünn - ZDOI.

[28] DŘÍMAL, J., 1934: Notář Jan Thabrarr, In: Časopis Matice moravské 58.

[29] DŘÍMAL, J., 1962: Městská berně královských měst moravských od polovice 15. století do roku 1526, In: Brno v minulosti a dnes 4.

[30] DŘÍMAL, J., 1965: Vinice brněnských měšťanů v Brně a na jižní Moravě do roku 1526, In: Ročenka okresního archívu pro okres Břeclav v Mikulově. Mikulov.

[31] DŘÍMAL, J., 1965a: Politika moravských královských měst a feudálních rozbrojů ve čtyřicátých letech 15. století, In: Časopis Matice moravské 84.

[32] DŘÍMAL, J., 1966: Účast moravských královských měst na politickém vývoji českých zemí za bezvládí v letech 1446-1453, In: Brno v minulosti a dnes 8.

[33] DŘÍMAL, J. a kol., 1969: Dějiny města Brna. Díl 1. Brno

[34] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[35] DVORSKÝ, F., 1908: Náměšťský okres, In: Vlastivěda moravská II. Místopis. Brno.

[36] d´ELVERT, Ch., 1860: Der Spilberg, als Residenz der Landesfürsten, Landesfestung und Strafanstalt. Brünn.

[37] FLODR, M. (ed.), 1990: Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. Úvod a edice. Dil. I, Brno, 301/č. 472.

[38] FLODR, M. (ed.), 2001: Brněnské městské právo. Zakladatelské období (-1359). Brno.

[39] FLODROVÁ, M., 1968: Boskovičtí na Špilberku, In: Vlastivědné listy Boskovicka, č. 2, s. 4.

[40] FRANZ, A., 1903: Alte Ofenkacheln, Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums, Brünn, s. 144, 156, 157.

[41] GRAUS, I., 1996: Dračí řád Žigmunda Luxemburského a jeho symbolika, In: Slovenská archivistika 31, s. 87.

[42] HAMANNOVÁ, B., 1996: Habsburkové. Životopisná encyklopedie. Praha.

[43] HAZLBAUER, Z., 2001: Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen v Muzeu Mohelnice, okr. Šumperk, AH 26, s. 387-402.

[44] HOFFMANN, F., 1961: Jihlava v husitské revoluci. Havlíčkův Brod.

[45] HOFFMANN, F., 1967: K prehistorii moravských táborů, In: Sborník Matice moravské.

[46] HOFFMANN, F., 1986: Bojové družiny před husitskou revolucí na jižní Moravě, In: Jižní Morava, roč. 22, sv. 25, s. 100.

[47] HOFFMANN, F., 1994: Bojové družiny na Moravě a v Čechách před husitskou revolucí a za revoluce. In: Táborský archiv 6.

[48] HOFFMANN, F.-KŘESADLO, K., 1971: Městská správa Jihlava. Inventář sv. 1. Listiny (1240) 1269-1900 (1929), Jihlava.

[49] HOLL, I., 1958: Középkori kályhacsempék Magyarországon, I, In: Budapest régiségei 18, s. 211-300.

[50] HOLL, I., 1971: Középkori kályhacsempék Magyarországon, II, In: Budapest régiségei 22, s. 161-207.

[51] HORNA, R., 1923: K dějinám moravských úředníků. Část II. (Zemští úředníci moravští do r. 1620), In: Práce ze semináře českého práva na Karlově universitě v Praze, č. 7.

[52] HOSÁK, L., 1937: Příspěvky ke starému rodopisu moravskému, In: Časopis společnosti přátel starožitností československých 45.

[53] HOSÁK, L., 1938: Historický místopis země moravskoslezské. Praha.

[54] HOSÁK, L., 1970: Panství dolnokounické za Žabků z Limberka (1532-1566), In: Jižní Morava, sv. 6.

[55] HURT, R., 1966-1967: Lomnicko za feudalismu. Lomnice u Tišnova.

[56] CHLUMECKY, P., 1856: Die Regesten oder die chronologischen Verzeichnisse der Urkunden in den Archiven zu Iglau, Trebitsch, Triesch, Gross-Bitesch, Gross-Meseritsch und Pirnitz, sammt den noch ungedruckten Briefen Kaiser Ferdinand des Zweiten, Albrechts v. Waldstein und Romboalds Grafen Collalto. In: Die Regesten der Archive im Margrafthume Mähren, B. 1, Brünn.

[57] CHYTIL, J., 1856: Die Landtafel des Markrgrafthumes Mähren (Brünner Cuda), Brünn - ZDB I.

[58] JAN, L., 2000: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy. Brno.

[59] JANÁK, J.-HLEDÍKOVÁ, Z., 1989: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha.

[60] JANIŠ, D., 1999: Institucionální základy zemského práva na Moravě ve 13. a 14. století. (Zeměpanská správa - zemský soud a sněm - zemské desky.) Disertační práce, rkp., Brno.

[61] KAMENÍČEK, F., 1900: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Díl 1, Brno.

[62] KAMENÍČEK, F., 1902: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Díl 2, Brno.

[63] KAMENÍČEK, F., 1905: Zemské sněmy a sjezdy moravské. Díl 3, Brno.

[64] KATALOG, 1999: Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550, II. Brno, 591, kat. č. 324. III. Olomoucko, 601-602, kat. č. 549-551.

[65] KOVÁČIK, P., 1999: Brno (okr. Brno-město) Nám. Svobody 8, par. č. 130, In: Přehledy výzkumů 40 (1997-1998), s. 310-314.

[66] KRATOCHVÍL, A., 1913: Pohořelský okres, In: Vlastivěda moravská II. Místopis. Brno.

[67] KRŠKA, I.,: Jiří z Poděbrad a Brno v letech 1466-1467, In: Brno v minulosti a dnes 7, s. 124-129.

[68] LEHOTSKÁ, D. a kol., 1956: Archív mesta Bratislavy. Inventar stredovekých listín, listov a iných príbuzných písomností. Praha.

[69] LEXIKON, 1968: Lexikon der christlichen Ikonographie, III, Rom, Freiburg, Basel, Wien, s. 112-119.

[70] LOSKOTOVÁ, I., 2000: Špilberská kamna doby lucemburské, In: Brno v minulosti a dnes 14, s. 37-64.

[71] MEZNÍK, J., 1962: Členové brněnských městských rad z let 1343-1473. Brno, rkps.

[72] MEZNÍK, J., 1998: Vlastníci a držitelé hradů a měst na Moravě 1350-1410, In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, C 45.

[73] MEZNÍK, J., 1999: Lucemburská Morava 1310-1423. Praha.

[74] MICHNA, P., 1976: Melická skupina gotických kachlů, In: Umění 24. s. 149.

[75] MORAVEC, M., 1985: Zástavy Zikmunda Lucemburského v Českých zemích z let 1420-1437, In: Folia historica Bohemica 9.

[76] MZA (Moravský zemský archiv), fond A 1 - Stavovské listiny 1212-1847. Inventář, 1965, Brno.

[77] MZA, fond E 39 - Kartuziáni Král. Pole 1405-1773. Inventář, 1954, Brno.

[78] MZA, fond E 57 - Premonstráti Louka 1190-1798 (1800) Inventář, 1969, Brno.

[79] MZA, fond G 124 - Sbírka fotografií, 1957, Brno.

[80] NEKUDA, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[81] NEKUDA, V., 1963: Nálezy středověkých hrnčířských pecí na Moravě, Časopis Moravského musea, s. 73, 76.

[82] NEKUDA, V.-UNGER, J., 1981: Hrady a tvrze na Moravě. Brno.

[83] NOVOTNÝ, B., 1963: Nález pozdně středověké keramiky v Brně, Chorázově ulici, In: Přehledy výzkumů, s. 66-67, tab. 32.

[84] OSN VIII, 1894: Ottův slovník naučný. Praha.

[85] OSN XIV, 1899: Ottův slovník naučný. Praha.

[86] OSN XV, 1900: Ottův slovník naučný. Praha.

[87] OSN XVII, 1901: Ottův slovník naučný. Praha.

[88] OSN XIX, 1902: Ottův slovník naučný. Praha.

[89] PILNÁČEK, J., 1927: Paměti města Blanska a okolních hradů. Blansko.

[90] PILNÁČEK, J., 1930: Staromoravští rodové. Vídeň.

[91] PILNÁČEK, J.-ŠVÁBENSKÝ, M., 1983: Neznámé rody a znaky staré Moravy. Brno.

[92] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha.

[93] Podivín, 1997: Vlastivědný sborník jihomoravského města, In: Knižnice Jižní Moravy, sv. 18, Brno.

[94] POKLUDA, Z., 1999: Držitelé hradu Brumova, In: Zlínsko od minulosti k současnosti sv. 16.

[95] SEDLÁČEK, A., 1889: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl VI., Praha.

[96] SEDLÁČEK, A., 1900: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl XII., Praha, s. 78.

[97] SEDLÁČEK, A., 1908: Místopisný slovník historický království českého. Praha, s. 300.

[98] SEDLÁČEK, A., (ed.), 1914: Zbytky register králův římských a českých z let 1361-1480. Praha.

[99] SKUTIL, J., 1974: Dvě rodiny pánů Černohorských z Boskovic, In: Listy genealogické a heraldické společnosti v Praze, sešit 2.

[100] SOUPIS, 1974: Soupis česky psaných listin a listů do roku 1526. Díl I. Svazek 1/2. 1378-1471. Ed. Beneš, F.-Beránek, K., Praha.

[101] SOUPIS, 1975: Detto. Díl I. Svazek 2/1. 1472-1500.

[102] SOUPIS, 1980, Detto. Díl I. Svazek 3/1. 1501-1526.

[103] ŠEBÁNEK, J. (ed.), 1932: Archivy zrušených klášterů moravských a slezských. Inventář pergamenů z let 1078-1471. Brno.

[104] ŠIMEČEK, Z., 1955: Hejtmané v Českých Budějovicích, In: Jihočeský sborník historický 24.

[105] ŠMAHEL, F., 1996: Husitská revoluce II. Kořeny české reformace. 2. vyd., Praha.

[106] ŠMAHEL, F., 1996a: Husitská revoluce III. Kronika válečných let. Praha.

[107] ŠMAHEL, F., 1996b: Husitská revoluce IV. Epilog Bouřlivého věku. Praha.

[108] ŠTĚPÁN, V., 1991: Osobnost Lacka z Kravař, část první: Lackův politický vzestup, In: Časopis Matice moravské 110, 217-237.

[109] ŠTĚPÁN, V., 1993: Osobnost Lacka z Kravař. Část druhá: Na vrcholu politické dráhy, In: Časopis Matice moravské, s. 112.

[110] TUREK, A., 1951: Drobné zprávy místopisné. In: Časopis společnosti přátel starožitností, roč. LIX, 61.

[111] TUREK, A., 1955, Konec Jaroslava z Boskovic. In: Vlastivědný věstník moravský, roč. X., s. 83.

[112] URBÁNEK, R., 1918: České dějiny. Díl III. Část 2. Věk poděbradský. II., Praha.

[113] URBÁNEK, R., 1939: K historii doby Jiskrový na Slovensku a ve východní Moravě, In: Věstník královské české společnosti nauk, Třída pro filosofii, historii a filologii. Ročník 1939. Č. II.

[114] URBÁNEK, R., 1939-40: K historii husitské Moravy, In: Časopis Matice moravské 63-64.

[115] VÁLKA, J., 1979: Morava roku 1421. (Studie k dějinám husitské revoluce na Moravě), In: Studia Comeniana et historika, číslo 20, roč. IX.

[116] VÁLKA, J., 1982: Počátek války o Moravu (1422-1423). In: Jižní Morava, roč. 18, sv. 21.

[117] VÁLKA, J., 1984: Stavovství a krize českého státu ve druhé polovině 15. století, In: Folia historica Bohemica 6.

[118] VÁLKA, J., 1985: Vrchol bojů o Moravu (1423-1425). In: Jižní Morava, roč. 21, sv. 24.

[119] VÁLKA, J., 1987: Hegemonie husitů na Moravě (1426-1434). In: Jižní Morava, roč. 23, sv. 26.

[120] VÁLKA, J., 1991: Dějiny Moravy Díl 1. Středověká Morava. In: Vlastivěda moravská. Nová řada, sv. 5.

[121] VARSIK, B., 1965: Husitské revolučné hnutie a Slovensko. Bratislava.

[122] VOIT, P.-HOLL, I., 1963: Alte ungarische Ofenkacheln, Budapest, s. 22.

[123] WOLNY, G., 1836: Die Markgraffschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert. II. Band - Brüner Kreis, Brünn.

[124] ZDB I - viz Chytil, J.

[125] ZDOI - viz Demuth, C. J.

[126] ZEMEK, M. (ed.), 1978: Jižní Morava v lichtenštejnských listinách Vaduzu, In: Jižní Morava, sv. 14.

[127] ZEMEK, M.-TUREK, A. (ed.), 1983: Regesta listin z lichtenštejnského archivu ve Vaduzu z let 1173-1526, In: Sborník archivních prací 33, s. 149-296, 483-527. Praha.

[128] ZHÁNĚL, J., 1967: Biskupský hrad Melice I, Zprávy Vlastivědného muzea ve Vyškově č. 71, s. 10, 19.