"Better it is to go wide - go wide!"

Variant title
Hranice a její překračování ve středověkých Čechách - a nejen tam
Author: Charvát, Petr
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 129-140
Extent
129-140
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BALARD, M., 1989: La Mer Noire et la Romanie génoise, XIIIe-XVe siecles, Aldershot: Scolar Press.

[2] BAŠTA, J., 1991: Otázka zemských stezek na Domažlicku ve světle archeologických pramenů, "Studia medievala Pragensia" 2, Praha: Univerzita Karlova, 61-73.

[3] BAŠTA J.-BAŠTOVÁ D., 1988: K problematice počátku a vývoje slovanských hradišť v západních Čechách, "Studia medievala Pragensia" 1, Praha: Univerzita Karlova, 9-31.

[4] BENEŠ, A., 1980: Horní Pootaví v pravěku a na počátku dějin podle archeologických pramenů, "Sborník vlastivědných prací o Šumavě k 650. výročí města Kašperské Hory", Kašperské Hory: Městná a Muzeum Šumavy, 7-58.

[5] BENEŠ J.-PARKMAN M., 1994: Staroprachatická sídelní aglomerace v pravěku a raném středověku, "Zlatá stezka - Sborník Prachatického muzea" 1, 36-53.

[6] BLAJEROVÁ M.-NECHVÁTAL B., 1990: Demografie mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic a některé poznatky z antropologického výzkumu, "Archaeologia Historica" 15, Brno a Tábor: Muzejní a vlastivědná společnost a Muzeum husitského revolučního hnutí, 457-473.

[7] BROSH, N. (ed.), 1987: Jewellery and Goldsmithing in the Islamic World, International Symposium, Jerusalem: The Israel Museum.

[8] BŘICHÁČEK P.-METLIČKA M., 1999: Domažlická sídelní aglomerace v raném středověku, "Archeologie ve středních Čechách" - K poctě 65. narozenin Jiřího Slámy, sv. 3/2, Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 259-282.

[9] BUBENÍK, J., 1988: K raně středověkému osídlení severozápadních Čech, jeho strukturám a centrům, "Studia medievala Pragensia" 1, Praha: Univerzita Karlova, 51-62.

[10] CASSUTO, G., 1997: Recenze Ş. Papacostea, Românii în secolul al XIII-lea, Intre Cruciata şi Imperiul mongol, Bucureşti 1993, in "Oriente Moderno" XVI (LXXVII), n. s., 1, Roma, 134-141.

[11] CDB IV/1: Šebánek, J.-Dušková, S. (edd.), Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae, tomi IV fasciculus primus. Pragae 1962, Sumptibus Academiae Scientiarum Bohemoslovenicae.

[12] CVRKOVÁ M., ZÁPOTOCKÝ M., 1994: Ústí nad Labem: K topografii jednoho z raně středověkých centrálních míst severozápadních Čech, "Archeologické rozhledy" 46, 205-243.

[13] DRAGOUN, Z., 2001: Nález olověné hřivny v Řetězové ulici na Starém Městě pražském, "Archaeologia Historica" 26, Brno a Čáslav: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Městské muzeum Čáslav, 359-364.

[14] FIALA J., 1992: Osídlení Sedlecká na přelomu 12. a 13. století, "Minulostí Západočeského kraje" 28, 33- 83.

[15] FROLÍK, J. et al., 1999: J. Frolík, Z. Hazlbauer, P. Charvát, R. Šumberová, M. Tomášek: Čáslav - Místo pro život, svědectví archeologie, Čáslav a Praha: SET OUT.

[16] GEUPEL V.-HOFFMANN, Y., 1997: Archäologische Funde aus Sayda im Erzgebirge, in J. Kubková et al. 1997, 185-191.

[17] GOLDEN, P. B., 1992: An Introduction to the History of the Turkic peoples - Ethnogenesis and StateFormation in Medieval and Early Modem Eurasia and the Middle East, Wiesbaden: Otto Harrassowitz (za citaci vděčím svému učenému příteli a kolegovi Petru Štěpánkovi z Orientálního ústavu AV ČR).

[18] HASSON, R., 1987: Some Characteristics of Medieval Iranian Jewellery, in Brosh 1987, 55-61.

[19] CHARVÁT, P., 1997: Hrady v podlesí: Středověké Vraclavsko do roku 1300, in M. Skřivánek (ed.), "Pomezí Čech a Moravy" sv. 1, Sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy, Litomyšl: SOA Svitavy se sídlem v Litomyšli 1997, 7-42.

[20] CHARVÁT, P., 1998: Dálkový obchod v raně středověké Evropě (7.-10. století), Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

[21] CHARVÁT, P., 2002a: Franský kupec Sámo a sásánovský zábor Arábie, "Archeologické rozhledy" LTV/ 4, 903-907.

[22] CHARVÁT, P., 2002b: Mesopotamia before history, London-New York: Routledge.

[23] KALFERST, J.-PROFANTOVÁ, N., 1999: Nové poznatky o hradišti Kal, okr. Jičín, "Archeologie ve středních Čechách" - K poctě 65. narozenin Jiřího Slámy, sv. 3/2, Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 293-335.

[24] KALFERST J.-SIGL J., 1990: Pokračování archeologického výzkumu hradiště u Ostroměře v roce 1989, "Zpravodaj muzea v Hradci Králové" 17/1, 60-65.

[25] KARPOV, S. P., 1995: On the origin of medieval Tana, in STEPHANOS - Studia byzantina ac slavica Vladimíro Vavřínek ad annum sexagesimum quintum dedicata, Byzantinoslavica LVI/1, Praha: Slovanský ústav, 227-236.

[26] KÁLDY-NAGY, G., 1995: Kleinasien im Spannungsfeld von vier neuen Machtzentren um 1260, "Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes", 117-146.

[27] KLÁPŠTĚ, J., 1994: Paměť krajiny středověkého Mostecka, Most: Archeologický ústav AV ČR Praha, Státní galerie výtvarného umění Most, Ústav archeologické památkové péče Most.

[28] KLÁPŠTĚ, J., 1997: Das mittelalterliche Most und das Moster Land: Die Stadt und ihre region, in Kubková et al. 1997, 327-341.

[29] KLÁPŠTĚ, J., 2002: V kruhu hypotéz, či v zajetí pochyb? "Archeologické rozhledy" LIV/4, 907-909.

[30] KLEIN-FRANKE, F., 2000: The Relation between Knowledge and Belief in Islam: Annotations to Rashid ad-Din's "Book of Questions and Answers", "Le Muséon" 113/1-2, 205-219.

[31] KLEIN-FRANKE, F., 2002: Rashid ad-Din's self-defence through his commenting on al-Ghazzali's "Reply to the opponents of the proof of Islam", A philosophical interpretation of the Koranic expression "alAmana", "Le Muséon" 115/1-2, 197-214.

[32] KUBKOVÁ, J. et al., 1997: J. Kubková, J. Klápště, M. Ježek, P. Meduna et al., Život v archeologii středověku - sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richterovi a Zdeňku Smetánkoví, Praha: Archeologický ústav AV CR a Nakladatelství PERES.

[33] KUDRNÁČ, J., 1990: K původu jména Zlaté Stezky, "Památky Archeologické" 81/2, 434-446.

[34] LUTOVSKÝ, M., 1999: Odraz mocenských změn 10. století ve struktuře jihočeských hradišť, "Archeologie ve středních Čechách" - K poctě 65. narozenin Jiřího Slámy, sv. 3/2, Praha: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 283- 291.

[35] LUTOVSKÝ M., 2001: Die südböhmischen Burgwälle im 10. Jahrhundert. Zur Problematik der Einnahme Südböhmens durch die Přemysliden, in P. Sommer (ed.), Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000 (Internationales Symposium, Praha, 9.-10. 2. 1999), Praha: Zentrum für mediävistische Studien und Filosofia, 293-302.

[36] MATOUŠEK, V., 1991: Čtení o teritorialitě, "Památky Archeologické" 82/2, 366-375.

[37] MATTHEE, R., 1998: Europe, Persian image of, in E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia iranica IX/1, Ethé- Excavations IV, New York: Bibliotheca persica press, 70-76.

[38] MENACHE, S., 1996: Tartars, Jews, Saracens and the Jewish-Mongol 'Plot' of 1241, "History - The Journal of the Historical Association" 81, No. 263, 319-341.

[39] MOLLOVÁ, M., 1993: Nouveaux côtés dévoilés du Codex Cumanicus, "Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes" 83, 117-148.

[40] MOLLOVÁ, M., 1996: Nouvelle interprétation linguistique des devinettes esoteriques du Codex Cumanicus, "Oriens" 35, (E. J. Brill, Leiden) 193-258.

[41] MORGAN, D., 1986: The Mongols, Cambridge (MA) and Oxford (UK): Blackwell.

[42] NEGEV, A. (ed.), 2002: Enycklopedia archeologiczna Ziemi Świętej, Warszawa: Wydawnictwo Da Capo.

[43] NEJEDLÝ, Z., 1903: Dějiny města Litomyšle a okolí, Litomyšl: Osada města a okres lilomyšlský.

[44] PACH, Z. P., 1993: The Pepper Supply of Hungary in Late Medieval and Early Modem Times, in T. Riis (ed.), A Special Brew:.... Essays in Honour of Kristof Glaman, Odense: Odense University Press, 377-390.

[45] PIETRUSIŃSKI J.-WITKOWSKI J. (ed.), 1996: Klejnoty monarsze - Skarb ze Środy Śląskiej, Wystawa pod patronatem Kazimierza Dejmka, Ministra kultury i sztuki RP, Wrocław: Fundacja Monumentis Patriae.

[46] PIETRUSIŃSKI, J., 1997: Le trésor de Środa Śląska: insignes royaux et joyaux européens des XIIIe et XIVe siècles, "Quaestiones medii aevi novae" 2, 151-168.

[47] PLAČEK, M. 1990: Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací, "Archaeologia Historica" 15, Brno a Tábor: Muzejní a vlastivědná společnost a Muzeum husitského revolučního hnutí, 203-216.

[48] PROFANTOVÁ, N., 1991: Přínos archeologie k poznání českých dějin devátého století, "Studia medievala Pragensia" 2, Praha: Univerzita Karlova, 29-60.

[49] PROFANTOVÁ, N., 1998: Problém importů a rekonstrukce cest v 8.-9. století, "Archaeologia Historica" 23, 79-88.

[50] PROFANTOVÁ, N., 1999: Bronzové raně středověké nákončí z Češova, okr. Jičín, "Archeologické rozhledy" 51, 614-630.

[51] ROSEN-AYALON, M., 1987: The Islamic jewellery from Ashkelon, in Brosh 1987, 9-19.

[52] ROUCHE, M., 1993: Marchés et marchands en Gaule du Ve au Xe siècle, in Mercati e mercanti nell'alto medioevo: L'area euroasiatica e l'area mediterranea, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 23-29 aprile 1992, Spoleto: Presso la sede del Centro, 395-441.

[53] RUOTSALA, A., 2001: Europeans and Mongols in the middle of the thirteenth century, Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.

[54] RUSÓ, A., 1994: Statistické hodnocení keramiky ze Zabrušan a Chlumce, "Památky Archeologické" 85/ 1, 34-81.

[55] SCHMIED-HECKLAU, A., 2000: Die archäologischen Untersuchungen auf der Burg Meissen, in A. Wieczorek, H.-M. Hinz (edd.), Europas Mitte um 1000 - Handbuch zur Ausstellung, Stuttgart: Konrad Theiss Verlag, Bd. 2, 703-706.

[56] SHALEM, A., 2002: A note on a unique Islamie golden figurine, "Iran" 40, 173-180.

[57] ŠEDINOVÁ J., 2002: Benjamin z Tunely, Petachja z Řezna - Dva středověké hebrejské cestopisy, Praha: Argo.

[58] TOMÁŠKOVÁ, M., 1998: Slovanské nálezy z katastru obce Vojic, "Zpravodaj muzea v Hradci Králové" 24, 100-106.

[59] VELÍMSKÝ, T., 1990: Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freiburgu, "Archaeologia Historica" 15, Brno a Tábor: Muzejní a vlastivědná společnost a Muzeum husitského revolučního hnutí, 477-487.

[60] VELÍMSKÝ, T., 1998: Trans montes, ad fontes! K roli újezdů při středověké kolonizaci středních a vyšších poloh na území severozápadních Čech, Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech.

[61] VELÍMSKÝ, T., 2002: Cruciburgensis magister moneta aneb historie jednoho omylu. Příspěvek k dějinám městského meliorátu v českých zemích ve druhé a třetí čtvrtině 13. století, in Civitas et villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie środkowej, Wrocław-Praha: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 201-208.

[62] VÍCH, D., 2000: Raně středověké nálezy z Vraclavska, "Zpravodaj muzea v Hradci Králové" 26, 57-95.

[63] ZÁPOTOCKÝ M.-CVRKOVÁ M., 1993: Slovanská osada v Ústí n. L.-Krásném Březně - Příspěvek k datování mladohradištní keramiky severočeského Polabí, "Archeologické rozhledy" 45, 279-314 a 363-364.

[64] ZIMMER, J. K., 1987: Early Islamic Bead Earrings, in Brosh 1987, 39-53.