Poznámky k pohřební výbavě a její symbolický význam pro obyvatele barokních Čech a Moravy

Title: Poznámky k pohřební výbavě a její symbolický význam pro obyvatele barokních Čech a Moravy
Variant title
Die Bemerkungen zur Grabausstattung und ihre symbolische Bedeutung für die Bevölkerung Böhmens und Mährens im Barock
Funeral equipment and its symbolical meaning for the people in Baroque Bohemia and Moravia
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 591-602
Extent
591-602
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Příspěvek se zaměřuje na objasnění významu základních typů předmětů náležejících do pohřební výbavy 17. a 18. století z regionu Čech a Moravy. Na základě rozdílné funkce v rámci pohřebního ritu a symbolické povahy byly tyto předměty uspořádány do dvou hlavních skupin. První skupinu tvoří součásti oděvu a předměty světského rázu, druhou devocionálie. Výjimku tvoří prsteny, které se mohou vyznačovat jak symbolikou náboženskou, tak profánní a spadají částečně do obou kategorií.
The contribution centres upon elucidation of the meanings of the basic types of objects that constituted funeral equipment in the 17th and 18th centuries in Bohemia and Moravia. The objects have been divided into two main groups, on the basis of differences in their functions within the funeral rite and their symbolic meanings. The first group consists of garments and objects of a secular nature, the second one of devotional items. Rings that might be associated with both religious and secular symbolism fall into both categories.
Summary language
References
[1] ARIÈS, P., 2000: Dějiny smrti, díl 2: Zdivočelá smrt. Praha.

[2] BRANDL, B., 2005: Die Devotionalienläden von Mariazell. Ein Beitrag zur Diskussion über Kitsch und Religion. Diplomarbeit aus dem Fach Bildnerische Erziehung. Wien.

[3] BRAUNECK, M., 1978: Religiöse Volkskunst. Votivgaben. Andachtsbilder. Hinterglas. Rosenkranz. Amulette. Köln.

[4] CIMBŮRKOVÁ, P., 2007: Přehled devocionálií nalezených při antropologickém výzkumu v kryptě kostela sv. Mikuláše ve Znojmě, JM 46, sv. 49, 183–211.

[5] EKERT, F., 1996: Posvátná místa král. hl. města Prahy, svazek 2. Praha.

[6] FASSBINDER, S., 2003: Wahllfahrt, Andacht und Magie. Bonn.

[7] FLEK, F.–KUBÁLEK, P.–OMELKA, M.–PODLISKA, J., 2009: Výzkum novověkého hřbitova v areálu bývalého kláštera kapucínů u sv. Josefa v Praze-Novém Městě. In: Studies in Post-Medieval Archeology 3, v tisku. Praha.

[8] KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI, 2007: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii. Směrnice a zásady. Kostelní Vydří.

[9] MÜNSTERER, H. O., 1953: Die magischen und kabbalistischen Schutzkreuze. Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1953, 51–77.

[10] MYSLIVEČEK, M., 1994: Panoptikum symbolů, značek a znamení. Praha.

[11] OMELKA, M., 2006: Nález neobvykle členěného medailonu s vyobrazením kříže svatého Benedikta a Zachariášova požehnání ze Šporkovy ulice čp. 332/III v Praze, Archaeologica Pragensia 18, 144–152.

[12] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O., 2008: Soubor korálků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana), Archeologie ve středních Čechách 12, 605–679.

[13] OMELKA, M.–ŠLANCAROVÁ, V., 2007: Soubor prstenů ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana), Archeologie ve středních Čechách 11, 671–709.

[14] ŠLANCAROVÁ, V., 2008: Fede rings from Rokštejn castle. In: Sborník k 60. narozeninám prof. Zdeňka Měřínského, CSc, v tisku.

[15] ŠTAJNOCHR, V., 2000: Panna Maria divotvůrkyně. Nauka o Panně Marii, mariánská ikonografie, mariánská poutní místa. Uherské Hradiště.

[16] WATTECK, N., 1968: Einiges über Salzburger Rosenkränze, Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 108, 325–339.