Prítomnosť ženského princípu v prózach D. M. Anocovej

Title: Prítomnosť ženského princípu v prózach D. M. Anocovej
Variant title:
  • The presence of the principle of women in the prose of D. M. Anocová
Source document: Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 1, pp. 45-55
Extent
45-55
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok poukazuje na existenciu Slovákov na Dolnej zemi so špecifickým zreteľom na Rumunsko. Zvýrazňuje a adekvátne pertraktuje rôzne okolnosti, ktoré sú neodmysliteľnou zložkou svojbytnosti národa či národnosti. Všíma si konkrétne atribúty, ktoré plnia utvrdzovaciu úlohu a funkciu pri zachovávaní národného povedomia Slovákov v Rumunsku. V jednotlivých interpretovaných (literárnych) dielach sleduje aj motívy, ktoré tematicky smerujú k širším súvislostiam. Analyzuje dve prózy Dagmar Márie Anocovej, všestrannej osobnosti slovenskej kultúry súčasného Rumunska. Na základe objektívno-subjektívnych postrehov či báz čitateľskej skúsenosti – v rámci interpretačných postupov – uvádza a konfrontuje (ne)ľahký život najmä ženských postáv. Poukazuje na ich spletité osudy v rámci rôznorodých spoločensko-psychologických vzťahov vo svete dospelých.
The article points to the existence of the Slovaks in the Lowland with a special regard to Romania. In addition, it highlights and adequately discusses the various circumstances which are an indispensable component of the uniqueness of a nation or nationality. It looks at specific attributes that fulfill the assertive role and function of maintaining the national awareness of Slovaks in Romania. In the various interpreted (literary) works, the themes are thematically oriented towards the wider geographical broader context, are also observed. The paper analyzes two prosaic books of Dagmar Mária Anocová, a versatile personality of the Slovak culture of present Romania. Based on objective-subjective views or the basics of reading experience in interpretive procedures, it presents and confronts the more or less easy life of female characters. It points to their complex fates within the diverse socio-psychological relationships in the adult world.
References
[1] ANDRUŠKA, Peter: Dolnozemské podoby slovenskej kultúry. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007.

[2] ANOCA, Dagmar Mária: Kniha príbehov alebo poltóny. Bukurešť: Kriterion, 1988.

[3] ANOCA, Dagmar Mária: Slovenská literatúra v Rumunsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2010.

[4] ANOCA, Dagmar Mária: Zväčšenina. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2001.

[5] BABIAK, Michal: Literatúra a kontext. Nadlak: Vydavateľstvo ESA – Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, 1999.

[6] CHMEL, Rudolf: Spoločnosť a život literatúry. In: Romantizmus v globalizme. Bratislava: Kalligram, 2009, s. 212–215; resp. Slovenské pohľady 104, 1988, č. 1, s. 2–5.

[7] BOTÍK, Ján: Dolnozemskí Slováci. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2011.

[8] ČINČUROVÁ, Xénia: Epické podoby priestoru. Levoča: Modrý Peter, 2004.

[9] HARPÁŇ, Michal: Skice k tvorivej podobizni Dagmar Márie Anocovej. In: Texty a kontexty. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2004, s. 165–181.

[10] KOVÁČOVÁ, Zuzana: Antropocentrizmus a archetypálnosť v tradičnej frazéme a v originálnej metafore v poviedkach Dagmar Márie Anocovej z aspektu holistickej teórie jazyka. In: Svedectvá slovenského dolnozemského bytia – aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej antropológie. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012, s. 143–149.

[11] KOVÁČOVÁ, Zuzana: Jazykové aspekty dolnozemskej prózy (Interpretačná jazykovo-tematická analýza vybraných próz Dagmar Márie Anocovej). In: Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2011, s. 69–71.

[12] RĂU-LEHOTSKÁ, Anna: Próza Dagmar Márie Anoca videná prizmou vzťahov. In: Svedectvá slovenskej dolnozemskej prózy. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2011, s. 89–91.

[13] ŠENKÁR, Patrik: Večné a podobné zrkadlenia "rozprávkového" sveta "stredoeurópskych" detí v intencionálnych prózach D. M. Anocovej a J. Nováka. In: POSPÍŠIL, Ivo (ed.): Střední Evropa včera dnes: proměny koncepcí II (jazyk – literatura – kultura – politika – filozofie). Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2018.

[14] ŠTEFANKO, Ondrej: Pohľadaj korene svoje. Nadlak: Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, 1998.