K otázke česko-slovenskej vzájomnosti u Jána Čajaka

Title: K otázke česko-slovenskej vzájomnosti u Jána Čajaka
Variant title:
  • The issue of Czech-Slovak relations viewed by Ján Čajak
Source document: Slavica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 69-80
Extent
69-80
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Štúdia približuje názory na česko-slovenskú vzájomnosť slovenského realistického spisovateľa Jána Čajaka (1863–1944), v ktorých sa odzrkadľuje snaha dolnozemského zaznávaného autora nepretrhnúť väzby so slovenským a českým kultúrnym prostredím. Čajak zastával stanovisko, že Slováci a Česi sa v danom geopolitickom priestore Európy so silnejúcimi nacionalistickými tendenciami udržia len pestovaním a zveľaďovaním česko-slovenskej vzájomnosti. Vzájomnosť vnímal ako národnú jednotu – kultúrnu, osvetovú a hospodársku spoluprácu dvoch bratských národov. V otázke jazyka sa priklonil k zástancom Štúrovej jazykovej "odluky", a to z ideových a pragmatických dôvodov, aj pod vplyvom hlasistickej ideológie. Nevylučoval však možnosť jazykového zblíženia, resp. splynutia v budúcnosti, hoci sa mu to zdalo nemožné.
This study illustrates the image of the Czech-Slovak relation by a Slovak realism writer Ján Čajak (1863–1944), reflecting the strength of the 'Low land' author, who did not cut the strings with the Slovak and Czech cultures. He believed that in given geopolitical space in Europe, with the growing nationalistic tendencies, Czechs and Slovaks could survive only by cherishing and strengthening their mutual relations. Čajak observed the relations as a national unity – cultural, educational and economic cooperation of two peoples. In terms of the languages, he supported the representatives of Štúr's linguistic 'decision' for both ideological and pragmatic reasons, and under the influence of a vocal ideology. Although it seemed impossible, Čajak did not reject the idea of languages becoming closer, i.e. integrated in future.
References
[1] BRTÁŇ, Rudo: Desať listov z korešpondencie Jána Čajaka. Nový život 15, 1963, č. 3, s. 190–194.

[2] BRTÁŇ, Rudo: Z listov Jána Čajaka staršieho. Nový život 25, 1973, č. 5, s. 457–468.

[3] ČAJAK, Ján: Dejepis Slovákov. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2014.

[4] J. Č. [= ČAJAK, Ján]: "S myšlienkou československej vzájomnosti…" Prúdy 5, 1914, č. 9–10, s. 542–544. Dostupné na http://digitalna.kniznica.info/zoom/84686/view, prístup 28. 10. 2018.

[5] KÁLAL, Karel – KÁLAL, Miroslav: Slovenský slovník z literatúry aj nárečí (Slovensko-český differenciálny). Na základe slovníkov, literatúry aj živej reči. Banská Bystrica: nákladom vlastným, 1923.

[6] KÁLAL, Karel: Vzájomnosť československá. In: Od Šumavy k Tatrám. Ružomberok: Knihtlačiareň Karla Salvu, 1898. Dostupné na: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/5076/Kalal_Od-Sumavy-k-Tatram/16.

[7] KÁLAL, Karel: "S ideou československé vzájomnosti…" Prúdy 5, 1914, č. 9–10, s. 545. Dostupné na http://digitalna.kniznica.info/zoom/84686/view.

[8] KÁLAL, Karel: Ján Čajak (k 60. narodeninám). Svit 2, 1924, č. 2, s. 51.

[9] Rozháranosť. Národná jednota 2, 1921, č. 9, s. 1–2; nepodpísané.

[10] ČEPAN, Oskár: Stimuly realizmu. Bratislava: Tatran, 1984.

[11] ČÍŽIKOVÁ, Zuzana: Slovenská vojvodinská próza: od epigónstva po paródiu. In: Imitácia – alúzia – plagiát. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2014, s. 38–49.

[12] FILIP, Michal: České jazykové prvky v tvorbe Jána Čajaka. In: Štúdie a články. Nový Sad: Obzor-Tvorba, 1990, s. 73–82.

[13] GAJDOŠOVÁ, Katarína: Slovensko-česká a česko-slovenská dvojjazyčná lexikografia. Vývinový prehľad od 19. storočia po súčasnosť. Časť I. Slovenská reč 79, 2014, č. 5–6, s. 274–303.

[14] GÁFRIK, Michal: Martin a hlasisti. In: Proti noci. Výber z publicistiky. Martin: Matica slovenská, 2003, s. 25–28.

[15] HARPÁŇ, Michal: Premeny rozprávania. Nový Sad: Obzor, 1990.

[16] HUČKOVÁ, Dana: Úsilie o autorskú osobitosť v kontexte tradície žánru (Ján Čajak: Rodina Rovesných). Slovenská literatúra 59, 2012, č. 3, s. 217–229.

[17] KOVAČEK, Božidar: Ján Čajak a Matica srbská. Nový život 15, 1963, č. 3, s. 181–189. Karel Kálal. In: Lexikon české literatury 2/II, K–L. Praha: Academia, 1993, s. 616–618.

[18] KMEŤ, Ján: Čajakova umelecká osobnosť. In: Pohľady a portréty. Petrovec: Obzor, 1963, s. 37–58.

[19] MRÁZ, Andrej: Realistický prozaik Ján Čajak. In: Rozhovory o vojvodinských Slovákoch 1. Báčsky Petrovec: Kultúra, 2004, s. 91–133.

[20] ORMIS, Ján Vladimír: Súpis prác Jána Čajaka. In: Sborník Matice slovenskej 15, 1937, č. 4, s. 529–540.

[21] PIŠÚT, Milan a kol.: Dejiny slovenskej literatúry. Bratislava: Obzor, 1984.

[22] SEDLÁK, Imrich a kol.: Dejiny slovenskej literatúry I., II. Martin – Bratislava: Matica slovenská – Literárne informačné centrum, 2009.

[23] SVETLÍK, Adam: Premeny literárnej kritiky vojvodinských Slovákov. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum, 2015.

[24] ŠIMKOVIČ, Alexander: Dielo Jána Čajaka. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1964.

[25] ŠMATLÁK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatúry I., II. Bratislava: Národné literárne centrum, 1999.

[26] ŠULCOVÁ, Andrea: Karel Kálal (1860–1930). Materiální a myšlenkový svět příslušníka "střední vrstvy" na prelomu 19. a 20. století. In: Paginae historiae. Sborník Národního archivu 15. Praha: Národní archiv, 2007, s. 11–17.

[27] ZELENKOVÁ, Anna: Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov. Praha – Nitra: Slovanský ústav AV ČR – Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009.

[28] https:zlatyfond.sme.sk/autor/253/Karel-Kalal