One century of English translations of Ján Kollár (1832–1931)

Title: One century of English translations of Ján Kollár (1832–1931)
Variant title:
  • Storočie anglických prekladov Jána Kollára (1832–1931)
Source document: Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 7-25
Extent
7-25
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This survey attempts to summarise English translations of poems written or collected by a Slovak poet Ján Kollár that appeared during one century both in Great Britain and in the United States, from Bowring's seminal anthology in 1832 to Underwood's selection of Slavic Poetry in 1931. They prove that Ján Kollár is the most frequently translated poet of both the Slovak National Revival and the history of Slovak poetry. In addition to collecting the most relevant sources (anthologies and surveys of literature), the paper analyses and evaluates particular translations, some in mutual comparison, to show methods and procedures of respective translators. Even though the poetry of Ján Kollár became a part of many anthologies, a separate English edition with the selection of his poems is still missing.
Tento prehľad sa usiluje zosumarizovať anglické preklady básní, ktoré napísal alebo zozbieral Ján Kollár a vyšli v priebehu storočia vo Veľkej Británii a v USA – od prelomovej Bowringovej antológie z roku 1832 až po Underwoodovej výber zo slovanskej poézie v roku 1831. Dokazujú, že Ján Kollár je najčastejšie prekladaným básnikom tak slovenského národného obrodenia, ako aj celých dejín slovenskej poézie. Okrem zozbierania najrelevantnejších zdrojov (antológií a prehľadov litreratúry) štúdia analyzuje a hodnotí konkrétne preklady, niektoré vo vzájomnom porovnaní, a naznačuje metódy a postupy jednotlivých prekladateľov. Hoci sa poézia Jána Kollára stala súčasťou mnohých antológií, samostatný výber z jeho tvorby v angličtine stále chýba.
Note
This study is an outcome of the VEGA research project No. 1/0407/17 Slovak Poetry in English Translations.
References
[1] BOWRING, John: Cheskian Anthology, Being a History of the Poetical Literature in Bohemia. London: Rowland Hunter, St. Paul's Churchyard, 1832.

[2] CHUDOBA, František: A Short Survey of Czech Literature. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1924.

[3] KOLLÁR, Ján: Básně Jána Kollára. Praha: Jozefa Fetterlová z Wildenbrunu a arcybiskupská knihtiskárna, 1821.

[4] KOLLÁR, Ján: Sláwy dcera we třech zpewjch od Jana Kollára. Budín: Králowská universitická tiskárna, 1824.

[5] KOLLÁR, Ján: Sláwy dcera. Lyricko-epická báseň w peti zpewjch. Pešť: Tiskem Trattnera a Károliho, 1832.

[6] KOLLÁR, Ján: Národnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhřích, jak pospolitého lidu, tak i vyšších stavů, sebrané od mnohých, v pořádek uvedené, vysvětlením opatřené a vydané od Jána Kollára. Díl pervý. Vydání hodně rozmnožené i pervé dva tištěné svazečky v sobě obsahující. Budín, 1834; Díl druhý. Budín, 1835.

[7] KOLLÁR, Ján: Národné spievanky. I. diel. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953.

[8] KOLLÁR, Ján: Národné spievanky. II. diel. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1953.

[9] KOLLÁR, Ján – ŠAFÁRIK, Pavel Jozef: Piesne svetské ľudu slovenského v Uhorsku. Bratislava: Tatran, 1988.

[10] KOTOUČ, Otto: Songs of the Slav (Translations from the Czecho-Slovak). Boston: The Poet Lore Company, The Gorham Press, 1919.

[11] KRAUSOVÁ, Nora: Vývin slovenského sonetu. Bratislava: Tatran, 1976.

[12] MANNING, C. A. (ed.): An Anthology of Czechoslovak Poetry. With the assistance of Anna V. Capek and Alois B. Koukol. New York: Columbia University Press, 1929.

[13] MÜLLER, Wolfgang G.: Syntactic Features of the Folk Ballad. AAA: Arbeiten aus Anglistik und Amerikanistik, Vol. 6, 1981, No. 2, pp. 227–240.

[14] NOYES, G. R.: An Anthology of Czechoslovak Poetry by Clarence A. Manning. The Slavonic and East European Review, Vol. 8, 1929, No. 23 (december), p. 461.

[15] Písně světského lidu v Uhřích. Sebrané a vydané od Pavla Jozefa Šafaříka, Jana Blahoslava a jiných. Svazek první. Pešť, 1823; Svazek druhý. Pešť, 1827.

[16] POPOVIČ, Anton (ed.): Originál – preklad: interpretačná terminológia. Bratislava: Tatran, 1983.

[17] POUND, Ezra: Bohemian Poetry. Poetry, Vol. 2, 1912, No. 1, (November), pp. 57–59.

[18] SELVER, Percy Paul (ed.): An Anthology of Modern Bohemian Poetry. London: Henry J. Drane, 1912.

[19] SELVER, Percy Paul (ed.): Anthology of Modern Slavonic Literature in Prose and Verse. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1919.

[20] SELVER, Percy Paul (ed.): An Anthology of Czechoslovak Literature. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1929.

[21] TALVJ: Historical View of the Languages and Literature of the Slavic Nations With a Sketch of Their Popular Poetry. New York: George P. Putnam, 1850.

[22] UNDERWOOD, Edna Worthley: The Slav Anthology: Russian, Polish, Bohemian, Serbian, Croatian. Portland: The Mosher Press, 1931.

[23] VENDLER, Helen: The Art of Shakespeare's Sonnets. Cambridge: Harvard University Press, 1997.

[24] VOJTECH, Miloslav: Syntéza poézie, vedy a mýtu v diele Jána Kollára. In: Štúdie k jubileu Jána Kollára. Historia Nova 5. Ed. Podolan, Peter. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2012, p. 12–34.

[25] WRATISLAW, Albert Henry: Lyra Czecho-slovanská. Bohemian Poems, Ancient and Modern. London: John W. Parker, 1849.