Cestopis Z potulek po Slovensku ako symbol česko-slovenskej vzájomnosti

Title: Cestopis Z potulek po Slovensku ako symbol česko-slovenskej vzájomnosti
Variant title:
  • The travelogue Wanderings Across Slovakia as a symbol of Czech-Slovak reciprocity
Source document: Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 103-117
Extent
103-117
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Rudolf Pokorný, český podporovateľ česko-slovenskej vzájomnosti, uskutočnil cesty na Slovensko, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili jeho nasledujúci profesijný vývoj a literárnu tvorbu. Predložená štúdia na základe archívnych materiálov objasňuje pozadie realizovaných príprav, prispieva k poznaniu osobných kontaktov autora a jeho ďalších aktivít. Zároveň sa zameriava na vybrané aspekty zobrazenia česko-slovenskej vzájomnosti v cestopise Z potulek po Slovensku I a II. Text českému čitateľovi objasňoval napríklad slovenskú geografiu a folklór, sociálnu otázku alebo literárne pomery. Aj z pohľadu aktuálneho, aj historického. Slovenské prostredie autor zobrazil ako "iné", ale predsa stále blízke. Zachytené reakcie osobností a dobovej tlače sa stali dôležitým svedectvom o autorových aktivitách. To neskôr ovplyvnilo budovanie česko-slovenskej vzájomnosti, pretože "základný kameň" už existoval.
Rudolf Pokorný, the Czech supporter of Czech-Slovak reciprocity in the 19th century, executed several trips to Slovakia. Those fundamentally influenced his subsequent professional development and literary work. The study clarifies the background of the implemented preparations, contributes to the knowledge of the author's personal contacts and other activities. It also focuses on selected aspects of depicting Czech-Slovak reciprocity in the travel book Wanderings across Slovakia I and II (Z potulek po Slovensku). The text explain Slovak geography and folklore, the social question and literary conditions, specifically intended for the Czech readers (that was the author's goal). The author portrayed the Slovak environment as "different", but still "same". The captured reactions of personalities and contemporary press became an important testimony to the author's activities.
References
[1] POKORNÝ, Rudolf: Z potulek po Slovensku I–II. Praha: Rudolf Pokorný, 1883–1885.

[2] Literární archiv Památníku národního písemnictví, Praha; fond Pokorný, Rudolf; Sedlák, Jan Vojtěch; Bílý, František; Heyduk, Adolf.

[3] Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, Martin; fond Vajanský, Svetozár Hurban.

[4] HRABAL, Jiří (ed.): Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015.

[5] KUBA, Ludvík: Cesty za slovanskou písní: 1885–1929. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, 1953.

[6] MOCNÁ, Dagmar – PETERKA, Josef: Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004.

[7] MRÁZ, Andrej: Rudolf Pokorný a Slovensko. In: Literárnohistorický sborník VI–VII. Bratislava: Slovenská akadémia vied a umení, 1949–1950, s. 109–129.

[8] OPELÍK, Jiří a kol.: Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. 3/I, M‒O. Praha: Academia, 2000.

[9] POKORNÁ-PURKYŇOVÁ, Růžena: Rudolf Pokorný a Slovensko. Národní listy 61, 1921, č. 356, s. 1, 28. 12.

[10] TKADLEČKOVÁ-VANTUCHOVÁ, Jarmila: Slovakofilské hnutie v českých krajinách koncom 19. storočia. Historický časopis 4, 1956, č. 4, s. 469‒486.

[11] VOBORNÍK, Jan: Rudolf Pokorný. In: Památce padesátého výročí narozenin Rudolfa Pokorného. Chrudim: vl. n., 1903, s. 73.

[12] ZELENKOVÁ, Anna: Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Praha – Nitra: Slovanský ústav AV ČR ‒ FF UKF, 2009.

[13] ZELENKOVÁ, Anna: Slovenský topos drotára v českej literatúre. Slavica litteraria 16, 2013, č. 1‒2, s. 105‒119.

[14] ZELENKA, Miloš – GÁFRIK, Róbert: Imagológia. [online]. [Cit. 10. 7. 2017]. Dostupné tiež z: http://hyperlexikon.sav.sk/sk/pojem/zobrazit/autor/20/imagologia