Vývoj letecké archeologie na Moravě a v českém Slezsku : shrnutí a perspektivy

Title: Vývoj letecké archeologie na Moravě a v českém Slezsku : shrnutí a perspektivy
Variant title:
  • Development of aerial archaeology in Moravia and Czech Silesia : summary and perspectives
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2021, vol. 26, iss. 2, pp. 29-56
Extent
29-56
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Letecké snímkování krajiny výrazným způsobem zvyšuje možnosti poznání struktury osídlení a jeho vztahů k přírodnímu prostředí jednotlivých regionů. Díky této nedestruktivní metodě lze získat množství nových poznatků týkajících se především topografie osídlení, aniž by byly terénními výzkumy porušeny nálezové situace. Článek si klade za cíl popsat dosavadní vývoj letecké archeologie na Moravě a stručně rekapituluje dosavadní průlomová zjištění přispívající k poznání napříč oborem.
Aerial photographing of the landscape significantly enhances the possibilities of studying settlement structure and its relationship to natural environment in individual regions. This non-destructive method provides plenty of new information, mainly on settlement topography, without destroying the find contexts by archaeological excavations on site. The aim of the article is to describe the development of aerial archaeology in Moravia and to summarize in brief the groundbreaking findings which contribute to new knowledge in the field of archaeology.
Note
Obsahuje: Appendix: Bibliografie letecké archeologie na Moravě a ve Slezsku na s. 50-53
Publikace vznikla v rámci projektu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II, Ministerstvo kultury ČR), č. DG18P02OVV058 s názvem "Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku".