Městský a vesnický kulturní areál : diachronie a synchronie toposu a literatury

Title: Městský a vesnický kulturní areál : diachronie a synchronie toposu a literatury
Variant title:
  • The urban and rural cultural area : diachrony and synchrony of topos and literature
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 1, pp. 111-124
Extent
111-124
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor přítomné úvahy ukazuje na význam městských a venkovských kulturních areálů jako zrcadlo synchronie a diachronie konfliktních principů odhalujících prostupování minulosti a přítomnosti. Tato situace je demonstrována na materiálu díla českého romanopisce F. X. Svobody, zvláště na jeho románech líčících městské prostředí Prahy na sklonku 19. století, a v kulturním areálu západní Moravy, kde se narodili vůdčí čeští básníci 20. století ve vesnicích nebo provinčních městech realizujících obraz této krajiny. Specifickým rysem tohoto kulturního areálu je potenciál syntetizovat často protikladnou poetiku, např. katolickou a avantgardní.
The author of the present reflection demonstrates the significance of the urban and rural cultural areas as a mirror of synchrony and diachrony as conflicting principles revealing the permeation of the past and the present. This situation is being demonstrated on the material of the work of the Czech novelist F. X. Svoboda, especially on his novels depicting the urban environment of Prague towards the end of the 19th century and on the cultural area of West Moravia where the leading Czech 20th-century poets were born in villages or province towns realizing the image of this landscape. The specific feature of this cultural area is a potential to synthetize often contradictory poetics, e. g. Catholic and avant-garde.
Note
Tento výstup vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu specifického výzkumu, který podpořilo MŠMT v roce 2022: MUNI/A/1335/2021.