Moravské lidové písně kosmické

Title: Moravské lidové písně kosmické
Variant title:
  • Moravian folk cosmic songs
Author: Fiala, Jiří
Source document: Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 145-154
Extent
145-154
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Inspirace lidovou písní v básnické sbírce Jana Nerudy Písně kosmické vzbuzuje otázku, do jaké míry se "kosmické motivy“ reflektují v písňovém fokloru. Materiálovou základnu jsme omezili z prostorových důvodů na texty moravských lidových písní obsažených ve dvou základních písňových sbírkách. Jejich excerpci podstatně usnadňuje textový vyhledávač on-line Katalogu lidových písní – projektu digitalizace sbírek lidové hudby založeného roku 2015 Janem Koláčkem. Obecně vzato se v lidové písňové produkci kosmické motivy soustřeďují na slunce (solární motivy), měsíc (lunární motivy) a hvězdy (astrální motivy); významné role náležejí též lexémům obloha a nebe jako míst, na nichž se vesmírné úkazy vyskytují. V poetice moravské lidové písně náležejí kosmické motivy k její významné složce, v prvé řadě sloužící k určování času lyrické situace. Nezastupitelná je též jejich funkce v lidové tropice.
The inspiration of folk song in Jan Neruda's poetry collection Songs of the Cosmos raises the question of the extent to which "cosmic motifs" are reflected in the song’s vocabulary. For spatial reasons, we limited the material base to the texts of Moravian folk songs contained in the two basic song collections. Their excerpting is considerably facilitated by the online text search engine of the Catalogue of Folk Songs, a project of digitization of folk music collections founded by Jan Koláček in 2015. Generally speaking, cosmic motifs in folk song production are concentrated on the sun (solar motifs), the moon (lunar motifs) and the stars (astral motifs); significant roles also belong to the lexemes sky and heaven as places where cosmic phenomena occur. In the poetics of Moravian folk song, cosmic motifs belong to its significant component, primarily serving to determine the time of the lyrical situation. Their function in folk tropes is also irreplaceable.
References
[1] HOREČKA, František – MACHEK, Václav – ŠMILAUER, Vladimír: Kosy zapadajú. Naše řeč 32, 1948, č. 4–5, s. 99–100. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=4081.

[2] Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými. Sebral a vydal František Sušil. 2. vyd. Brno: Tiskem a nákladem Karla Winikera, 1860.

[3] Muzeum on-line: Jak se v minulosti šířily zprávy? [on-line]. Vlastivědné muzeum v Šumperku. Dostupné z: http://www.muzeum-sumperk.cz/domains/muzeum-sumperk.cz/index.php/cs/nase-muzea/muzeum-v-sumperku/cenik/2-uncategorised/1898-muzeum-on-line-jak-se-v-minulosti-sirily-zpravy.

[4] Národní písně moravské v nově nasbírané. Ve sbírku upravil František Bartoš, po stránce hudební pořádal Leoš Janáček. Praha, Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1901.

[5] NERUDA, Jan: Písně kosmické. Úvodem opatřil Arne Novák. V Praze: F. Topič, 1932.

[6] Nová píseň o hvězdě Ježíše Krista roku 1858. Signatura: KP R. Hlava 1341. Knihovna Národního muzea, Praha.

[7] Nová píseň o hvězdě Ježíše Krista roku 1858. Signatura: KP R. Hlava 1342. Knihovna Národního muzea, Praha.

[8] Nová píseň. Signatura: KP R. Hlava 2261. Knihovna Národního muzea, Praha.