The Stoic cosmos, the freedom of the Stoic and the akrasia

Title: The Stoic cosmos, the freedom of the Stoic and the akrasia
Variant title:
  • Stoický kozmos, sloboda stoika a akrasia
Author: Kalaš, Andrej
Source document: Studia philosophica. 2023, vol. 70, iss. 1, pp. 31-47
Extent
31-47
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The paper attempts to introduce the Stoic concept of a deterministic universe and the centrality of the Stoic sage in it, using selected parts of Stoic philosophy (physics of the elements, psychology, causality and hierarchization of causes). The basic line of interpretation is to prove the thesis that the freedom of the sage is based on the autonomy of his manifestations justified by the sovereignly rational disposition of his soul. The author of the paper argues in support of the thesis that akrasia as acting against the order of reason and nature is not possible in the Stoic sage.
Príspevok sa na vybraných častiach stoickej filozofie (fyzika živlov, psychológia, kauzalita, hierarchizácia príčin) snaží predstaviť stoický koncept deterministického univerza a ústredné postavenie stoického mudrca v ňom. Základnou líniou výkladu je dokazovanie tézy, že sloboda mudrca sa zakladá na autonómii jeho prejavov zdôvodnenej zvrchovane racionálnou dispozíciou jeho duše. Autor príspevku preto argumentuje na podporu tézy, že akrasia ako konanie proti poriadku rozumu a prírody u stoického mudrca nie je možná.
Note
The paper was supported by the project "APVV-18-0103 Paradigmatic Changes in the View of the Universe and Man from Philosophical, Theological and Physical Perspectives".