Špendlík – před hradbou a za hradbou

Title: Špendlík – před hradbou a za hradbou
Variant title:
  • The pin within and without the town
  • Die Stecknadel – vor und hinter der Stadtmauer
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 523-540
Extent
523-540
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se zabývá drobnými archeologickými nálezy – špendlíky, které jsou často nacházeny na novověkých archeologických výzkumech, zvláště v kontextech novověkých pohřebních výbav. Práce mapuje použití špendlíků v oděvní kultuře středověku a raného novověku, historickou tradici výroby a obchodu s nimi v rámci Čech a regionální rozmístění špendlíkářského řemesla v českém prostředí. Značná část textu je věnována typologii špendlíků a popisu výrobních postupů barokní špendlíkářské manufaktury v západní Evropě a jejich srovnání s provozem malé dílny pražského špendlíkáře z 18. století. Špendlíkářská a příbuzná jehlářská produkce je doložena prostřednictvím dobových archivních pramenů.
The article discusses pins, small archaeological items frequently unearthed on modern-age archaeological sites, especially in the context of funeral attire. The article maps the use of pins in mediaeval and early-modern-age clothing, the historical traditions of their manufacture and trade in the Czech lands, as well as the locations associated with their production on Czech and Moravian territory. A considerable part of the article focuses on pin typology, manufacturing procedures in baroque pin-making factories in western Europe and a comparison with a small workshop of an 18th-century Prague pin-maker. Pin-making and thread-making are documented by period archive sources.
References
[1] Archiv hlavního města Prahy, fond Cechovní archiv, sign. Špendlíkáři 1, inv. č. 1–20.

[2] Archiv hlavního města Prahy, Sbírka rukopisů, sign. 1183, 1219.

[3] Archiv Národního technického muzea, fond Františka Grimma, NAD č. 121, inv. č. 7 II.h) 1, inv. č. 9 II.h) 1, inv.č. 4 II.h) 2.

[4] BORKOVSKÝ, I., 1975: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě – Kirche und Kloster St. Georg auf der Prager Burg. Praha.

[5] BREITINGER, F.–WEINKAMER, K.–DOHLE,  G., 2009: Handwerker, Brauer, Wirte und Händler. Salzburgs gewerbliche Wirtschaft zur Mozartzeit. Salzburg.

[6] DIDEROT, D., 1773: Recueil de Planches, sur les Sciences, les Arts Libéraux, et les Arts Mécaniques, avec leur Explication: Troisième Livraison (EBENI-HORLO) – Troisième édition. A Livourne: de l'Imprimerie des Éditeurs.

[7] EGAN, G.–PRITCHARD, F., 2002: Dress accessories 1150–1450. London.

[8] EIGHTEENTH-CENTURY FRENCH CURRENCY – Homepage of Jeremy L. Caradonna, http://www.jeremycaradonna.com/3.html, cit. 23. 12. 2010.

[9] CHALUPA, A. A KOL., 1964: Tereziánský katastr český. Sv. 1. Rustikál (kraje A–CH). Praha.

[10] CHALUPA, A. A KOL., 1966: Tereziánský katastr český. Sv. 2. Rustikál (kraje K–Ž). Praha.

[11] CHARLES, 2009: Charles the Bold (Marti, S.–Borchert, T-H.–Keck, G., ed.). Berne–Bruges–Vienna.

[12] KATALOG, 2009: Zdaleka i zblízka – From far and near. Medieval imports in Moravian and Silesian collections. Brno.

[13] KEMPERDICK, S., 2007: Rogier van der Weyden. Berlin.

[14] KYBALOVÁ, L., 2005: Dějiny odívání. Středověk. Praha.

[15] LIPPOK, J., 2009: Corona funebris – Neuzeitliche Totenkronen als gegenstand der archäologischen Forschung. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 54. Langenweissbach.

[16] NEWMANN, H., 2005: An Illustrated Dictionary of Jewelry. London.

[17] OMELKA, M., 2006: Nález neobvykle členěného medailonu s vyobrazením kříže svatého Benedikta a Zachariášova požehnání ze Šporkovy ulice čp. 332/III v Praze – The find of unusually divided medallion with motif of St. Benedict's cross and Zachary's blessing from Šporkova street, house No. 322/III in Prague, Archaeologica Pragensia 18, 144–152.

[18] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2009: Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha – Malá Strana) I. Obecné formy kříže – A collection of crosses from the defunct cemetery at the Church of St. John in Obora, Prague – Lesser Town (Praha – Malá Strana). I. Gene ral forms of crosses, Archeologie ve středních Čechách 13/2, 1001–1083.

[19] OMELKA, M.–ŘEBOUNOVÁ, O.–ŠLANCAROVÁ, V., 2010: Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha – Malá Strana) II. Speciální kříže – A collection of crosses from the defunct cemetery at the Church of St. John in Obora, Prague – Lesser Town (Praha – Malá Strana). II. Special crosses, Archeologie ve středních Čechách 14, 467–520.

[20] PEAUCELLE, J.-L.–MANIN, S., 2006: Billettes and the Economic Vialbility of Pin Making in 1700. Eleven World Congress of Accounting Historians, juillet 2006. Nantes (separát uveřejněný na http://adamsmithslostlegacy.com/ftp.adamsmithslostlegacy.com/Pinmaking-Billettes.pdf, cit. 23. 12. 2010).

[21] PROCHÁZKA, L., 1988: Zjišťování cen a mezd v minulosti. In: Melichar, R. a kol., Sborník k základům genealogie, 76–80. Praha.

[22] WINTER, Z., 1909: Řemeslnictvo a živnosti 16. věku v Čechách (1526–1620). Praha.

[23] WINTER, Z., 1913: Český průmysl a obchod v 16. věku. Praha.