Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě

Title: Experimentální výroba keramiky v Panské Lhotě
Variant title:
  • Experimental manufacture of pottery in Panská Lhota
  • Experimentelle Herstellung von Keramik in Panská Lhota
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 119-137
Extent
119-137
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek vychází z experimentů řešících otázky technologie výroby vrcholně středověké keramiky, které proběhly v letních měsících roku 2013 v centru FF MU pod záštitou Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, od vyhledávání a testování jílů, míchání hrnčířských hlín přes formování nádob, včetně formování nádob s keramickou značkou na dně, po výpal v replice středověké pece.
This article is based on experiments exploring the production technology of pottery in the high Middle Ages that took place in the summer of 2013 at the Faculty of Arts of Masaryk University, under the auspices of the Institute of Archaeology and Museology. The experiments involved search for and testing of clays and their blending, the shaping of vessels (including those with a ceramic mark on the bottom) and their firing in a replica of a medieval kiln.
References
[1] ASANTE-KYEI, K.–ACQUAH, K. N., 2013: Prospecting And Testing Of Clay For Schools Offering Ceramics In Sekondi-Takoradi Metropolis, Ghana, Journal of Education and Practice 4, No. 4, 55–65.

[2] BERÁNKOVÁ, V., 1996: Grafitová keramika z jihozápadní Moravy. Magisterská diplomová práce ulož. na Katedře mineralogie, petrografie a geochemie PřF MU, Brno.

[3] BOČKOVÁ, Z., 2013: Srovnání materiálu keramiky z hradu Rokštejna s místními surovinami. Bakalářská práce ulož. v Ústavu geologických věd PřF MU, Brno.

[4] ČOPJAKOVÁ, R.–GOŠ, V.–GREGEROVÁ, M.–HLOŽEK, M.–ŠKODA, R., 2008: Chemické složení loštických pohárů, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2007, 76–85.

[5] DAIN-OWENS, A.–KIBBLEWHITE, M.–HANN, M.–GODWIN, R., 2013: The risk of harm to archaeological artefacts in soil from dynamic subsurface pressures generated by agricultural operations: Experimental studies, Archaeometry 55, 1175–1186. | DOI 10.1111/j.1475-4754.2012.00720.x

[6] DVORSKÁ, J., 2001: Experimentales Brennen von Keramik – eine naturwissenschaftliche Studie – Experimentální výpaly keramiky – přírodovědná studie, AR LIII, 45–58.

[7] DVOŘÁK, T., 2012: Vyhodnocení zahloubeného suterénu v areálu horního hradu Rokštejna. Bakalářská diplomová práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[8] FUSEK, G., 2009: Odtlačky na dnách nádob v Nitre-Šindolke. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice. Sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.–26. 4. 2006, 99–108. Brno.

[9] FUSEK, G.–SPIŠIAK, J., 2005: Vrcholnostredoveká grafitová keramika z Nitry-Šindolky. Archeológia a mineralógia, SlArch LIII, 265–336.

[10] GREGEROVÁ, M. a kol., 2010: Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Brno.

[11] GREGEROVÁ, M.–HANULÁKOVÁ, D., 2007: Experimentální výpal vybraných minerálů a jeho aplikace při studiu materiálu dvou historických pecí, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2006, 108–110.

[12] GREGEROVÁ, M.–HLOŽEK, M., 2008: Keramická petrografie loštické keramiky, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2007, 86–89.

[13] HANYKÝŘ, V.–KUTZENDÖRFER, J., 2002: Technologie keramiky. Olomouc.

[14] HLOŽEK, M., 2008: Encyklopedie moderních metod v archeologii. Archeometrie. Praha.

[15] LIS, H., 2007: Słowiańska kuchnia – próba odtworzenia potraw i sposobów ich przygotowywania. In: Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003–2006, 57–66. Kazimierz Dolny.

[16] NEKUDA, V., 1963: Nálezy středověkých hrnčířských pecí na Moravě, ČMMZ XLVIII, 57–84.

[17] NEKUDA, V., 1965: K otázce značek na středověké keramice na Moravě, ČMMZ L, 109–137.

[18] NEKUDA, V., 2000: Mstěnice. Zaniklá středověká ves 3. Raně středověké sídliště. Brno.

[19] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[20] NEUSTUPNÝ, E., 2007: Metoda archeologie. Plzeň.

[21] ORNA, J. a kol., 2011: Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století. Plzeň.

[22] PAVELČÍK, J.–KRÁL, J. a kol., 1970: II. seminář o středověké keramice konaný ve dnech 6.–9. dubna 1970. Opava.

[23] PLEINER, R., 1961: Experiment v archeologii, PA LII, 616–622.

[24] PROCHÁZKA, R., 2007: Deskripční systém brněnské keramiky. Příloha 1, PV 48, 234–270.

[25] PTÁK, M., 2012: Značky na dnech středověkých keramických nádob v jihozápadních Čechách. Nálezy v kontextu raně a vrcholně středověkého osídlení na okrese Klatovy. Magisterská diplomová práce ulož. v Archeologickém ústavu FF JU, České Budějovice.

[26] SCHERF, D., 2013: "in inferiori Bucha" – Drei Hauskomplexe aus der spätmittelalterlichen Wüstung Niederbucha, Saale-Holzland-Kreis, Neue Ausgrabungen und Funde in Thüringen 7/2012–2013, 140–162.

[27] ŠEDO, O.–ZATLOUKAL, R., 1994: Jihlava, Křížová ulice 14. Nálezová zpráva ÚAPP Brno, číslo akce 47/94, ulož. v Muzeu Vysočiny, Jihlava.

[28] TĚSNOHLÍDEK, J., 2013: Vyhodnocení keramického souboru ze zánikového horizontu dolního paláce hradu Rokštejna. Magisterská diplomová práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[29] THÉR, R., 2008: Příspěvek experimentu k identifikaci technologie výpalu keramiky: teplotní profil výpalu, Ve službách archeologie 2, 129–142.

[30] THÉR, R., 2009: Technologie výpalu keramiky a její vztah k organizaci a specializaci ve výrobě keramiky v kontextu kultury popelnicových polí. Disertační práce ulož. v Ústavu antropologie PřF MU, Brno.

[31] TONIKA, J., 1967: Geologie a petrografie jihlavského masivu. In: Sborník geologických věd, sv. 17, řada G, 105–123. Praha.

[32] VARADZIN, L., 2004: Značky na dnech keramických nádob ve středověku, Studia mediaevalia pragensia 5, 165–199.

[33] VARADZIN, L., 2007: Značky na dnech keramických nádob ze Staré Boleslavi – Bodenmarken auf den Keramikgefäßen aus Stará Boleslav, AR LIX, 53–79.

[34] VOHRYZEK, S., 2009: Hrádek Přímělkov (okres Jihlava). Magisterská diplomová práce ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[35] ZATLOUKAL, R., 1998: Středověké hrnčířské pece z Jihlavy a okolí, Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd společenských 11, 26–44.

[36] ZATLOUKAL, R., 1999: Archeologické doklady hrnčířství ve 13. až první polovině 16. století na Moravě a ve Slezsku, Archeologia technica 11, 60–74.