Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích

Title: Neznámé opevněné sídlo v Dolních Bojanovicích
Variant title:
  • An unknown fortified manor in Dolní Bojanovice
  • Ein unbekannter befestigter Sitz in Dolní Bojanovice
Source document: Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 241-249
Extent
241-249
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Při studiu leteckých snímků zaniklých středověkých obcí v okresech Břeclav a Hodonín se podařilo na katastru obce Dolní Bojanovice objevit takové porostové příznaky, které indikují přítomnost drobného opevněného šlechtického sídla v těsné blízkosti zaniklé vesnice Vsisko. Na jaře 2013 jsme se proto rozhodli provést geofyzikální prospekci za účelem ověření tohoto objevu.
In the course of the study of aerial photographs of defunct medieval villages in the Břeclav and Hodonín districts, ground cover signals indicating a small fortified aristocratic manor were detected in the Dolní Bojanovice cadastral zone, in close proximity of the defunct village of Vsisko. As a result, geophysical survey aimed to verify this discovery was carried out on the site in spring 2013.
Note
Práce vznikla za podpory projektu "Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages", reg. č. GF15-34666L.
Die Arbeit ist im Rahmen des Förderprojekts "Frontier, Contact Zone or No Man's Land? The Morava-Thaya Region from the Early to the High Middle Ages", Reg. Nr. GF15-34666L entstanden.
References
[1] BÁLEK, M.–UNGER, J., 1996: Ohrazené středověké vesnice na jižní Moravě, AH 21, 429–442.

[2] BÁLEK, M.–UNGER, J., 1996a: Umgrenzte mittelalterliche Dörfer in Südmähren. In: Ruralia I. PA – Supplementum 5, 296–300. Praha.

[3] DRESLER, P.–MACHÁČEK, J., 2013: Vývoj osídlení a kulturní krajiny dolního Podyjí v raném středověku – The history of settlement and the cultural landscape in the lower Dyje (Thaya) River region in the Early Middle Ages, AR LXV, 663–705.

[4] DRESLER, P.–TENCER, T.–VÁGNER, M., 2015: Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k. ú. Hrušky – A Survey of the Deserted Medieval Village of Opatovice, Cadastral District of Hrušky, Studia Archaeologica Brunensia E20, 113–132.

[5] ESTERKA, F.–ONDRUŠ, V., 1996: Dolní Bojanovice. Publikace k 800. výročí první písemné zprávy o trvání obce Dolní Bojanovice (Vol.). Dolní Bojanovice.

[6] JAN, L.–ŠTĚPÁNEK, V. (edd.), 2002: Mutěnice: dějiny vinařské obce. Mutěnice.

[7] KŘIVÁNEK, R., 2004: Geofyzikální metody. In: Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle – Non-destructive archaeology. Theory, methods and goals (Kuna, Martin, ed.), 117–183. Praha.

[8] MAZUCH, M.–POLÁČEK, L., 2004: Mikulčice (okr. Hodonín). "Kopec". Vrcholný středověk. Tvrz. Záchranný výzkum, PV 45, 210–211.

[9] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1977: Průzkum v místech zaniklé středověké osady Potvorovice, obec Nový Poddvorov (okr. Hodonín), PV 20, 70–71.

[10] MILO, P., 2009: Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času? In: Archeologie doby hradištní (Dresler, P.–Měřínský, Z., edd.), 38–53. Brno.

[11] MILO, P., 2013: Geofyzikálne prieskumy včasnostredovekých sídliskových lokalít na dolnom Podyjí – Geophysical investigations of early medieval occupation sites in the lower Dyje (Thaya) River region, AR LXV, 706–734.

[12] MILO, P., 2014: Frühmittelalterliche Siedlungen in Mitteleuropa. Eine vergleichende Strukturanalyse durch Archäologie und Geophysik. Studien zur Archäologie Europas (Vol. 21). Bonn.

[13] NEKUDA, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[14] NEKUDA, V.–UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[15] ŠKOJEC, J., 2000: Archäologische Fundstätten und Funde im "Hinterland" des Burgwalls von Mikulčice IV (Katastralgebiete Čejkovice, Dolní Bojanovice, Josefov, Nový Poddvorov, Petrov, Prušánky, Starý Poddvorov, Strážnice, Sudoměřice, Vnorovy). In: Studien zum Burgwall von Mikulčice IV, 4 (Daim, F.–Kempke, T.–Kouřil, P.–Poláček, L., edd.), 405–493. Brno.

[16] UNGER, J., 1968: Povrchové sběry na "Hradištku" u Lanžhota (okr. Břeclav), PV 12, 58.

[17] UNGER, J., 1968a: Zjišťovací výzkum na středověkém tvrzišti u Týnce (okr. Břeclav), PV 12, 117.

[18] UNGER, J., 1970: První fáze archeologického výzkumu na středověkém tvrzišti u Popic (okr. Břeclav), PV 13, 58.

[19] UNGER, J., 1973: Povrchový průzkum na zaniklé osadě Divice u Brumovic (okr. Břeclav), PV 17, 82.

[20] UNGER, J., 1974: K lokalizaci některých zaniklých středověkých osad v okolí Pohořelic (okres Břeclav), Jižní Morava 10, 22–33.

[21] UNGER, J., 2009: Kostel na zaniklé vsi Divice v povodí Harasky (okr. Břeclav), Jižní Morava 45, 149–164.

[22] UNGER, J.–MICHNA, P., 1972: Zjišťovací výzkum na zaniklé osadě u Přibic (okr. Břeclav), PV 16, 106.

[23] FOERSTER, INSTITUT DR. (2012). Institut Dr. Foerster: Home DM. – Institut Dr. Foerster, http://www.foerstergroup.de/Division-DM.7+M52087573ab0.0.html, cit. 24. 9. 2012.