Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže pri Jedľových Kostoľanoch

Title: Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže pri Jedľových Kostoľanoch
Variant title:
  • Results of architectural, historical and dendrochronological research at the Živánska veža tower, near Jedľové Kostoľany
  • Die Ergebnisse der architektonisch-historischen und dendrochronologischen Untersuchung des Živánska-Turms bei Jedľové Kostoľany
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 391-399
Extent
391-399
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok prináša aktuálne poznatky z výskumu zrúcaniny strážnej veže neďaleko Jedľových Kostolian na západnom Slovensku. Nové zistenia vychádzajú z analýzy zachovanej architektúry a dendrochronologickej analýzy 11 primárnych drevených prvkov. Na základe analýz sa umožnilo túto rozlične interpretovanú stavbu definitívne začleniť k fortifikáciám na kontrolu a ochranu stredovekých komunikácií. Zároveň sa podarilo jej výstavbu datovať do poslednej štvrtiny 13. storočia a dať do možnej súvislosti so vznikom neďalekého hradu Hrušov, ktorého výstavbu iniciovali Čákovci.
This contribution presents the latest results of research of the ruin of a watchtower found near Jedľové Kostoľany, western Slovakia. New conclusions were derived from analysis of surviving architecture and dendrochronological analysis of eleven primary oakwood elements. Our studies have enabled to place this until recently ambiguously interpreted structure, among fortifications controlling and protecting the medieval routes. The tower has been dated to the last quarter of the 13th century and placed in a possible context with the Hrušov castle located nearby, built by the Čák dynasty.
Note
Táto štúdia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0598-10.
Die vorliegende Studie wurde von der Agentur zur Förderung von Forschung und Entwickung auf Grundlage des Vertrags Nr. APVV-0598-10 gefördert.
References
[1] BEL, M., 1742: Notitia Hungariae novae historicogeographica IV. Wiennae.

[2] [BISCHOF, T.], 1787: Fragment einer topographischen Beschreibung der Barscher Gespanschaft, Ungrisches Magazin IV, 129–153.

[3] BÓNA, M., 1991: Živánska veža v chotári Jedľových Kostolian. Správa zo stavebno-historického prieskumu ulož. Ústredný archív PÚSR v Bratislave, Zbierka výskumných správ, sign. T 4471; Archív KPÚ v Nitre, Zbierka výskumných správ, sign. T 387.

[4] BÓNA, M., 1993: Živánska veža v chotári Jedľových Kostolian, Pamiatky a múzeá XLII, č. 1, 17–19.

[5] BÓNA, M., 2003: Katalógové heslo: Živánska veža pri Jedľových Kostoľanoch. In: D. Buran a kol., Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia, 590–591. Bratislava.

[6] BÓNA, M.–BRONIŠ, V., 1995: Zaujímavý experiment I., Tekovské noviny V, č. 4, s. 7.

[7] BÓNA, M.–BRONIŠ, V., 1995: Zaujímavý experiment II., Tekovské noviny V, č. 5, s. 7.

[8] BÜTTNER, J., 1891: Avar – vár, Barsi Ellenőr X., č. 30, nestranované.

[9] CSÁNKI, D., 1925: Barsvármegye várai a XIV.–XV. században. In: Emlékkönyv dr. gróf Klebelsberg Kuno negyedszázados kultúrpolitikai működésének emlékére születésének ötvenedik évfordulóján, 283–294. Budapest.

[10] HEUSSNER, U., 1999: Wieviel fehlt? Ein Beitrag zur Genauigkeit von dendrochronologischen Datierungen. In: Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas, Band 20: Den Bogen spannen... Festschrift für Bernhard Gramsch. (Cziesla, E. –Kersting, Th.– Pratsch, St., edd.), 523–525. Weissbach.

[11] KÖNYÖKI, J., 1905: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra. Budapest.

[12] ÓSVÁTH, GY., 1903: A barsvármegye községei. In: Magyarország vármegyéi és városai – Bars vármegye (Borovszky, S., ed.), 13–85. Budapest.

[13] PLAČEK, M., 1990: Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací – Fortifikationen zur Kontrolle und Sicherung mittelalterlicher Verbindungswege, AH 15, 203–216.

[14] RAKOVSKÝ, Š., 1969: Živánska veža pri Jedľových Kostoľanoch, Ochranca prírody a pamiatok IX, 65.

[15] RUTTKAY, A., 2006: Befestigte Anlagen aus dem 11.–17. Jh. in den ebenen Teilen der Slowakei, CaBe 9, 377–408.

[16] RUTTKAY, A., 2008: Šťastný kraj so slávnou minulosťou. In: Kol.: Šťastný kraj – A Happy Region. Nitra, 53–75.

[17] SOÓS, E., 1913: Hrussó vára, Archaeologiai Értesitő 33, 165–182.

[18] SÚPIS, 1967: Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 1. Bratislava.

[19] SZATMÁRI, T., 2006: Katalógové heslo: Fenyőkosztolány – Zsivány-torony, http://www.varak.hu, cit. 28. 1. 2012.