Exekutivní procesy v cílesměrné vizuální orientaci

Title: Exekutivní procesy v cílesměrné vizuální orientaci
Variant title:
  • Executive processes in area-targeted spatial orientation
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, vol. 55, iss. P11, pp. [7]-16
Extent
[7]-16
  • ISSN
    1211-3522
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Teoreticko-metodologická studie se zaměřuje na vztah mezi funkcemi označovanými jako exekutivní a řešením problémů vyžadujících rozhodnutí na podkladě kvalitativního prostorového usuzování. V úvodu se konstatuje přetrvávající disproporce mezi obecnou psychologií a neuropsychologií, pokud jde o taxonomii exekutivní funkce. Naznačuje se možnost sjednotit dílčí exekutivní procesy do jednoho modulu. V textu je ilustrace tří modelů: funkční okruh zahrnující receptorovou a efektovou dráhu ve vztahu objekt ↔ subjekt; řešení problému při intenzionálním a extenzionálním zadání; druhy chyb v labyrintovém testu. Aplikační oblast je široká, naznačují se některé možnosti v oblasti geovizualizace.
Theoretical and methodological study is focused on the relationship between functions called executive and problem solving processes which require decisions based on qualitative spatial logic. There does seem a disproportion between general psychology and neuropsychology concerning the taxonomic scheme of the executive functions. The unification of partial executive processes into one system is outlined. Three models are illustrated: a model of function circuit comprising receptor and effect path in the object-subject dynamic relationship; solving by intensional and extensional assignment; error patterns in perceptual maze test. There exists wide application area; some possibilities in the field of geovisualisation are suggested.