Sídliště fáze IC kultury s moravskou malovanou keramikou v Mokré u Brna, okr. Brno-venkov

Title: Sídliště fáze IC kultury s moravskou malovanou keramikou v Mokré u Brna, okr. Brno-venkov
Variant title:
  • Settlement of the Ic phase of the Moravian Painted Ware culture in Mokrá near Brno, Brno-venkov district
  • Die Siedlung der Phase in der Kultur mit Mährischer Bemalter Keramik in Mokrá bei Brno, Bezirk Brno-Land
Author: Kuča, Martin
Source document: Kuča, Martin. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor); Magar, Bernd (Translator); Charvátová, Irma (Translator); Long, Tony (Translator). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 36-41
Extent
36-41
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Mladoneolitické sídliště v Mokré u Brna představuje jednu z klíčových lokalit pro poznání přechodné fáze Ic kultury s moravskou malovanou keramikou. Význam lokality je umocněn zachováním archeologické situace po obyvatelích kultury s MMK bez pozdějších lidských zásahů především v novověku – orba atd., jak je obvyklé ve většině zjištěných případů. Tomuto faktu je přiměřeně přizpůsobena metodika výzkumu. V současné době je výzkum zaměřen na exkavaci objektu s jeho nejbližším zázemím v návaznosti na výrobní aktivity zjištěné v jeho bezprostřední blízkosti. Zpracovávala se zde lokální kulmská "březinská" břidlice na miniaturní formy vrtaných i nevrtaných artefaktů, přičemž surovina doposud nebyla z jiných lokalit popsána. Ve snaze o maximální výtěžnost zjištěných situací byla odtud ze vzorků uhlíků získána již dvě absolutní data, která, ač pochází z rozdílných objektů a laboratoří, přinesla velmi podobný výsledek.
The late-Neolithic settlement in Mokrá, near Brno is a key site for the study of the Ic transactional phase of the Moravian Painted Ware culture. The significance of the location is enhanced by the preservation of the archaeological situation after the MPW culture without later human interference, especially in modern times, such as ploughing, etc., as occurs in many similar cases. Methodology has been appropriately adapted to this fact. The research currently centres upon the excavation of a particular unit and its immediate surroundings, with special reference to manufacturing activities discovered in its proximity. In this location, local kulmain "Březina-type" slate was worked into miniature, drilled and non-drilled, shaped artefacts; the material has not yet been described from other locations. In an effort to exploit the excavated situations to the full, two absolute dates have been established from carbon samples taken from the location which, although they came from different units and laboratories, have rendered almost identical results.
References
[1] Doneus, M. 2001: Die Keramik der mittelneolitischen Kreisgrabenanlage von Kamegg, Niederösterreich. Ein Beitrag zur Chronologie der Stuffe MOG I der Lengyel Kultur, MPK 46. Wien.

[2] Hložek, M. 1999: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov), PV 40 (1997–1998), 196. Brno.

[3] Hložek, M. 2000: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov), PV 41 (1999), 99. Brno.

[4] Hložek, M. 2001: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov), PV 42 (2000), 133–135. Brno

[5] Hodder, I. 1999: The archeological process: an introduction. Oxford.

[6] Kos, P. 1997: Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského Krasu, PV 38 (1993–1994), 27–44. Brno.

[7] Kos, P. 1999: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov), PV 40 (1997–1998), 193–195. Brno.

[8] Kos, P. 2005: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov), PV 46, 198. Brno.

[9] Kos, P. 2006: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov), PV 47, 260–261. Brno.

[10] Kuča, M. 2007: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov), PV 48, 348–349. Brno.

[11] Lenneis, E. – Neugebauer–Maresch, Ch. – Rutkay, E. 1995: Jungsteinzeit im Osten Österreichs. St. Pölten–Wien.

[12] Rakovský, I. 1985: Morava na prahu eneolitu (rukopis nepubl. disertační práce ulož. ARÚ AV ČR Brno, v.v.i.). Brno.

[13] Stadler, P. – Ruttkay, E. – Doneus, M. – Friesinger, H. – Lauermann, E. – Kutschera, W. – Mateiciucová, I. – Neubauer, W. – Negebauer-Maresch, Ch. – Trnka, G. – Weninger, F. – Wild, E. M. 2006: Absolutchronologie der Mährisch-Ostösterreichischen Gruppe (MOG) der bemalten Keramik aufgrung von neuen 14C-Datierungen. In: Krenn-Leeb, A. – Grömer, K. – Stadler, P. (Hrsg.), Ein Lächeln für die Jungsteinzeit, Festschrift für Elisabeth Ruttkay, Archäologie Österreichs 17/2, 41–69.

[14] Šebela, L. – Kuča, M. 2004: Objekt 3/1996 z Mokré (okr. Brno-venkov) a jeho přínos k datování závěru I. stupně kultury s MMK. In: Lutovský, M. (ed.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2003. Sborník referátů z 22. pracovního setkání badatelů zaměřených na výzkum neolitu a eneolitu, 271–285, Praha.

[15] Šebela, L. – Škrdla, P. – Hložek, M. 2002: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov), PV 43, 161–162. Brno.

[16] Škrdla, P. – Kos, P. – Přichystal, A. 1999: Mokrá-Horákov (k. ú. Mokrá, okr. Brno-venkov), PV 40 (1997–1998), 51–63. Brno.

[17] Škrdla, P. – Šebela, L. 1999: Mokrá (okr. Brno-venkov), PV 39 (1995–1996), 281–284. Brno.