Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1982, roč. 31, č. A30

Obrázek
Rok
1982
Rok vydání
1982
Stati
Page Title
[7]-9 Roman Mrázek šedesátníkem Žaža, Stanislav | pdficon
10-14 Soupis prací Romana Mrázka : (do roku 1980) | pdficon
[15]-19 Ještě k teorii znaku Lamprecht, Arnošt | pdficon
[21]-31 Die Hauptlendenzen der indoeuropäischen Lautentwicklung Erhart, Adolf | pdficon
[33]-39 Je význam slov máma, táta, bába apod. přirozeně dán? Kopečný, František | pdficon
[41]-54 Form and function in language learning Pačesová, Jaroslava | pdficon
[55]-60 Ruskocírkevněslovanské Щ Večerka, Radoslav | pdficon
[61]-68 Explicitní vyjadřování pronominálního podmětu 1. a 2. osoby v staroslověnštině Šarapatková, Žofie | pdficon
[69]-81 Postavení přívlastku v staroslověnských památkách biblických Pallasová, Eva | pdficon
[83]-89 Семантический анализ конструкций со словами možná, asi, snad и их русскими эквивалентами Žaža, Stanislav | pdficon
[91]-97 К консонантическим сочетаниям с плавными согласными в финалях русской субстантивной парадигмы Brandner, Aleš | pdficon
[99]-102 Etymologie n-ových internacionálních sufixů desubstantivních adjektiv v současné ruštině Jiráček, Jiří | pdficon
[103]-122 O procedurální gramatice : (pro češtinu) Pala, Karel | pdficon
[123]-130 Má čeština konjunktiv? Karlík, Petr | pdficon
[131]-142 Vývoj deverbálních substantiv s konkrétním významem v češtině Šlosar, Dušan | pdficon
[143]-148 Zanikající složky nářeční slovní zásoby Balhar, Jan | pdficon
[149]-154 Příspěvek k zeměpisným diferencím v nářečí a mikrotoponymii Pleskalová, Jana | pdficon
[155]-167 Jak klasifikovat bulharská nářečí? Šaur, Vladimír | pdficon
Recenze, referáty
Page Title
[169]-170 [Ардентов, Б.Н. Фонология совремменого русского литературного языка] Lízalová, Ljubov | pdficon
171-172 [Тихонов, Александр Николаевич. Школьный словообразовательный словарь русского языка: пособие для учащихся] Brandner, Aleš | pdficon
172-174 [Цыганенко, Галина Павловна. Состав слова и словообразование в русском языке] Brandner, Aleš | pdficon
174-176 [Ohnheiser, Ingeborg. Wortbildung und Synonymie: Untersuchungen zur nominalen Wortbildungssynonymie in der russischen Gegenwartssprache] Šturala, Jan | pdficon
176-177 [Hosák, Ladislav; Šrámek, Rudolf. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. II, M-Ž] Fic, Karel | pdficon