Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1986, roč. 35, č. A34

Obrázek
Rok
1986
Rok vydání
1986
ISSN
0231-7567
Stati
Page Title
[7]-9 Šedesátiny Adolfa Erharta Lamprecht, Arnošt | pdficon
[11]-14 Soupis hlavních prací Adolfa Erharta za léta 1951-1986 | pdficon
[15]-18 O lalickém původu sloves označujících mluvení Kopečný, František | pdficon
[19]-26 Ide. *H2ei- "životní síla" Havlová, Eva | pdficon
[27]-32 Některá pojmenování vozu v indoevropských jazycích a jejich difúze v jazycích Eurasie Blažek, Václav | pdficon
[33]-39 Asymetrický model řecko-staroslověnské překladové ekvivalence synonymických a dubletních syntaktických konstrukcí Večerka, Radoslav | pdficon
[41]-53 Problematika tzv. voluntativní modality v staroslověnštině Pallasová, Eva | pdficon
[55]-59 Čeština a slovenština z hlediska jazykové politiky Chloupek, Jan | pdficon
[61]-67 K formování běžné mluveného jazyka v moravských městech Krčmová, Marie | pdficon
[69]-72 České interkonsonantické ř a jeho ruské responze Brandner, Aleš | pdficon
[73]-77 Konce derivačních řad v slovotvorném systému češtiny Šlosar, Dušan | pdficon
[79]-97 Valenz als Ausgangspunkt der Beschreibung der Satzstrukturen Grepl, Miroslav; Karlík, Petr | pdficon
[99]-119 Popis významů českých sloves označujících emoce Pala, Karel; Šáchová, Zdena | pdficon
[121]-128 Časové věty v hanáckých nářečích Šipková, Milena | pdficon
[129]-135 Význam nářečního lexika pro etymologii Šarapatková, Žofie | pdficon
Zprávy
Page Title
[137]-138 Profesor Arnošt Lamprecht zemřel Šlosar, Dušan | pdficon
139 Soupis prací Arnošta Lamprechta (pokračování) | pdficon
Recenze - referáty
Page Title
[141]-143 [Lehečková, Helena. Úvod do ugrofinistiky] Pražák, Richard | pdficon
144 [Панфилов, Александр Константинович. Сборник упражнений по стилистике русского языка] Vacek, Jiří | pdficon
144-146 [Hoffmanová, Jana. Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu] Obrtelová, Nora | pdficon
146-148 [Martincová, Olga. Problematika neologismů v současné spisovné češtině] Gazda, Jiří | pdficon
148-150 [Štolc, Jozef. Atlas slovenského jazyka. II, Flexia] Kloferová, Stanislava | pdficon