A42

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1994
Volume: 43
Issue: A42
Publication year
1994
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-0931-4
Stati
Title Document
Jazykovědné idiosynkrasie a zděděná tabu v ontologii jazyka : (nad odkazem Augusta Schleichera) | [7]–14
Romportl, Simeon
PDF
Agentivität und Prozessualität als Subsysteme der verbalen Pragmastruktur : (am Beispiel des Tschechischen) | [15]–28
Trost, Klaus
PDF
Výpovědní útvary s mediálním že | [29]–33
Grepl, Miroslav
PDF
O jednom typu přípustkových souvětí | [35]–41
Karlík, Petr
PDF
K některým starobylým typům infinitivních konstrukcí | [43]–52
Šipková, Milena
PDF
Nejstarší typy českých prefigovaných antroponym | [53]–59
Pleskalová, Jana
PDF
Preliminary remarks on the Grammaticae Bohemicae (1603) of Vavřinec Benedikt Nudožerský | [61]–67
Smith, Nancy Susan
PDF
Pojmenování kura domácího v českých dialektech ve srovnání se spisovnou češtinou a ostatními západoslovanskými jazyky | [69]–74
Čižmárová, Libuše
PDF
Adjektíva so zväčšenou mierou vlastnosti v slovenčine a češtine | [75]–88
Bartáková, Jarmila
PDF
Упрощение исконной группировки консонантов в фонетическом сочетании *oв- [i.e. *об-] + v- в начале словоформ русского и чешского языков | [89]–98
Brandner, Aleš
PDF
К вопросу сдвигов в акцентном типе слезá | [99]–106
Jiráček, Jiří
PDF
K relační distribuci některých intenzifikujících morfémů řecko-latinského původu v ruských (a českých) substantivech | [107]–113
Gazda, Jiří
PDF
Названия временных отрезков (день, год, час...) в функции обстоятельства времени | [115]–129
Žaža, Stanislav
PDF
Jubilea
Title Document
K nedožitým sedmdesátinám Jaroslava Bauera | [131]–132
Grepl, Miroslav
PDF
K výročí Žofie Šarapatkové | 133–134
Havlová, Eva
PDF
In memoriam H. Puchljakové a T. Cablíkové | 134
Žaža, Stanislav
PDF
Recenze
Title Document
[Encyklopédia jazykovedy] | [135]–136
Bartáková, Jarmila
PDF
[Szótár-index az óbolgár nyelv XI-XII. századi orosz másolatú emlékeihez] | 136–138
Brandner, Aleš
PDF
[Рылов, Станислав Александрович. Синтаксическая организация древнерусской речи: учебное пособие] | 138–140
Brandner, Aleš
PDF
[Vojtenko, Anastasija. Leksičeskij atlas Moskovskoj oblasti] | 140–142
Fic, Karel
PDF