Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Variant title
Spisy University v Brně, Filosofická fakulta
Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně
Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta
Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta
Opera Universitatis Brunensis, Facultas philosophica
Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae Brunensis
Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica
Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica
Publisher
Masarykova univerzita
ISSN
1211-3034 (print)
2787-9291 (online)
Description
Edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je první ediční řadou, která vznikla na FF MU. Vycházejí v ní především monografické publikace jednotlivých kateder a ústavů. První spis byl publikován v roce 1923; do současné doby vyšlo v edici přes 500 publikací.
Monographic series Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity is the first series published in the history of the Faculty of Arts of the Masaryk university. First book was published in 1923, and since then more than 500 items has been published within the series.
51 Básnické dílo Johna Keatse (1958)
52 Slovanství v jazykově literárním obrození u Slovanů (1958)
53 Poslední Keltové na Moravě (1958)
54 Po stopách realistických tradic francouzského písemnictví (1958)
55 Brno studies in English. Volume One
56 České země a Slovensko ve století před Bílou horou : z dějin vztahů v oblasti zemědělství, řemesla, obchodu a vzájemné obrany (1958)
57 Druhá fonetická studie o dětské řeči (1959)
58 Vítězslav Hálek a jeho úloha ve vývoji české literární kritiky 19. století (1959)
59 Slovník nářečí slavkovsko-bučovického (1959)
60 Studie k barbarským zákoníkům Lex Baiuvariorum a Lex Alamanorum a počátkům feudálních vztahů v jižním Německu (1959)
61 Základní struktura nákladů oběhu a vývoj její proporce na socialistickém organizovaném trhu (1959)
62 Diferenciace otroků v Itálii v prvních dvou stoletích principátu (1959)
63 Raněstředověká Olomouc [stavební dějiny vzniku města] (1959)
64 Sága o Volsunzích (1960)
65 Skriptorium olomoucké : k počátkům písařské tvorby v českých zemích (1960)
66 Vlnařství a bavlnářství na Moravě a ve Slezsku v XVIII. století (1960)
67 Nad prózou Vojtěcha Martínka (1960)
68 Brno studies in English. Volume two, Studies in modern English literature
69 Lidová pohádka v ruském vývoji literárním (1960)
70 Revoluční hnutí v Československu a jeho vztahy k SSSR : Morava a Slezsko : dokumenty, 1879-1938 (1960)
71 Le champ conceptuel de la beauté en français moderne (1960)
72 Brno studies in English. Volume three, Studies in the linguistic characterology of modern English
73 Karpatské vorařství v 19. století (1961)
74 Literární dílo Mikuláše Konáče z Hodiškova : příspěvky k poznání české literatury v období renesance (1962)
75 Syntax aktivních participií v staroslověnštině (1961)
76 Ludvík Feuerbach a mladý Marx (1962)
77 Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech (1961)
78 Filosofie T.G. Masaryka (1962)
79 Lidovost a lidové motivy u Aristofana (1962)
80 K metodologii studia starší české literatury (1961)
81 Příspěvky k základním otázkám teorie pravdy (1962)
82 Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě (1962)
83 Maďarská reformovaná inteligence v českém obrození (1962)
84 Пути развития советской комедии 1925-1934 годов (1962)
85 Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961 (1962)
86 O rozvoji životní úrovně pracujících za socialismu : (se zvláštním zřením k Brněnskému kraji v letech 1954-1958) : studie (1962)
87 Počátky mistra Theodorika (1963)
88 Gabriela Preissová (1962)
89 Recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w literaturze i społeczeństwie polskim w latach 1849-1867 (1963)
90 Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata (1962)
91 Beethoven a české země (1964)
92 Mnema Vladimír Groh (1964)
93 Brno studies in English. Volume four, More studies in the linguistic characterology of modern English
94 Синтаксис русского творительного : (структурно-сравнительное исследование) (1964)
95 Z problémů českého verše (1964)
96 Teorie krizí v Československu (1964)
97 K problematice krajové pololidové literatury 18. století (1964)
98 Славянские программы и идея славянской солидарности в ХIХ и ХХ веках (1964)
99 The poetic maturing of William Morris : from earthly paradise to the pilgrims of hope (1964)
100 Études romanes de Brno. I