U11

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
Year: 2006
Volume: 54
Issue: U11
Issue title
Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení
Publication year
2006
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-4143-9
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [7]–11
Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav; Pol, Milan
PDF
Vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení – Adult education in a frame of lifelong learning
Title Document
Místo vzdělávání dospělých v konceptu celoživotního učení | [13]–26
Rabušicová, Milada
PDF
Lidské zdroje, celoživotní učení a vzdělávání v pracovním a profesním kontextu | [27]–39
Novotný, Petr
PDF
Občanské vzdělávání dospělých v České republice (kontext, účast, nabídka a účastníci) | [41]–53
Hloušková, Lenka; Pol, Milan
PDF
Rodinné vzdělávání jako součást celoživotního učení | [55]–66
Šeďová, Klára
PDF
Neformální zájmové vzdělávání dospělých ve volném čase | [67]–77
Knotová, Dana
PDF
Vzdělávání dospělých v předseniorském a v seniorském věku | [79]–99
Rabušic, Ladislav
PDF
ICT, digitální propast a vzdělávání dospělých : socioekonomické a vzdělávací aspekty digitální propasti v České republice | [101]–118
Zounek, Jiří
PDF
Bariéry účasti dospělých v kurzech celoživotního vzdělávání : "peníze jsou až na prvním místě" | [119]–131
Čiháček, Vlastimil
PDF
Další sdělení – Other articles
Title Document
Vývoj málotřídních škol v druhé polovině 20. století | [133]–144
Trnková, Kateřina
PDF
Participace žáků na životě školy : staronové téma pedagogiky | [145]–157
Redlichová, Jitka
PDF
Studentské práce – Student studies
Title Document
Konstruktivismus v inovativních vzdělávacích programech v české škole | [159]–168
Korcová, Kateřina
PDF
Hledání výzkumného nástroje pro měření klimatu středoškolské třídy | [169]–176
Špaček, František
PDF
Pedagogická evaluace vzdělávacích webových stránek : k problematice konstrukce evaluačního nástroje pro učitele | [177]–188
Klobušický, Filip
PDF
Sociálně vyloučení v procesu celoživotního učení | [189]–198
Zavadilová, Kateřina
PDF
Pedagog v totalitních režimech 20. století | [199]–205
Vichrová, Marie
PDF
Zprávy o projektech Ústavu pedagogických věd FF MU – Reports on projects of Department of educational sciences
Title Document
Akademické centrum poradenství a supervize | [207]–209
Chaloupková, Lucie; Kolář, Jan
PDF
Projekt Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů | 209–210
Švaříček, Roman
PDF
Rozvojové projekty v rámci struktury Fondu rozvoje vysokých škol | 210–211
Knotová, Dana
PDF