Supplementum

Title: Opera Slavica
Year: 2012
Volume: 22
Issue: Supplementum
Publication year
2012
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Title Document
K nedožitému životnímu jubileu profesora Romana Мrázka | 1–3
Žaža, Stanislav
PDF
Title Document
Jazyk a literatura, lingvistika a literární věda: obnova ztracené jednoty? | 4–15
Pospíšil, Ivo
PDF
Title Document
Z historie sémantiky ruského dativu | 16–23
Brandner, Aleš
PDF
Title Document
O jednom typu asyndetického souvětí v odborné ruštině ve srovnání s češtinou | 24–28
Flídrová, Helena
PDF
Title Document
К проблеме лингво-семантической специфики интертекстуальности | 29–35
Gallo, Ján
PDF
Title Document
Фатические маркеры в переводном словаре | 36–43
Charciarek, Andrzej
PDF
Title Document
Na cestě s ruštinou, aneb, Kam jsme došli po dvou letech | 44–51
Janek, Adam
PDF
Title Document
K několika rusko-českým lexikálním paralelám | 52–56
Janyšková, Ilona
PDF
hidden section Brzdy pasiva
Title Document
Brzdy pasiva | 57–65
Karlík, Petr
PDF
Title Document
Когнитивный потенциал словообразовательных моделей | 66–80
Korina, Natal'ja
PDF
Title Document
Žitije Andreje Jurodivého v kontextu historické rusistiky | 81–90
Oplatek, Stanislav
PDF
Title Document
Frazémy biblického původu s vlastními jmény - jsou (ne)auktální? | 91–99
Pavlasová, Markéta
PDF
Title Document
Od deskripce k explanácii : (k metodologickému posunu vo výskume synchrónnej dynamiky morfológie) | 100–106
Sokolová, Jana
PDF
Title Document
Význam a původ ruských slov tvorog, urda na základě nově zjištěných reálií | 107–111
Šaur, Vladimír
PDF
Title Document
Sémantika jednotlivého slova a globální chápání textu | 112–120
Trösterová, Zdeňka
PDF
Title Document
Лексико-семантические разряды слов категории состояния в русском языке (на материале древнерусских летописей) | 121–126
Ušakova, Oxana
PDF
Title Document
Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky | 127–131
Vychodilová, Zdeňka
PDF