Opera Slavica 2012, vol. 22, iss. Supplementum

Image
Year
2012
Publication year
2012
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Page Title
1-3 K nedožitému životnímu jubileu profesora Romana Мrázka Žaža, Stanislav | pdficon
Page Title
4-15 Jazyk a literatura, lingvistika a literární věda: obnova ztracené jednoty? Pospíšil, Ivo | pdficon
Page Title
16-23 Z historie sémantiky ruského dativu Brandner, Aleš | pdficon
Page Title
24-28 O jednom typu asyndetického souvětí v odborné ruštině ve srovnání s češtinou Flídrová, Helena | pdficon
Page Title
29-35 К проблеме лингво-семантической специфики интертекстуальности Gallo, Ján | pdficon
Page Title
36-43 Фатические маркеры в переводном словаре Charciarek, Andrzej | pdficon
Page Title
44-51 Na cestě s ruštinou, aneb, Kam jsme došli po dvou letech Janek, Adam | pdficon
Page Title
52-56 K několika rusko-českým lexikálním paralelám Janyšková, Ilona | pdficon
hidden section Brzdy pasiva
Page Title
57-65 Brzdy pasiva Karlík, Petr | pdficon
Page Title
66-80 Когнитивный потенциал словообразовательных моделей Korina, Natal'ja | pdficon
Page Title
81-90 Žitije Andreje Jurodivého v kontextu historické rusistiky Oplatek, Stanislav | pdficon
Page Title
91-99 Frazémy biblického původu s vlastními jmény - jsou (ne)auktální? Pavlasová, Markéta | pdficon
Page Title
100-106 Od deskripce k explanácii : (k metodologickému posunu vo výskume synchrónnej dynamiky morfológie) Sokolová, Jana | pdficon
Page Title
107-111 Význam a původ ruských slov tvorog, urda na základě nově zjištěných reálií Šaur, Vladimír | pdficon
Page Title
112-120 Sémantika jednotlivého slova a globální chápání textu Trösterová, Zdeňka | pdficon
Page Title
121-126 Лексико-семантические разряды слов категории состояния в русском языке (на материале древнерусских летописей) Ušakova, Oxana | pdficon
Page Title
127-131 Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky Vychodilová, Zdeňka | pdficon