Národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti: přehledová studie

Title: Národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti: přehledová studie
Variant title:
  • National identity in museums in the focal point of research interest: synoptic study
Source document: Museologica Brunensia. 2016, vol. 5, iss. 1, pp. 45-61
Extent
45-61
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem předkládané přehledové studie je seznámit čtenáře s pojetím výzkumu národní identity v prostředí muzeí. Za tímto účelem text nejprve diskutuje pojem národní identity a zprostředkovává základní vhled do tohoto tématu. Dále se text zabývá problematikou proměny výzkumného paradigmatu v muzeích a ukazuje, že dřívější výzkumný zájem o demografické charakteristiky muzejních návštěvníků byl posléze nahrazen zájmem o návštěvníkovu osobní zkušenost. Důraz z kvantitativního výzkumu se tak postupně přesunul na výzkum kvalitativní nebo smíšené povahy, což se projevilo i v rámci zkoumání národní identity. Samotný výzkum národní identity prezentované muzei je nakonec představen prostřednictvím analýzy tří vybraných výzkumných studií, které demonstrují nejen metodologické uchopení výzkumu národní identity v muzeu, ale prezentují také zajímavá a podnětná zjištění.
The aim of this study is to acquaint the reader with the concept of research into national identity in museums. For this purpose, the text first discusses the concept of national identity and provides a basic insight into this topic. Furthermore the text deals with the transformation of the research paradigm in museums and shows that previous research interest in the demographic characteristics of museum visitors was later replaced by a focus on the visitor's personal experience. The emphasis that has been placed on quantitative research has gradually shifted to research of qualitative or mixed character, which was also reflected in the studies of national identity. The research into national identity presented by museums is finally exemplified through the analysis of three selected research studies which not only demonstrate the methodological concept of research into national identity in museums, but also present interesting and stimulating findings.