K problematice hudebních inventářů: několik doplňujících poznámek k heslu Katalog Jiřího Fukače ve Slovníku české hudební kultury

Title: K problematice hudebních inventářů: několik doplňujících poznámek k heslu Katalog Jiřího Fukače ve Slovníku české hudební kultury
Variant title:
  • About music inventories: some remarks on the entry "Katalog" (Catalogue) by Jiří Fukač in the Encyclopedia of Czech Musical Culture
Source document: Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 2, pp. 81-94
Extent
81-94
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The music inventory, as a specific type of administrative document, is one of the most important kinds of sources for music historiography. Although an inventory does not prove that the music it lists was really performed, it still offers a broad range of information, and is therefore of high value. Inventories offer not only rare (sometimes even unique) and multilaterally exploitable bibliographic data, but also record the distribution of a certain type of repertoire and its transformation across decades. A whole collection of inventories from a given time and geographic region is even more valuable. This paper describes how the primary phase of research can be enlarged, widening the scope of the research to include late medieval sources. The paper also discusses the role of liturgical books in inventories, mentions some types or collections of archival sources which have not yet been taken into consideration (church inventories from the archival collection of the Archdioecese of Prague), and discusses the issue of estate inventories from the Czech lands in the early modern period.
Note
Studie připravena v rámci projektu Grantové agentury České republiky Hudební inventáře raného novověku v českých zemích (GA16-17615S).
References
[1] BAŤA, Jan. Hudba a hudební kultura na Starém Městě pražském 1526–1620. Disertační práce University Karlovy, Praha 2011, s. 40–41.

[2] BAŤOVÁ, Eliška. Opomíjený pramen husitského zpěvu doby poděbradské a repertoár cantiones hebdomadae sanctae. Hudební věda 51, 2014, č. 3–4, s. 229–276.

[3] BAUMANN, Dorothea. Music and Space. A systematic and historical investigation into the impact of architectural acoustics on performance practice followed by a study of Handel's Messiah'. Bern – Oxford 2011.

[4] BERDYCHOVÁ, Tereza. Unum Instrumentum antiquum cujus nomen ignoratur: Dochované hudební nástroje z klášterů v Oseku a Strahově na základě dobových inventářů. Opus musicum 46, 2014, č. 1, s. 57−73.

[5] BOROVSKÝ, Tomáš. Svatojakubská knihovna v Brně na konci 15. století. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. Eds. Helena Krmíčková, Anna Pumprová, Dana Růžičková, Libor Švanda. Brno 2006, s. 545–550.

[6] ČERVENKA, Stanislav. Die einstimmigen lateinischen Messgesänge in der Reformations- und Gegenreformationszeit in Mähren und deren liturgischer Betrieb. Musicologica Brunensia. 51, 2016, č. 1, s. 47–61. | DOI 10.5817/MB2016-1-4

[7] ČUMLIVSKI, Denko. K životnímu stylu Jana Václava Ditricha a Jana Tomáše Vojtěcha Berghauera, vyšehradských děkanů 18. století. In Královský Vyšehrad. 2. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, Kostelní Vydří 2001, s. 289–322.

[8] FLODR, Miroslav. Olomoucká kapitulní knihovna a její inventáře na počátku 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1958, roč. 7, č. C5, s. 76–97.

[9] FLODR, Miroslav. Středověké seznamy rukopisů jako historický pramen. Časopis Matice moravské 77, 1958, s. 1–28.

[10] FUKAČ, Jiří. Dochované inventáře chotkovské hudební sbírky na zámku Kačina. K vydání připravili Jiří K. Kroupa a Jana Spáčilová. Antiqua Cuthna 5-11, Praha 2015, s. 42–64.

[11] FUKAČ, Jiří. Katalog. In: Slovník české hudební kultury. Edd. Jiří Fukač – Jiří Vysloužil – Petr Macek. Praha 1997, s. 428–432.

[12] FUKAČ, Jiří. Tschechische Musikinventare. Zur Frage der komplexen Bearbeitung historischer Musikverzeichnisse. In Tschechische Musikwissenschaft, Geschichtliches. Praha 1966, s. 1–64.

[13] GÁJA, Robert. Dějiny kostela a farnosti sv. Havla v době předhusitské. In Havelské Město pražské ve středověku. Historie – archeologie – stavební historie. Ed. Martin Musílek. Praha 2012, s. 70–98.

[14] HAVLÍK, Jiří M. Jan Fridrich z Valdštejna. Arcibiskup a mecenáš doby baroka. Praha 2016, s. 125–126.

[15] HERR, Alfred. Das Elbogner Schulinventar aus dem Jahr 1593. Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen 54, 1916, s. 363–376.

[16] HLAVÁČEK, Ivan. Nachträge zu den böhmischen mittelalterlichen Bücher- und Bibliotheksverzeichnissen. Mediaevalia Bohemica I-2, 1969, s. 306–315.

[17] HLAVÁČEK, Ivan. Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích: příspěvek ke kulturním dějinám českým. Praha 1966.

[18] HORNÍČKOVÁ, Kateřina. In Heaven and on Earth. Church Treasure in Late Medieval Bohemia. Diss. Central European University, Budapest 2009.

[19] HORYNA, Martin. Inventář z roku 1608 jako svědectví o hudebním životě zlatokorunského kláštera. In Zlatá Koruna – dějiny, památky, lidé. České Budějovice 2007, s. 395–405.

[20] HOSKOVEC, Ladislav. "Znamenají se knihy kostelné". Opus musicum 29, 1997, č. 2. s. 80–87.

[21] INDRA, Bohumír. Archivní materiály k starším hudebním dějinám Slezska. In Slezský sborník 56, 1958, č. 1, s. 109–124.

[22] KALINAYOVÁ, Jana (ed.): Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí. Bratislava 1994.

[23] KELLER, Jindřich. Pištělníci a trubači. In Sborník Národního musea v Praze. Řada A – Historie. Svazek XXIX. č. 4–5, 1975.

[24] KNEIDL, Pravoslav. Kapitulní knihovna na Vyšehradě. In Královský Vyšehrad. 2. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, Kostelní Vydří 2001, s. 281–288.

[25] KOBZA, Raimund M. Kleinodienverzeichnis der St. Niklaskirche in Znaim im Jahre 1524. Beilage zum Bericht des Staats-Reform-Realgymnasium mit deutsche Unterrichtsprache in Znaim. Znaim 1928.

[26] KOŘÁN, Ivo. Vyšehradské inventáře mezi gotikou a renesancí. Umění 35, 1987, s. 540–547.

[27] KRAMÁŘOVÁ, Helena. Hrabiner Inventare und das Kirchenmusikleben am Ende des 18. und am Anfang des 19. Jahrhunderts in Hrabin. Musicologica Brunensia 51, 2016, č. 2, s. 53–68.

[28] LIPKA, František. Starší inventář kostelní v Boskovicích. Památky archeologické 20, 1903, s. 551–556.

[29] MALÝ, Tomáš. Smrt a spása mezi tridentinem a sekularizací. Brněnští měšťané a proměny laické zbožnosti v 17. a 18. století, Brno 2009.

[30] MAŇAS, Vladimír. Bez přehrávače, zato s přáteli. [online]. Dostupné z: http://www.mestohudby.cz/publicistika/clanky/bez-prehravace-zato-s-prateli.

[31] MAŇAS, Vladimír. Dobový soupis motet Nicolause Zangia z roku 1608 a jeho souvislosti. Opus musicum 48, 2016, č. 2, s. 6–19.

[32] MAŇAS, Vladimír. Hudba v Moravské Ostravě do roku 1800. Diplomová práce Ústavu hudební vědy FF MU, Brno 2003, s. 58–69.

[33] MAŇAS, Vladimír. Inventář hudebnin farního kostela v Novém Jičíně z roku 1630. Musicologica Brunensia 47, 2012, č. 2, s. 73–77.

[34] MAŇAS, Vladimír. Mezi školou a chrámem. Hulínští učitelé a chrámová hudba v raném novověku. In Hulín: město na křižovatkách. Zdeněk Fišer (ed.), Brno 2014, s. 309–312.

[35] MAŇAS, Vladimír. Music in the Mirror of Religion: On the Discourse of Liturgical Music in the 17th Century (from Scherer and Beyerlinck to Hoffman and Beckovský). In Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei. Ladislav Kačic (ed.). Bratislava 2015. s. 93–98.

[36] MAŇAS, Vladimír. Nejstarší zmínky o chrámové hudbě v Moravské Ostravě. Opus musicum 35, 2003, č. 1, s. 2–6.

[37] MAŇAS, Vladimír. Prostějovský inventář hudebnin z roku 1608. Opus musicum 46, 2014, č. 6, s. 6–29.

[38] MAŇAS, Vladimír. The Choir Lofts in the Church of St. James in Brno (Between the Late 15th and the 19th Centuries). Musicologica Brunensia 51, 2016, č. 1, s. 103–111.

[39] MAŇAS, Vladimír. Úřední dokumenty o hudebnících na Moravě a v rakouském Slezsku z roku 1766. In Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005. Praha 2006. s. 117–124

[40] NEUMANN, Augustin. Drobné příspěvky k dějinám církevní hudby na Moravě v letech 1671–1690. Cyril 64, 1940, s. 87–92, 99–105.

[41] PAVLICA, Lukáš. Hudební provoz chrámu sv. Petra a Pavla v Brně v 18. a raném 19. století. Bakalářská diplomová práce Ústavu hudební vědy FF MU. Brno 2016.

[42] PEŠEK, Jiří. Postavení hudebního života v měšťanské kultuře předbělohorských Čech. Hudební věda 24, 1987, s. 63–72.

[43] ROUBIC, Antonín – MÜLLER, Karel. Inventáře kostelů na Javornicku z roku 1804. I. Fary Jánský Vrch a Bernartice. Jesenicko 12, (2011), s. 5–19.

[44] RUFFER, Vojtěch. Historie Vyšehradská neb Vypravování o hradu, o kapitole a městu hory Vyšehradu u Prahy v království Českém. Praha 1861.

[45] RYNEŠ, Václav. Málo využitý pramen vlastivědného poznání (Farářské relace z let 1676–1677 a 1700–1701). Acta regionalia 1965, s. 106–113.

[46] SEHNAL, Jiří. Das älteste Musikalieninventar Mährens. Beiträge zur Musikwissenschaft 7, 1965, s. 139–148.

[47] SEHNAL, Jiří. Das Musikinventar des Olmützer Bischofs Leopold Egk aus dem Jahre 1760 als Quelle vorklassischer Instrumentalmusik. Archiv für Musikwissenschaft 29, 1972, č. 4, s. 285–317.

[48] SEHNAL, Jiří. Die Musikkapelle des Olmützer Bschofs Maximilian Hamilton (1761–1776). Die Musikforschung 24, 1971, s. 411–417.

[49] SEHNAL, Jiří. Figurální hudba ve farních kostelích na Moravě v 17. a 18. století. Hudební věda 33, 1996, s.159–177.

[50] SEHNAL, Jiří. Hudební inventář kostela v Moravské Třebové z konce třicetileté války. Hudební věda 52, 2015, č. 1, s. 5–28.

[51] SEHNAL, Jiří. Nové příspěvky k dějinám hudby na Moravě v 17. a 18. století, Časopis Moravského musea – vědy společenské, LX, 1975, s. 159–180.

[52] SEMERÁDOVÁ, Veronika. Vizitační písemnosti Čech 17. století (Farní kostely a farní klérus pražské arcidiecéze v letech 1623–1694). SAP 47, 1997, s. 125–204.

[53] SPURNÝ, František. Význam děkanských matrik pro dějiny jižní Moravy. Jižní Morava 1974, II, s. 85–91.

[54] STUCHLÁ, Pavla (ed.): Antonín Jan Václav Vokoun (1691–1757) a církevní správa jeho doby v Čechách. Vodňany 2008.

[55] STUCHLÁ, Pavla. Prachatický vikariát 1676–1750. Vybrané otázky církevní správy. Praha 2004, s. 165–166.

[56] SUCHÁNEK, Pavel. Triumf obnovujícího se dne. Umění a duchovní aristokracie na Moravě v 18. století. Brno 2013.

[57] ŽŮREK, Pavel – ŠKVAŘIL, Lumír – MAŇAS, Vladimír. In conspectu angelorum psallam tibi. K hudební kultuře benediktinského kláštera Rajhrad od jeho založení do začátku 18. století. Brno 2014.