Jihoslovanská frazeologie kontrastivně

Title: Jihoslovanská frazeologie kontrastivně
Contributor
Krejčí, Pavel (Editor)
Krejčová, Elena (Editor)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2016
Extent
142 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 453
ISBN
978-80-210-8372-1
Link to MU library catalogue: 6382506
Description
  • Monografie Jihoslovanská frazeologie kontrastivně je kolektivní odbornou publikací celkem dvanácti autorů ze sedmi zemí. Jejím cílem je zmapovat shody a rozdíly v určitých aspektech frazeologie jihoslovanských a západoslovanských jazyků, ale do srovnání jsou v některých kapitolách zahrnuty i frazémy ruské (genetickolingvistické důvody) či maďarské (kulturně-historické důvody). Publikace svým neotřelým záměrem porovnávat vybrané jazykové jevy v rámci synchronního zkoumání tzv. malých jazyků přispívá k lepšímu vzájemnému poznání nejen jazykových, ale též literárních, kulturních, historických, etnografických, národopsychologických a jiných vazeb jihoslovanských národů s prostorem středoevropským.
  • The publication South Slavonic Phraseology in Contrastive Aspect is a compendium of texts of a dozen of authors from seven countries. Its aim is to explore the similarities and differences in certain aspects of phraseology in South Slavonic and West Slavonic languages, but in comparison in some of the chapters are included also Russian (genetic linguistic reasons) and Hungarian (cultural-historical reasons) phrasemes. Publication has unconventional intention to compare certain linguistic phenomena in the context of the synchronous studies of the so-called "small" languages and it contributes to a better understanding not only of language but also of literary, cultural, historical, ethnographic, and other links of the South Slavonic nations with Central Europe.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 7–9
Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena
PDF
Chapter number Title Custom text
Česká, slovenská, chorvatská, srbská a bulharská frazeologie v polovině druhé dekády nového století : (pokus o srovnávací rekapitulaci) | 11–32
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
Reflexia hudobnej konceptosféry vo frazeológii | 33–38
Dobríková, Mária
PDF
Chapter number Title Custom text
Hudobné komponenty trúba – truba ako konštrukčné prvky chorvátských a slovenských frazém | 39–44
Svítková, Milina
PDF
Chapter number Title Custom text
Podpira žena tri vogale hiše? | 45–58
Kmecová, Svetlana
PDF
Chapter number Title Custom text
Frazemi z glasbeno sestavino na športnih straneh slovenskih časopisov : (na primeru časopisov Ekipa24, Dnevnik in delo) | 59–72
Vojtechová Poklač, Saša
PDF
Chapter number Title Custom text
Ovladavanje frazemima u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku | 73–79
Gulešić Machata, Milvia
PDF
Chapter number Title Custom text
Езиковата картина на смъртта през призмата на фразеологични паралели в унгарски, български и сръбски | 80–85
Farkas Baráthi, Mónika
PDF
Chapter number Title Custom text
Национални стереотипи в българската и унгарската фразеология | 86–93
Dudás, Mária
PDF
Chapter number Title Custom text
Фразеологизми с копмоненти шапка и видове шапки (върху материал от български и словашки език) | 94–99
Konstantinova, Daniela
PDF
Chapter number Title Custom text
Фразеологизми с компонент дъщеря и син в български и чешки и тяхната разпознаваемост от носители на езика | 100–109
Krejčová, Elena
PDF
Chapter number Title Custom text
За някои неточности и грешки в превода на фразеологизми (с оглед на славянско-българския превод) | 110–119
Železarova, Radost
PDF
Chapter number Title Custom text
За фразеологичния статус на терминологичните съчетания | 120–129
Genew-Puhalewa, Iliana
PDF
Chapter number Title Custom text
Literatura / Literatúra | 130–135
PDF
hidden-section Литература
Chapter number Title Custom text
Литература | 136–139
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 140–142
Krejčí, Pavel; Krejčová, Elena
PDF