Hrad Peťuša – šľachtické sídlo alebo mýtna stanica? : Konfrontácia archeologických a historických prameňov

Title: Hrad Peťuša – šľachtické sídlo alebo mýtna stanica? : Konfrontácia archeologických a historických prameňov
Variant title:
  • An aristocratic seat or a toll station? : Comparison of archaeological and historical sources
  • Die Burg Peťuša – Adelssitz oder Mautstation? : Eine Konfrontation von archäologischen und historischen Quellen
Source document: Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 187-201
Extent
187-201
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cieľom je konfrontácia archeologických prameňov z hradu Peťuša s dobovými historickými prameňmi viažucimi sa na obec Ostrá Lúka (Stoluca), v katastri ktorej sa hrad nachádza a cez ktorú v stredoveku viedli významné obchodné cesty. Pri obci bola v stredoveku zriadená aj mýtna stanica, ktorá mohla sídliť priamo na hrade Peťuša alebo v jej blízkosti, pričom jej zabezpečovala ochranu. O staviteľoch, majiteľoch, prípadne užívateľoch hradu konkrétne informácie nevieme, nakoľko zatiaľ nebol objavený žiadny jednoznačný písomný prameň, ktorý by sme s lokalitou mohli priamo stotožniť. Bohatá materiálna kultúra však naznačuje, že obdobie intenzívneho využívania hradu sa viaže na 14. storočie, vznik predpokladáme už koncom 13. storočia a zánik je evidentný koncom 15. storočia, resp. v prvej polovici 16. storočia.
This article seeks to compare archaeological sources from the Peťuša castle with historical sources associated with the village of Ostrá Lúka (Stoluca), in the cadastral zone of which the castle is situated and through which major trade routes led in the Middle Ages. There was also a toll station in the village that might have been located directly in the Peťuša castle or near it, protecting the castle. There is no relevant information about the builders, owners or users of the castle as no written records directly relating to the location have been found. However, its rich material culture indicates that the castle was most intensely used in the 14th century. It was probably constructed in the late 13th century and ceased to exist at the end of the 15th century or in the first half of the 16th century.
Note
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) číslo 1/0208/15 Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Forschungsprojekts der Wissenschaftlichen Förderagentur des Ministeriums für Schulwesen, Wissenschaft, Forschung und Sport der Slowakischen Republik und der Slowakischen Akademie der Wissenschaften (VEGA) Nr. 1/0208/15 Der Mensch und die Berge im Laufe der Zeit – von urzeitlichen Burgwällen bis zu mittelalterlichen Burgen.